Publication:
Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde yeni bir birim olan vaka formu onay biriminin retrospektif analizi / Retrospective analysis of the case form confirmation department, a new department in pre-hospital emergency healtcare

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
BAĞCI, TAYFUN
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Bu çalışmada hastane öncesi acil sağlık hizmetini yürüten İstanbul Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı çalışan 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği (Avrupa) bünyesinde 2019 Aralık ayında kurulmuş olan Vaka Formu Onay Biriminin 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları tarafından ASOS'a (Acil Sağlık Otomasyon Sistemi) manuel olarak bilgilerin girildiği Vaka Formlarını incelediği ve hatalarla ilgili geri bildirimde bulunarak hastanın tıbbi geçmişi, sağlık personelinin yaptığı uygulamalar, kullanılan malzemeler ve faturalandırma açısından iyileştirmeye sebep olup olmadığını incelemeyi amaçlamaktadır. Retrospektif bir analiz olan çalışmada Ki-kare testi, bağımsız örneklem t testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini İstanbul 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği (Avrupa) yakasında hizmet veren Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarına bağlı sağlık personellerinin 2020 Ocak - 2020 Kasım ayları arasında doldurduğu 614.957 vaka formu oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi olarak 11 ay içerisinde hata tespit edilen 26.919 vaka formu incelenmiştir. Elde edilen veriler SPSS 25.0 paket programı ile çözümlenmiştir. Bu çalışmada Vaka Formu Onay Biriminin aktif olarak çalışmasının vaka formlarında var olan vaka bilgisi, uygulama, malzeme hatalarının tamamında azalmaya yol açtığını göstermiştir. Çalışmada incelenen veriler istasyonların bulunduğu ilçelere ve aylara göre incelenmiştir. Hataların tamamı ay bazından incelendiğinde Ocak ayı itibariyle kademeli olarak hataların vaka bilgisi, malzeme ve uygulama alanlarının tamamında %90'dan fazla oranında azalma olduğu tespit edilmiştir.
Description
In this study it was intended if the case form confirmation department, established in 2019 November in 112 Ambulance Services (Europe) which operates affiliated to İstanbul Emergency Healthcare Services active in pre-hospital emergency healthcare, resulted in improvement of patients medical records, medical administrations applicated by medical staff, used medical and non-medical supplies and medical billing by analyzing and giving feedback regarding the case forms filled manually by 112 Emergency Healthcare Station staff. In this retrospective analysis were chi square test, unpaired t test and variant analysis used. The universe of the study are the 614.957 case forms dated between 2020 January - 2020 November filled by medical staff working in Emergency Healthcare Stations affiliated to Istanbul 112 Ambulans Services (Europe). The sample analyzed are the 26.919 case forms within these 11 months in which mistakes were recorded. The found data were studied with the help of the SPSS 25.0 program. This study concluded that the active working case form department resulted in fewer mistakes in case forms regarding patients medical records, medical administrations and medical supplies. The data were examined according to different months and districts in which the stations are located. All mistakes made in filling the forms declined gradually by more than %90 in all fields regarding patients medical records, medical administrations and medical supplies beginning in January.
Keywords
Citation
Page Views

5

File Downloads

29

Sustainable Development Goals