Publication:
Alt ekstremite iskemi/reperfüzyon hasarı üzerine keten tohumunun(Linum usitatissimum) etkisinin hiperkolesterolemik rat modelinde araştırılması / The effect of flaxseed investigated in hypercholesterolemic rat model of lower limb ischemia/reperfusion injury

No Thumbnail Available
Date
Authors
Authors
TEKER, MELİKE ELİF
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
AMAÇ: İskelet kasının iskemi ve reperfüzyon hasarı ciddi komplikasyonları olan ve periferik damar cerrahisi, girişimsel radyoloji ve kardiyoloji bölümleri başvuran hastalarda yaygın olarak görülen bir durumdur. Bu çalışmadaki amacımız hiperkolesterolemik ratlarda alt ekstremite iskemi-reperfüzyon modelinde keten tohumunun ( L. usitatissimum) etkisini araştırmaktır. METOD: Bu çalışmada 200-250 gr olan 38 adet dişi Wistar cinsi rat kullanıldı. Ratlar rast gele olarak; Grup 1( kontrol, normal yem, n:8),Grup 2(40 mg/kg body ligan kompleksi ile beslenen, n:10), Grup 3( (% o,1 kolesterolu rat dietli yem ile beslenen, n:10), Grup 4( % o,1 kolesterolu rat dietli yem +40 mg/kg body ligan kompleksi ile beslenen, n:10) ayrıldı. Bütün grupların sol femoral arterleri 6\0 prolen ile ligatüre ederek, iki saat iskemi, iki saat reperfüzyon uygulandı ve işlem süresince dopper ile akımları ölçüldü. Reperfüzyon dönemi bitiminde biokimyasal belirteçler için kan ve gastroknemius kasları alındı. BULGULAR: Grup 3(% 0,1 kolesterolu rat dietli yem ile beslenen, n:10) kilo, serum total kolesterol ve trigliserit düzeyi, Grup 1( kontrol, normal yem, n:8), Grup 2(40 mg/kg body ligan kompleksi ile beslenen, n:10) ve Grup 4'( % 0,1 kolesterolu rat dietli yem +40 mg/kg body ligan kompleksi ile beslenen, n:10) göre anlamlı yüksek bulundu (p< 0,05). Grup 3'ün (% 0,1 kolesterolu rat dietli yem ile beslenen, n:10) reperfüzyon aşamasında ölçülen kan akımı, Grup 1( kontrol, normal yem, n:8), Grup 2 (40 mg/kg body ligan kompleksi ile beslenen, n:10) ve Grup 4'e ( % 0,1 kolesterolu rat dietli yem +40 mg/kg body ligan kompleksi ile beslenen, n:10) göre anlamlı düşük bulundu (p< 0,05). Grup 3'ün (% 0,1 kolesterolu rat dietli yem ile beslenen, n:10) gastroknemius kaslarının histopatolojik incelemelerinde belirgin etkilenme görülürken, Grup 4'ün (% 0,1 kolesterolu rat dietli yem +40 mg/kg body ligan kompleksi ile beslenen, n:10) gastroknemius kasların histopatolojik incelemelerinde etkilenme daha az görülmüştür. SONUÇ: Hiperkolesterolemi, alt ekstremite iskemi-reperfüzyon hasarında, kan akımında ciddi düzeyde azalma ve belirgin histopatolojik değişiklikler meydana getirmektedir. Keten tohumundan ( L. usitatissimum) izole edilen sekoizolarisirezinol diglukozit (SDG) ligantı karaciğerde depo edilen kolesterol ve kolesterol ester miktarını azaltıp, arterosklerotik plak oluşumunu engellemekte ve iskemi-reperfüzyon hasarını azalttığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Alt Ekstremite Iskemi/Reperfüzyon, Keten tohumu, Hiperkolesterol
Description
BACKGROUND: Skeletal muscle ischemia-reperfusion injury has serious complications, and peripheral vascular surgery, interventional radiology and cardiology departments is a common condition in patients admitted. In this study we investigated the effect of flaxseed in hypercholesterolemic rat model of lower limb ıschemia/reperfusion. METHOD: In this study, 38 female Wistar rats were used in the 200-250 gr. Rats were randomly as a Group 1(control, normal feed, n=8), Group 2(40 mg / kg body fed with ligand complex, n=10), Group 3(% 0,1 the first cholesterol-fed rat bait dietl, n=10), Group 4(% 0,1 the first cholesterol rat bait dietl +40 mg / kg body fed with ligand complex, n=10) were separated. Left femoral arteries of all groups 6\ 0 the mesh by ligation of two hours of ischemia, reperfusion was performed for two hours, and the currents were measured during operation Dopper. At the end of the period of reperfusion for biochemical markers in blood and gastrocnemius muscles were. RESULTS: Group 3 (% 0,1 the first cholesterol-fed rat bait dietl, n=10) weight, serum total cholesterol and triglyceride levels were significantly higher than Group 1(control, normal feed, n=8), Group 2 (40 mg / kg body fed with ligand complex, n=10), and Group 4 (% 0,1 the first cholesterol rat bait dietl +40 mg / kg body fed with ligand complex, n=10) (p< 0,05). Group 3 (% 0,1 the first cholesterol-fed rat bait dietl, n=10), the measured blood flow during the reperfusion period were significantly lower than Group 1(control, normal feed, n = 8), Group 2 (40 mg / kg body fed with ligand complex, n = 10), and Group 4 (% 0,1 the first cholesterol rat bait dietl +40 mg / kg body fed with ligand complex, n = 10) (p< 0,05). Group 3(% 0,1 the first cholesterol-fed rat bait dietl, n = 10) is significantly affected by histopathologic examination of the gastrocnemius muscles, whereas Group 4 (% 0,1 the first cholesterol rat bait dietl +40 mg / kg body fed with ligand complex, n = 10) was less affected by histopathologic examination of the gastrocnemius muscles. CONCLUSION: Hypercholesterolemia, lower limb ischemia-reperfusion injury, severe decrease in blood flow and muscle constitute significant histopathological changes. Flax seed (L. usitatissimum), isolated sekoizolarisirezinol diglucoside (SDG) ligand decrease the amount of cholesterol and cholesterol ester in the liver storage, preventing the formation of atherosclerotic plaque, and was shown to reduce ischemia-reperfusion injury. Keywords: Lower Limb Ischemia-Reperfusion, Flax seed, Hypercholesterolemic
Keywords
Citation
Page Views

38

File Downloads

0

Sustainable Development Goals