Publication:
Adli bilim uzmanları ve teknikerlerinin SARS-CoV2 pandemisi hakkındaki bilgi ve anksiyete düzeylerinin değerlendirilmesi

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
ARSLAN, Mustafa
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Bu araştırma T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığında çalışan adli bilim uzman ve teknikerlerin Severe Acute Respiratory Syndrome – Corona Virus2 (SARS-CoV2) Pandemisi bilgi ve anksiyete düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla prospektif, tanımlayıcı ve kesitsel olarak gerçekleştirildi. Araştırma verileri 01/10/2020 – 30/11/2020 tarihleri arasında İstanbul'da Adli Tıp Kurumu Başkanlığı içerisinde çalışan 295 kişi üzerinde uygulanan kişisel bilgiler, Koronavirüs 19 Fobisi (C19P – S) ölçeği, literatür doğrultusunda oluşturulan bilgi düzeyi sorularını içeren bir anket formu ile toplanarak elde edildi. Kaydedilen yanıtlara göre oluşan değerler, IBM SPSS 20.0 (IBM Corp.,Armonk,NY,USA) programı kullanılarak analizleri yapıldı. Veri analizlerinde, tanımlayıcı istatistik uygulamaların yanı sıra, verilerin normal dağılıma uygun olup olmadığını kontrol için Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri ve karşılaştırma analizlerinde Spearman's korelasyon katsayısı, T testi, Mann Whitney U testi ve Kruskall-Wallis testi uygulandı. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi. Araştırmaya katılan adli bilim uzmanları ve teknikerlerinin %56,3'ünün erkek, %43,7'sinin kadın olduğu, %60'ının lisansüstü, %20,3'ünün lisans, %19,7'sinin ise önlisans mezunu olduğu, %24,4'ünün 18-27 yaş, %51,2'sinin 28-37 yaş, %13,6'sının 38-47 yaş, %8,1'inin 48-57 yaş aralığında, %2,7'sinin ise 58 yaş üzeri olduğu, %67,8'sinin ihtisas dairelerinde, %32,2'sinin ise ihtisas kurullarında görev yaptığı, %17,3'ünün adli tıp uzmanı, %26,8'inin adli tıp uzmanlık öğrencisi, %8,1'inin diğer uzman doktor, %10,8'inin diğer uzman / görevli, %12,2'sinin mühendis, %24,7'sinin tekniker olduğu tespit edildi. Katılımcılara bilgi değerlendirmesi amacıyla yöneltilen sorulara verilen cevaplarda cinsiyete, çalıştığı birime göre anlamlı bir ilişki ve fark bulunamadı. Eğitim durumuna göre bilgi değerlendirmesinde lisans mezunu(16,57±7,51) katılımcıların bilgi toplam puanları önlisans(23,74±6,52) ve lisansüstü(23,29±6,63) gruplardan düşük olarak bulundu. Meslek grubuna göre bilgi değerlendirmesi toplam puanı en düşük olan grubun mühendis(12,00±4,95) katılımcılarda olduğu tespit edildi. Sağlık ile direkt ilişkili olan adli tıp uzmanı(24,78±5,98), adli tıp uzmanlık öğrencisi(24,78±5,53) ve teknikerlerin(23,84±6,61) bilgi toplam puanında diğer meslek gruplarından daha yüksek puan aldığı bulundu. Katılımcıların psikolojik alt boyut puan ortalaması 18,69±5,73, psikosomatik alt boyut puan ortalaması 8,93±3,72, sosyal alt boyut puan ortalaması 14,65±4,47, ekonomik alt boyut puan ortalaması ise 8,54±3,39 olarak bulundu. C19P – S ölçeği toplam puan ortalaması 50,80±14,56 olarak bulundu. Kadın katılımcıların psikolojik ve toplam C19P – S ölçek puanları erkeklere göre daha yüksek, ihtisas dairelerinde çalışan katılımcıların C19P – S toplam puanı ihtisas kurulunda çalışan katılımcılardan yüksek bulundu. En yüksek C19P – S ölçeği toplam puanı tekniker olarak görev yapan katılımcılarda tespit edildi. Katılımcıların eğitim durumuna göre C19P – S toplam puanı karşılaştırmasında istatiksel anlamlı fark bulunamadı. Çalışmada adli bilim uzman ve teknikerlerinin bilgi ve anksiyete düzeyleri "orta" olarak saptandı. Bu çalışmanın bulguları adli bilim çalışanlarının salgın sürecinde yüksek bulaş riskiyle çalışmanın getirdiği stresin yanında, enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında ertelenen uygulamalar, dolayısıyla birikebilen iş yükü vb. nedenler ile psikolojik olarak etkilenebildiğini, ancak başa çıkma oranlarının da stres düzeyini "orta" seviyesinde tutmaya yetecek güçte olduğunu; bilgi puanlarının da orta düzeyde bulunmasının bireylerin SARS – CoV2 özelinde daha fazla sağlık okuması ve araştırması yapması gerekliliğini ortaya koyabileceği gibi, SARS – CoV2 süreçleri ile ilgili belirgin bilgi kirliliği de bilgi puanları üzerinde etkin olabilir şeklinde yorumlanmıştır.
Description
This prospective, descriptive and cross-sectional study was conducted to evaluate the knowledge and anxiety levels of the Severe Acute Respiratory Syndrome – Corona Virus2(SARS – CoV2) Pandemic of forensic science experts and technicians working at the The Ministry of Justice Council of Forensic Medicine(ATK). Research data was obtained by a questionnaire including personal information, Coronavirus 19 Phobia (C19P – S) scale and knowledge level questions formed in line with the literature, applied on 295 people working in The Ministry of Justice Council of Forensic Medicine Presidency in Istanbul between 01/10/2020 – 30/11/2020. The results were formed according to the recorded answers which were analyzed using the IBM SPSS 20.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA) program. In data analysis, in addition to descriptive statistics, Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk tests were used to check whether the data were suitable for normal distribution, and Spearman's correlation coefficient, T test, Mann Whitney U test and Kruskall-Wallis test were used in comparison analyses. Significance level was accepted as p<0.05. Of the forensic science experts and technicians participating in the research, 56.3% were male, 43.7% were female, 60% had graduate degrees, 20.3% undergraduate and 19.7% associate degree graduates, % 24.4% of them were 18-27 years old, 51.2% were 28-37 years old, 13.6% were 38-47 years old, 8.1% were 48-57 years old, 2.7% On the other hand, they were over 58 years old, 67.8% worked in specialized departments and 32.2% worked in specialized boards; 17.3% were forensic medicine specialists, 26.8% were forensic medicine residents, 8.1% were other specialist physicians, 10.8% were other specialists from different fields, 12.2% were engineers, and 24.7% were technicians. In the answers given to the questions asked to the participants for the purpose of knowledge level evaluation, no significant relationship or difference was found according to gender and the unit they work in. In the evaluation of knowledge level according to education level, the total knowledge scores of the graduate level attendants (16.57±7.51) were found to be lower than those of the undergraduate degree (23.74±6.52) and postgraduate degree(23.29±6.63) groups. It was determined that the group with the lowest knowledge evaluation total score according to the occupational group was the engineer(12.00±4.95). The knowledge level total score of forensic medicine specialists (24.78±5.98), forensic medicine residents (24.78±5.53) and technicians (23.84±6.61) who have been directly related to health is higher than other occupational groups. Participants' psychological sub-dimension mean score was 18.69±5.73, psychosomatic sub-dimension mean score was 8.93±3.72, social sub-dimension mean score was 14.65±4.47, and economic sub-dimension mean score was 8.54±3.39. The mean total score of the C19P – S scale was found to be 50.80±14.56. The psychological and total C19P – S scale scores of the female participants were higher than the men, and the total C19P – S scores of the participants working in the specialization departments were higher than the participants working in the specialization boards. The highest C19P – S scale total score was determined in the participants working as technicians. No statistically significant difference was found in the comparison of the C19P – S total score according to the education level of the participants. In the study, the knowledge and anxiety levels of forensic science experts and technicians were determined as "moderate". The findings of this study indicate that, in addition to the stress of working with a high risk of transmission during the epidemic process, postponed applications within the scope of infection control measures, thus accumulated workload, etc. may affect the psychological status of forensic science experts and technicians. However, the coping rates have been found to be strong enough to keep the stress level at "moderate". Moreover, moderate level knowledge scores may reveal the need for individuals to do more reading on health topics and perform more studies on SARS - CoV2 while it may also be seen due to the significant information pollution about SARS - CoV2 processes.
Keywords
SARS – CoV2, pandemi, adli tıp, adli bilimler, anket, pandemic, forensic medicine, forensic science, survey
Citation
Page Views

27

File Downloads

60

Sustainable Development Goals