Publication:
Periton Diyalizi Hastalarında Bitkisel Ürün Kullanımı

No Thumbnail Available
Date
2016-05-01
Authors
GÜRSU, MELTEM
Authors
Cebeci E.
Sevim Y.
Bektaş T.
Gürsu M.
Öztürk S.
Şumnu A.
Karadağ S.
Uzun S.
Kazancıoğlu R.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
AmAÇ: Tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları hem diyaliz hem de prediyaliz dönemdeki hastalar için umut olarak algılanır. Çalışmamızda, periton diyalizi (PD) hastalarında diyaliz öncesinde ve sırasında bitkisel ürün (BÜ) kullanımını araştırdık.GErEÇ ve YÖntEmlEr: Nefroloji polikliniğinde takip edilen 58 PD hastası çalışmaya dahil edildi. Tek bir araştırıcı tarafından nesnel sorular içeren bir anket dolduruldu.bulGulAr: Çalışmamızdaki 58 hastanın (30 kadın) ortalama yaşı 53,2±14,7 yıl, PD süresi 41,3±8,3 ay idi. Hastaların 13\"ü okuma yazma bilmiyordu. Prediyaliz döneminde 19 hasta ve PD tedavisi sırasında 14 hasta BÜ kullanıyordu. Prediyaliz dönemde BÜ kullanan beş hasta PD\"nin başlamasından sonra da kullanmaya devam etmiştir. PD\"nin başlaması ile BÜ kullanımı arasında ilişki saptanmadı. Çeşitli ot ve bitkiler en sık kullanılan ürünlerdi ve en yaygın olarak sağlandığı yer de aktarlardı. SOnuÇ: Her ne kadar sürekli hekimlerinin kontrolü altında olsalar da PD hastalarında BÜ kullanımı oldukça yaygındır. Bu nedenle her hastanın hekimleri tarafından BÜ kullanımı açısından sorgulanması gerekir ve BÜ kullanımı konusunda farkındalığın artırılmasına ihtiyaç vardır.
ObJECtIvE: Complementary and alternative medicine practices are perceived by patients, both in pre-dialysis and dialysis periods, to be hopeful and promising. In our study we searched herbal product (HP) use in peritoneal dialysis (PD) patients before dialysis and during dialysis. mAtErIAl and mEtHOdS: 58 peritoneal dialysis patients who were followed in our nephrology outpatient clinic were included in the study. A questionnaire consisting of objective questions was completed with the patients by a single investigator. rESultS: The mean age of 58 patients (30 women) in our study was 53.2±14.7 years and duration of PD was 41.3±8.3 months. Thirteen of the patients were not literate. 19 patients in the pre-dialysis period and 14 PD patients were using herbal products. Five of the patients who used HB in the pre-dialysis period continued using them after the initiation of PD. There was no relationship between the use of HPs and initiation of PD. Various herbs and plants were the most common products used and the most common supply source was sellers of herbs. COnCluSIOn: HP usage is quite common among PD patients even though they are under close supervision by their physicians. Therefore, all patients should be questioned about HP use by physicians and there is a need for increased awareness of the use of HP.
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri, Health Sciences, Klinik Tıp (MED), Clinical Medicine (MED)
Citation
Cebeci E., Sevim Y., Bektaş T., Gürsu M., Öztürk S., Şumnu A., Karadağ S., Uzun S., Kazancıoğlu R., "Periton Diyalizi Hastalarında Bitkisel Ürün Kullanımı", TURKISH NEPHROLOGY, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOURNAL, cilt.25, sa.2, ss.151-156, 2016
Page Views

7

File Downloads

0

Sustainable Development Goals