Publication:
Fibromiyalji hastalarında nörobilişsel işlevlerin enflamatuar yanıt ve serum ghrelin düzeyi ile ilişkisi / The relationship between neurocognitive dysfunction, inflammatory response and serum ghrelin levels in patients with fibromyalgia

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
ERDİL, NİYAZİ EMRE
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Amaç: Bu çalışmanın birincil amacı, fibromiyalji hastalarında nörobilişsel fonksiyonların sağlıklı kontrollere kıyasla farklılık gösterip göstermediğini ve olası bilişsel bozulma durumunda, bozukluğun anksiyete ve depresyon skorları, serum ghrelin ve proenflamatuar sitokin düzeyleriyle olan olan ilişkisini araştırmaktır. İkincil amaçlar ise serum ghrelin ve proenflamatuar sitokin düzeylerinin fibromiyalji hastalarında kontrollere kıyasla farklılık gösterip göstermediğini araştırmak ve bu değişkenlerin birbirleri ile olan korelasyonlarını incelemektir. Yöntem: Bu amaçla ACR (American Collage of Rheumatology) 2013 alternatif tanı kriterlerine göre fibromiyalji tanısı konulan 37 hasta ve benzer demografik özelliklere sahip 37 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm katılımcılardan gece açlığını takiben alınan heparinize venöz kanda: plazma TNF-alfa, IL-6 ve ghrelin düzeyleri ELISA yöntemi ile ölçülmüştür. Katılımcılara anksiyete bozukluğu ya da depresyon tanıları (varsa) DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I) ile konulmuş, semptom şiddetleri ise Beck Anksiyete ve Depresyon Envanteri ile değerlendirilmiştir. Nörobilişsel işlevleri değerlendirmek amacıyla ise Mini Mental Test, KAS Sözel Akıcılık testi, ÖKTEM Sözel Öğrenme ve Bellek testi, Sayı Dizini testi ve İşitsel Üçlü Sessiz Harf Sıralama Testi uygulanmıştır. Sonuç: Fibromiyalji hastalarında sağlıklı kontrollere kıyasla genel bilişsel durum, dikkati sürdürme, bölünmüş dikkat, işlem belleği gibi bilişsel işlevlerde bozulma olduğu ve bu bilişsel bozulmanın hasta grubunda anksiyete ve depresyon semptomlarının şiddetinden , IL-6 ve TNF-a düzeyinden ve ghrelin düzeyinden bağımsız olduğu saptanmıştır. Kalori alımı ve büyüme hormonu üzerine uyarıcı etkileri olan ghrelinin serum düzeyi, fibromiyalji hastalarında sağlıklı kontrollere kıyasla daha yüksek saptanmıştır ve serum ghrelin düzeyi ile serum IL-6 ve TNF-a düzeyleri arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Ayrıca fibromiyalji hastalarında depresyon, anksiyete skorları ile serum proenflamatuar sitokin düzeyleri sağlıklı kontrollere kıyasla daha yüksek saptanmıştır. Anahtar kelimeler: Fibromiyalji, ghrelin, TNF-alfa, IL-6, depresyon, anksiyete, bilişsel işlevler
Description
Aim: The primary aim of this study was to compare the neurocognitive functions of fibromyalgia patients with healthy controls and try to investigate the relationship between cognitive functioning and depression and anxiety scores, serum proinflammatory cytokine levels and serum ghrelin level. The secondary aim of the study was to compare serum proinflammatory cytokine levels and ghrelin levels of fibromyalgia patients with healthy controls and investigate the correlation between these variables. Method: For this purpose, after night-long fasting venous blood sample was taken from 37 fibromyalgia patients and 37 healthy controls who had similar demographical characteristics. Serum levels of TNF-alpha, IL-6 and ghrelin were examined with ELISA. Major depression and/or anxiety disorder were diagnosed with SCID-1 and their severity scores were determined by Beck Depression and Anxiety Scales. Furthermore, Mini Mental Test, KAS Verbal Fluency Test, OKTEM Verbal Learning and Memory Test, Digit Span Test and Auditory Consonant Trigrams were performed in order to evaluate neurocognitive functioning. Results: Fibromyalgia patients showed impaired functioning in general cognitive funtioning, sustained attention, divided attention and working memory compared to healthy controls. There was no correlation between cognitive impairment and serum levels of proinflammatory cytokines and ghrelin, depression and anxiety scores. Serum level of ghrelin-stimulates growth hormone and appetite- was increased compared to healthy controls. There was a positive correlation between serum levels of ghrelin and IL-6, TNF-alpha. Furthermore, serum levels of proinflammatory cytokines and depression, anxiety scores were elevated in fibromyalgia patients compared to healthy controls. Keywords: Fibromyalgia, ghrelin, TNF-alpha, IL-6, depression, anxiety, cognitive functions
Keywords
Citation
Page Views

7

File Downloads

15

Sustainable Development Goals