Publication:
Bazal hücreli karsinomda klinik, histopatolojik ve dermatoskopik bulguların korelasyonu / Correlation of clinical, histopathological and dermatoscopic findings in basal cell carcinoma

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
DİZMAN, DİDEM
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bazal hücreli karsinom , epidermisin formasyonundan sorumlu hücreler olan bazal keratinositlerin düşük "grade" bir malinitesidir. Bazal hücreli karsinom , insanlarda en sık görülen kanserdir. Dermatoskopi ( dermoskopi, epilüminisans mikroskopi, yüzeyel mikroskopi ) dermatolojide kullanılan invaziv olmayan bir tanı metodudur. Bu metod sayesinde klinik muayeneye kıyasla pigmente ve pigmente olmayan deri lezyonlarına çok daha yüksek bir sensitivite ve spesifite ile tanı konulabilir. Malin deri tümörleri daha erkenden saptanabilir ve benin deri tümörlerinin gereksiz eksizyonundan kaçınabilinir. Pigmente bazal hücreli karsinom ve yüzeyel bazal hücreli karsinom ile ilgili çok sayıda dermoskopik çalışma olmasına rağmen bazal hücreli karsinomun tüm tiplerini içeren büyük sayıda hasta populasyonu içeren çalışma sayısı çok azdır. Bu çalışmanın amacı tüm bazal hücreli karsinom alt tiplerini klinik, histopatolojik ve dermoskopik özellikleri açısından geniş bir hasta grubunda karşılaştırmak ve incelemektir. Uzmanlık tezi çalışması için Bezmialem Vakıf Üniversitesi Etik Kurulundan onay alındı. Çalışma , 2012-2015 yılları arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Polikliniğine başvuran , klinik ve dermoskopik muayenesi yapılan, histopatolojik olarak bazal hücreli karsinom tanısı alan 104 hasta ve 111 bazal hücreli karsinom lezyonu üzerinde retrospektif olarak gerçekleştirilmiştir. Histopatolojik olarak en sık görülen tipler, solid tip BCC ardından infiltratif tip BCC'ydi. Ülserasyon 3. sıklıkla görülen özellikti. Dermoskopik özelliklerden en çok ince kısa telenjiektaziler, ardından sırasıyla pembe-beyaz alanlar, nokta damarlar ve arborize damarlar görüldü. Çalışmada pigmente olmayan bazal hücreli karsinomlarda en önemli özelliklerin vasküler yapıların karakteri, pembe-beyaz alan ve ülserasyon varlığı olduğu görüldü. Dermoskopi, bazal hücreli karsinom alt tiplendirilmesinde altın standart olan histopatolojinin yerini alamasa da ön tanıdaki doğruluk oranını arttırarak klinisyene yardımcı olur.Dermoskopi bazal hücreli karsinom tanısında sadece pigmente lezyonlarda değil pigmente olmayan lezyonlarda da kullanılmalıdır.
Description
Basal cell carcinoma (BCC) is a low "grade" malignancy of basal keratinocytes, the cells responsible for epidermis formation . Basal cell carcinoma, is the most common cancer in human. Dermatoscopy ( dermoscopy, epiluminescence microscopy, surface microscopy ) is a non invasive diagnosis metode in dermatology. Through this metode , instead of only clinical examination , diagnosis of pigmented and non-pigmented skin lesions can be made with more sensitivity and specifity. Malign skin tumours can be detected early. Unnecessary excision of benign skin tumours can be avoided . There have been a lot of studies in dermoscopy about pigmented basal cell carcinoma and superficial basal cell carcinoma. However, there are a few studies about dermoscopy of all subtypes of basal cell carcinoma. The aim of this study is to correlate and investigate clinical, dermatoscopical and histopathological features of all subtypes of basal cell carcinoma in large patient group. Approval was obtained from Ethics Council of Bezmialem Vakif University for the master thesis. The study achieved , retrospectively, on 104 patient who admitted Bezmialem Vakif University Medical Faculty Hospital, Dermatology Department between 2012 and 2015, examined by clinically and dermatoscopically and diagnosed 111 basal cell carcinoma by histhopathologically. Histopathologically, most common features were solid type, afterwards sequentially infiltrative type and ulceration. Among dermatoscopical features, short fine telangiectasias, pink-white areas, dot vessels, arborizing vessels were seen most. Study indicated the importance of vascular structure, pinky white areas and ulceration in non-pigmented basal cell carcinomas. Although dermatoscopy can't substitude histopathology which is the gold standard in diagnosing subtypes of basal cell carcinoma, improves accuracy of clinical diagnosis and assist clinician. Dermatoscopy should be utilized not only in pigmented basal cell carsinomas, also non pigmented basal cell carcinomas .
Keywords
Citation
Sustainable Development Goals