Publication:
Fasiyal asimetri hastalarında farklı mandibuler osteotomi dizaynlarının distal ve proksimal segmentler arasındaki kemik interferansına etkisinin değerlendirilmesi / Evaluation of effect of different bilateral sagittal ramus osteotomy techniques on interference between proximal and distal bony segments of facial asymmetry patients

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
EROĞLU, Çağla
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Objective: During the orthognatic surgery for correction of facial asymmetry, there may be condyle distortions because of the interferences between the proximal and distal segments. The present study aims to evaluate the amount of bony interferences between mandibular proximal and distal segments by using a virtual surgical planning software programme. Materials-Methods: A retrospective chart review was conducted involving those who underwent mandibular orthognathic surgery and has virtual surgical planning software records. 12 patients were included in the present study. The same jaw movements of the virtual patients that were previously planned for the surgery, were simulated with four different osteotomy techniques. Dal Pont modification of sagittal split ramus osteotomy (SSRO), Hunsuck modification of SSRO, Posnick modification of SSRO and minimally invasive SSRO techniques were simulated for each patient on the virtual planning records. The volume of the interference between proximal and distal segments of the mandible and the angulation of the proximal segment due to these interferences were evaluated. Results: Dal Pont modification of SSRO demonstrated the highest bony interference between the proximal and distal segments of the mandibles. All the other osteotomy modifications resulted in lower interferences, however only the differences between Dal Pont modification-Posnick modification (p:0.008) and Dal Pont modificationminimally invasive SSRO technique (p:0.019) were statistically significant. Conclusion: In facial asymmetry, all surgical techniques were accompanied with bony interferences to some extent. To minimise this shortcoming, an osteotomy modification that decreases the split area can be utilised.
Description
Amaçlar: Yüz asimetrisinin ortognatik cerrahi ile tedavisinde, proksimal ve distal segmentler arasındaki interferanslar nedeniyle kondil distorsiyonları olabilir. Bu çalışma, sanal cerrahi planlama yazılım programı kullanarak mandibular proksimal ve distal segmentler arasındaki kemik interferans miktarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntemler: Mandibular ortognatik cerrahi geçirmiş ve sanal cerrahi planlama kayıtları olan hastaların retrospektif incelemesi yapılmıştır. Çalışmaya 12 hasta dahil edildi. Hastaların daha önceden ameliyat için planlanan çene hareketleri dört farklı osteotomi tekniği ile ayrı ayrı simüle edildi. Sagittal Split Ramus Osteotomisinin (SSRO) Dal Pont modifikasyonu, SSRO’nun Hunsuck modifikasyonu, SSRO’nun Posnick modifikasyonu ve minimal invaziv SSRO tekniği sanal planlama kayıtları üzerinden her hasta için simüle edildi. Mandibulanın proksimal ve distal segmentleri arasındaki interferansın hacmi ve bu interferanslara bağlı oluşan proksimal segmentin açılanması değerlendirildi. Bulgular: SSRO’nun Dal Pont modifikasyonun mandibulanın proksimal ve distal segmentleri arasında en yüksek kemik interferansına neden olan osteotomi olduğu tespit edildi. Diğer tüm osteotomi modifikasyonları daha düşük interferanslarla sonuçlandı ancak sadece Dal Pont modifikasyonu-Posnick modifikasyonu(p:0.008) ve Dal Pont modifikasyonu-minimal invaziv SSRO tekniği(p:0.019) istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Sonuçlar: Yüz asimetrisinde tüm cerrahi tekniklerde bir miktar kemik interferansı oluşur. Bu problemi en aza indirmek için split alanını azaltan bir osteotomi modifikasyonu kullanılabilir.
Keywords
Yüz asimetrisi, sagittal split ramus osteotomisi, periferal kondiler sag, sanal planlama
Citation
Page Views

18

File Downloads

19

Sustainable Development Goals