Publication:
Perkütan nefrolitotomi başarısını öngörmede kullanılan skorlama sistemlerinin karşılaştırılması / Comparison of scori̇ng systems in predicting success of percutaneous nepfrolitotomy

No Thumbnail Available
Date
Authors
Authors
TOSUN, MUHAMMED
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Amaç: Biz çalışmamızda perkütan nefrolitotomi (PNL) ile tedavi edilen hastaların ameliyat öncesi verilerini inceleyerek popüler skorlama sistemlerinin (SS) (Guy's, STONE, CROES) öngörü değerlerini kıyaslamayı amaçladık. Yöntem: Merkezimizde 2011 ve 2015 yılları arasında PNL uyguladığımız hastaların dosyalarını retrospektif olarak incelendi. 18 yaş altı ve ameliyat öncesi bilgisayarlı tomografi(BT) ile değerlendirilmeyen hastalar çalışma dışında tutuldu. Tüm hastaların ameliyat öncesi BT görüntüleri tek gözlemci(MT) tarafından değerlendirildi ve her üç SS göre derecelendirildi. Demografik veriler ameliyat öncesi verilerle(operasyon, fluroskopi, hastanede kalış süresi, hematokrit değişikliği, lokasyon ve akses sayısı ve taşsızlık ve komplikasyon oranları) beraber değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya 300 PNL işlemi dahil edildi. Ortalama yaş, taş yükü, sayısı ve dansitesi sırasıyla 48.1±12.9 yaş, 663.5±442.8mm2, 1.8±1.1 and 888.3±273 HU olarak saptandı. Guy's, S.T.O.N.E ve CROES SS sırasıyla 2, 7.6, 222.1 olarak hesaplandı. Hastalarda taşsızlık %81.6 olarak belirlendi. 30(%9.9) hastada komplikasyon tespit edildi. Başarı oranı ve skorlama sistemleri arasında pozitif korelasyon saptandı, Guy's (p: 0.000, r: -0.309), S.T.O.N.E. (p: 0.000, r: -0.295), ve CROES (p: 0.000, r: 0.426). En yüksek prediktif değere CROES skorlama sistemi sahipti. Sonuç: Bizim sonuçlarımız tüm skorlama sistemlerinin başarıyı predikte ettiğini göstermektedir. CROES skorlama sistemi en yüksek prediktif değere sahiptir.
Description
Objective: We aimed to determine the applicability of the popular scoring systems (SS) (Guy's, S.T.O.N.E and CROES) by means of examining preoperative data of patients treated with percutaneous nephrolithotomy (PNL). Methods: We retrospectively reviewed files of the patients who had undergone PNL in our center between 2011 and 2015. Excluded from the study were patients aged < 18 years, and those who were not assessed preoperatively with computed tomography (CT). Preoperative CT images of all patients were assessed by a single observer (MT), and patients were graded based on three SS. Demographic data were analyzed, along with perioperative data (operation, fluoroscopy, length of hospital stay, changes in hematocrit values, location, and number of access sites, and stone-free and complication rates). Results: Enrolled into the study treated with 300 PNL procedures. Mean age, stone burden, number, and density were 48.1±12.9 years, 663.5±442.8mm2, 1.8±1.1 and 888.3±273 HU, respectively. Scores of the cases based on Guy's, S.T.O.N.E, and CROES SS were calculated as 2, 7.6, and 222.1 points, respectively. Stone-free status was determined in 81.6% of the patients. Complications detected in 30 (9.9%) patients. A positive correlation was detected between success rate and scoring systems, i.e., Guy's (p: 0.000, r: -0.309), S.T.O.N.E. (p: 0.000, r: -0.295), and CROES (p: 0.000, r: 0.426). The CROES scoring system had the highest predictive value. Conclusion: Our results show that all of SS predicted the success of the PNL procedures. The CROES scoring system had the highest predictive value.
Keywords
Citation
Page Views

7

File Downloads

0

Sustainable Development Goals