Publication:
Malign anterior sirkülasyon infarktlarında erken dekompresyonun iskemik infarkt hacmi, serebral ödem, kan beyin bariyeri üzerine etkisinin araştırılması / Neuroprotective effects of hemicraniectomy in malign middle cerebral artery infarctions: Experimental study

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
ALTINTAŞ, ÖZGE
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Giriş: Supratentorial infarktların %10-15'i orta serebral arter (Middle Cerebral Artery –MCA) sulama alanını tamamıyla etkilemektedir. Hastalarda optimal tedavi verilmesine rağmen mortalite-morbidite oranı %50 üzerindedir. Yayınlanan çalışmalarda dekompresif kraniektominin (DC) hayat kurtarıcı etkisi gösterilse de ; DC'nin nöroprotektif etkisini gösteren birkaç çalışma mevcuttur. Erken DC'nin kan beyin bariyeri (KBB) üzerindeki moleküler değişiklik, infarkt hacmi ,serebral ödem ve nörolojik gidişat üzerindeki nöroprotektif etkisini sıçanlarda kalıcı intraluminal yolla orta serebral arter okluzyonu (MCAo) yöntemiyle oluşturulan deneysel modelle değerlendirdik. Materyal-Metod: 70 erkek Spraque-Dawley sıçanı sham (n=12), kontrol (n=16) , deney 1 (n=20) , deney 2 (n=22) olmak üzere 4 gruba ayrıldı. DC MCAo sonrası 4. ve 24. saatte sol temporaparietal kemik flap kaldırılarak yapıldı. Tüm sıçanlar 28. sakrifiye edildi. İnfarkt volümleri beyin kesitlerinde TTC (2,3,5,triphenyltetrozolium chloride) boyaması ; serebral ödem % beyin su içeriği hesaplaması ve KBB'deki sıkı bağlantı proteinleri claudin-5 ve occludin ise Western Blot yöntemi ile analiz edildi. KBB ekstravazsyonu Evans Blue (EB) ve NaF (Sodyum Floresans) boyamaları ile değerlendirildi. Sonuçlar: Beyin su içeriği ; erken DC yapılan grupta ortalama % 75.49± 1.69 , geç DC yapılan grupta %77.86±1.60 , kontrol grubunda % 74.84 ±3.04 ve sham grubunda %75.09 ± 1.33 idi. Erken ve geç DC yapılan grupların karşılaştırılmasında beyin su hacmi açısından istatistiksel olarak fark saptanmadı. (p=.178) Erken DC yapılan grupta ortalama infarkt volum 69,98±57,1 mm3 , geç DC yapılan grupta 577,18±468,37mm3 ve kontrol grubunda ise 451,347±216,573 mm3 olarak hesaplandı. Erken DC yapılan grubunda istatistiksel olarak infarkt volumunda anlamlı azalma mevcuttu. (p=.014) Occludin ve claudin-5 ,erken DC yapılan grupta ; geç DC yapılan grupla karşılaştırıldığında yüksek seviyede eksprese edildiği gösterildi. (occludin için p=.013; claudin-5 için p=.034) . EB ve NaF boyamalarının KBB geçirgenliği üzerinde etkisini gösteren anlamlı istatistik verileri elde edilmedi.(sırasıyla p=.274 ; p=.284 ) Sonuç: Bu çalışma erken DC'nin malign MCA infarktlarında nöroprotektif etkisini göstermektedir.
Description
Introduction: Despite optimal medical therapy the mortality rate approaches 50% in MCA infarctions. Although recent studies have been showed life-saving effect of hemicraniectomy; there are a few data available in regard to neuroprotection effect of decompressive craniectomy (DC). We induced a malign cerebral ischemia model by intraluminal permanent MCA occlusion (MCAo) in male rats for defining the neuroprotective effects of early DC on brain-blood barrier (BBB) moleculer changes, infarct size, cerebral edema. Material-Method: 70 male Spraque Dawley rats were allocated to 4 group; sham (n = 12), control (n = 16), experiment 1 (n = 20), experiment 2 (n = 22).DC was performed by creating a bone flap, after MCAo at 4th and 24th hours. After 28 hours of survival, all animals were sacrified. Infarction volumes were calculated from TTC(2,3,5,triphenyltetrozolium chloride)- stained brain sections. In all groups, cerebral edema were quantified as a change in % brain water content. Western Blot was used to analyze the expression of tight junction protein claudin-5 and occludin. EB (Evans Blue) and NaF (Sodium Flourescence ) staining was used to analyze the extravasation of BBB. Results: Brain water content was calculated 75.19±1,69% in the early DC group and 77,76 ± 1,60% in the late DC group. No significant difference was found between experiment groups. (p = .178) In the early DC group; occludin and claudin-5 were significantly expressed at higher levels compared to late DC group (for occludin p = .013 ; for claudin-5 p =.034). At early DC group (69.38 ± 57,11 mm3) the final infarct volumes were significantly smaller than in the late DC group (577,18 ± 468,37 mm3) (p = .014). For BBB staining (EB and NaF) ,there were no significant relationship.(respectively p=.274 ; p=.284 ) Conclusion: The study results supported the neuroprotective effects of early DC in malign MCA infarcts.
Keywords
Citation
Page Views

4

File Downloads

0

Sustainable Development Goals