Publication:
Tansiyonu kontrol altında olan ve olmayan diyabetik nefropatili tip 2 diyabetik hastalardaki rutin labaratuar parametreleri ve ekokardiyografi bulguları arasındaki farklar / The routine laboratory and echocardiographic differences between controlled and uncontrolled hypertensive type 2 diabetic nephropathy patients

dc.contributor.advisorİNCE, ALİ TÜZÜN
dc.contributor.authorTUNÇ, MUHAMMED
dc.date.accessioned2023-01-19T05:35:23Z
dc.date.available2023-01-19T05:35:23Z
dc.descriptionObjectives, patients and methods:This study was planned to evaluate the factors that affect blood pressure regulation of diabetic nephropathy patients who are followed on an outpatient basis. We included 38 consecutive diabetic and hypertensive patients, whose serum creatinine over 1,3 mg/dl in females and 1,4 m/dl in males and whose microalbuminuria is over 30 mg/g, with no comorbidities, to our study. Results: The rate of blood pressure control was 47,3%. Average blood pressure was 135/77 mm/hg in regulated group and 168.5/87.0 mm/hg in unregulated group (p=0,0345). There were no differences between groups in terms of age and gender (regulated group 59,8± 8,3 years old,9 males 9 females, unregulated group 62,5±10,5 years, 6 males, 14 females). The age of diabetes was higher in unregulated group (21,0±15,4 years) than regulated group (13,1±6,6 years, p=0,045). The body mass index of unregulated group ( 33,8±6,6 kg/m2) was higher than regulated group ( 28,4±8,3 kg/m2, p=0,033). The 24 hour urinary sodium excretion of unregulated group (241,4 ±133,1 mmol/day ) was higher than regulated group (130,64 ±45,99 mmol/day, p=0,02). There were no differences between groups in terms of urea, creatinin, electrolytes, ALT, AST, uric acid, complete blood count, parathormon, ferritin, BNP, 25 OH vitamin D, tyroid function tests, 24 hours urinary protein, CRP, ESR, glucose, HgbA1c, LDL, triglyceride, microalbuminuria, albumin, echocardiographic diameters of inferior vena cava and right atrium and also in terms of drug usage. Additionally, 25 OH vitamin D deficiency is prevalent among all of these patients(56%). Conclusion: Blood pressure control can be achieved only in half of the outpatient diabetic nephropathy patients. Diabetic age, obesity and salt consumption were higher and creatinine clearance was lower in blood pressure unregulated group. Key Words: Diabetic Nephropathy, Hypertension, Microalbuminuria, Blood Pressure Control
dc.description.abstractAmaçlar-Hastalar ve yöntemler; Poliklinik koşullarında takip edilen diyabetik nefropatili hastalarda kan basıncı regülasyonu ve buna etki edebilecek faktörleri değerlendirmek için çalışmamız planlandı. Çalışmaya polikliniklerimize başvuran Tip2 Diyabetes Mellitus (DM) ve Hipertansiyonu (HT) olan, kreatinin düzeyi kadında 1.3 mg/dl ve erkekte 1.4 mg/dl ve üzerinde,mikroalbuminürisi 300 mg/ g üzerinde olan, ek komorbidite tanımlamayan ardışık 38 hasta alındı. Bulgular: Kan basıncının kontrol oranı % 47,3 olarak saptandı. Ortalama kan basıncı tansıyonu regüle olan grupta 135/77 mm/hg iken tansiyonu regüle olmayan grupta 168.6/87 mm/hg idi (p=0,0345) . Gruplar karşılaştırıldığında hastalar arasında yaş ve cinsiyet açısından anlamlı farklılık tespit edilmedi. (Regüle grup59,8± 8,3 yıl 9 erkek, 9 kadın, regüle olmayan grupta62,5±10,5, 14 kadın 8 erkek). Tansiyonu regüle olmayan grupta diyabet yaşı(21.0±15,4 yıl) tansiyonu regüle olan gruba (13,1±6,6 yıl) göre daha yüksekti (p=0,045). Tansiyonu regüle olmayan grubun vucut kitle indeksi (33,8±6,6 kg/m2) regüle olan gruba(28,4±8,3 kg/m2) göre daha yüksekti (p=0,033). Tansiyonu regüle olmayan grupta24 saatlik idrarda sodyum düzeyi ( 241,4 ±133,1 mmol/gün ) regüle olan gruba (130,64 ±45,99 mmol/gün ) göre belirgin olarak yüksekti(p=0,02). Tansiyonu regüle olmayan gruptakreatinin klirensi (44,28 ±16,67 ml/dk )regüle olan gruba (64,4±37,9 ml/dk) göredaha düşüktü(p=0,045). Gruplar arasında üre,kreatinin, elektrolitler, ALT, AST, ürik asit,hemogram, parathormon, ferritin, BNP, 25 OH vitamin D,tiroid fonksiyon testleri, 24 saatlik idrarda protein, CRP, ESH, glukoz, HgbA1c, LDL, trigliserit, mikroalbuminüri,albümin, ekokardiyografik olarak vena cava superior ve sağ atrium çapları ve ayrıca ilaç kullanımı açısından herhangi bir fark bulunamamıştır. Ayrıca 25 OH vitamin D eksikliğinin tüm hasta grubunda çok sık olduğu görüldü (% 56). Sonuç;Diyabetik nefropatili hastalarda hipertansiyonun kontrolü hastaların ancak yarısında sağlanabilmiştir. Tansiyonu regüle olmayan diyabetik nefropatili hastaların regüle olanlara göre daha uzun süreli diyabete sahip oldukları, obezitenin daha fazla olduğu,daha fazla tuz tükettikleri ve kreatinin klirensinin ise daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Diyabetik Nefropati, Hipertansiyon, Mikroalbuminüri, Kan Basıncı Kontrolü
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12645/34960
dc.language.isotr
dc.titleTansiyonu kontrol altında olan ve olmayan diyabetik nefropatili tip 2 diyabetik hastalardaki rutin labaratuar parametreleri ve ekokardiyografi bulguları arasındaki farklar / The routine laboratory and echocardiographic differences between controlled and uncontrolled hypertensive type 2 diabetic nephropathy patients
dc.typeThesis
dspace.entity.typePublication
local.thesis.programnameTıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
local.thesis.term2014
Files
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.14 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: