Publication:
Serum irisin düzeyinin puberte evreleri ile ilişkisi / The relationship between serum irisin levels and stages of puberty

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
MERİÇ, ZEYNEP
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
AMAÇ: Puberte, cinsel olgunlaşmanın kazanıldığı karmaşık bir gelişim sürecidir. Çocukluk çağında baskı altında olan nörohipofiz aksını uyaran sinyallerin, vücut yağ oranının belli bir seviyeye gelmesinden sonra salgılandığı düşünülmektedir. İskelet kası ve yağ dokusundan salgılanan irisinin puberte başlangıcında arttığı gösterilmiştir. Çalışmamızda serum irisin düzeyinin pubertenin başlangıcı ve evreleri ile ilişkisinin irdelenerek puberte fizyolojisine ve puberte bozukluklarının patogenezine ışık tutulması amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya her puberte evresinden 30'ar kişi olmak üzere toplam 150 sağlıklı ve normal kiloda kız çocuğu dahil edildi. Olguların boy, tartı ve beden kitle indeksleri (BKİ) ölçüldü; rutin tetkikleri ile serum irisin düzeyleri çalışıldı. BULGULAR: Tüm olgularda irisin düzeyi ile desimal yaş arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (r=-0,222; p<0,01). Puberte evrelerine göre incelendiğinde Evre 2 ve Evre 3'ün irisin düzeyleri Evre 1'e göre, Evre 3'ün irisin düzeyleri Evre 2'ye göre daha yüksek bulundu (p=0,041); Evre 3'ün irisin düzeyleri Evre 4 ve Evre 5'ten yüksek bulundu (p=0.001). Evre 4 ile Evre 5'in irisin düzeyleri arasında ise anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,836). Evre 3'e kadar irisin düzeyleri yükseliş göstermiş daha sonra düşüşe geçmiştir. Tüm olgularda ve puberte evrelerine göre ayrı gruplar halinde incelendiğinde; irisin düzeyi ile boy SDS, tartı SDS ve BKİ SDS düzeyleri arasında anlamlı ilişki saptanmadı. SONUÇ: İrisin seviyesinin prepubertal dönemden pubertal döneme geçişte anlamlı bir artış göstermesi, büyüme hızının en yüksek olduğu evre 2 ve 3'te en yüksek değerlere ulaştıktan sonra evre 4 ve 5'te düşme eğilimine girmesi irisinin büyüme hızı ve puberte başlangıcı ile ilgili bir gösterge olabileceğini düşündürtmektedir.
Description
BACKGROUND: Puberty is a complex developmental process in which sexual maturity is gained. It is thought that the signals that stimulate the restrained neurohypophyseal axis during childhood are secreted after the body fat ratio reaches a certain level. İrisin is secreted from skeletal muscle and fat tissue and increases at the onset of puberty. In this study it is aimed to discover the relationship between serum irisin level and the onset of puberty and stages of puberty; with the obtained data aiming to light the pubertal physiology and the pathogenesis of pubertal disorders. METHODS: A total of 150 healthy and normal-weight girls (30 for each pubertal stage) were included in the study. Heights, weights and body mass indexes of the cases were measured; routine blood tests and serum irisin levels were analysed. RESULTS: It was found that a significantly negative correlation between irisin level and decimal age in all cases (r = -0,222; p <0,01). Stage 2 and stage 3 were found to be significantly high from stage 1 in irisin levels (p=0.017, p=0.017, respectively). The level of irisin in stage 3 according to stage 2 was significantly high (p = 0,041). Levels of irisin in stage 3 were higher than in stage 4 and stage 5 (p = 0.001, p = 0.001, respectively). There was no significant difference between stage 4 and stage 5 irisin levels (p = 0.836). Up to stage 3, irisin levels showed a rise and then fell to a lower level. There was no significant relationship between irisin level and height SDS, weight SDS and BMI SDS levels in all cases and in terms of puberty stages. CONCLUSION: The level of irisin increased significantly from prepubertal to pubertal transition. After irisin levels reached to the highest values in stages 2 and 3, where the rate of growth was highest, it tended to fall in stages 4 and 5. This suggests that it may be an indicator of the rate of growth and the onset of puberty.
Keywords
Citation
Page Views

5

File Downloads

2

Sustainable Development Goals