Publication:
Ortodontik Tedavinin Çürük Prevelensına Etkisinin Değerlendirilmesi

dc.contributor.authorAlgül, Mükremin Emirhan
dc.contributor.authorSunal, Ezgi
dc.contributor.authorEfe, Osman Eren
dc.contributor.authorKurt, Gökmen
dc.contributor.institutionauthorSUNAL AKTÜRK, EZGİ
dc.contributor.institutionauthorKURT, GÖKMEN
dc.date.accessioned2021-03-16T20:59:14Z
dc.date.available2021-03-16T20:59:14Z
dc.date.issued2019-11-05T00:00:00Z
dc.description.abstractAMAÇ: Ortodontik tedaviye olan ihtiyaç, insanların güzel bir gülüş estetiği ve sağlıklı bir çiğneme fonksiyonu kazanması için her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmanın amacı sabit ortodontik tedavi süresince oluşan çürük artışını belirlemek ve çürük oluşumunun tedavi süresiyle olan ilişkisini değerlendirmektir.GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamızda fakültemiz Ortodonti kliniğinde tedavi görmüş, arşiv dosyaları eksiksiz olan 175 hastanın kayıtları incelenmiştir. Bireyler tedavi gördükleri sürelere göre iki gruba ayrılmıştır. (Grup A=6 ay-18ay, Grup B=18 ay-36 ay). Araştırmamızda tedavi başlangıç ve bitim çürük prevelansını karşılaştırmak için Dünya Sağlık Örgütü’nün kullandığı DMFT indexi kullanılmıştır. Elde edilen veriler IBM SPSS Statistics Version 22 paket programı ile analiz edilmiştir. Grup A ile Grup B arasında tedavi sonu DMFT skorlarının karşılaştırılması amacıyla nonparametrik test olan Mann Whitney U Testi, grup içi karşılaştırma için ise Wilcoxon Testi kullanılmıştır. BULGULAR: Her iki gruptaki bireylerin ortalama DMFT skorları tedavi bitiminde başlangıcına göre anlamlı düzeyde artış göstermiştir (p<0,001). Gruplar birbirleriyle karşılaştırıldığında ise tedavi sonu DMFT skorları arasında anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir (p=0.80). SONUÇ: Ortodontik tedavi öncesi bireylerin çürük risk grubunun belirlenmesi, tedavi motivasyonunun yüksek tutulması, oral hijyen eğitiminin ve beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesi, bireylere flor içerikli diş macunları ve ağız gargaraları tavsiye edilmesi, tedavi süresince oluşabilecek çürük lezyonlarının azalmasına yardımcı olabilir.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12645/28582
dc.subjectAlgül M. E. , Sunal E., Efe O. E. , Kurt G., -Ortodontik Tedavinin Çürük Prevelensına Etkisinin Değerlendirilmesi-, 16.Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2019, ss.290-291
dc.titleOrtodontik Tedavinin Çürük Prevelensına Etkisinin Değerlendirilmesi
dc.typeConference Paper
dspace.entity.typePublication
local.avesis.id500fce49-76bb-4034-926c-5fc629685513
local.publication.goal16 - Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
local.publication.isinternational1
relation.isAuthorOfPublication252067d2-c6f1-4c43-a22a-97b7c57bba12
relation.isAuthorOfPublication3e64bd84-5cc2-4d20-a9d6-bbda78ee6d9f
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery252067d2-c6f1-4c43-a22a-97b7c57bba12
relation.isGoalOfPublication7e7ce1dc-9556-4fa2-b604-c2ba181d38b9
relation.isGoalOfPublication.latestForDiscovery7e7ce1dc-9556-4fa2-b604-c2ba181d38b9
Files