Publication:
Yapay yaşlandırmanın farklı sinterizasyon derecelerindeki monolitik zirkonya materyallerinin translusensisi üzerine etkisi / The effect of artificial aging on translusency of monolithic zirconia materials in different sinterization degrees

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
KANPALTA, BURCU
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Bu çalışmanın amacı, yapay yaşlanmanın farklı sinterizasyon derecelerindeki yeni nesil zirkonya materyallerinin translusensisi üzerine etkisini araştırmaktır. Sıfır hipotezi yapay yaşlandırma sonucu zirkonya materyallerinin translusensi değerini değiştirmeyeceğidir. İkinci sıfır hipotezi sinterizasyon derecesindeki farklılıkların zirkonya materyallerinin translusensi değerini değiştirmeyeceğidir. Bu çalışmada monolitik zirkonya seramiklerden Katana UTML (Kuraray Noritake Dental Inc), Prettau Anterior (Zirkonzahn, Almanya) ve VITA YZ XT (VITA Zahnfabrik BAD Sackingen, Almanya) kullanılmıştır. Katana UTML %5 mol itriyuma sahip parsiyel stabilize zirkonya iken, Prettau Anterior yaklaşık %12 molden itriyuma, VITA YZ XT %9 mol itriyuma sahip tam stabilize zirkonyalardır. A2 renginde 15 mm çapında, 1 mm kalınlığında disk şeklinde hazırlanan örnekler farklı sinterizasyon derecelerinde (1450℃, 1550℃) sinterize edilerek sinterizasyon derecelerine göre kendi içlerinde ikişerli alt gruba ayrılmışlardır (n=5, N=35). Sinterizasyon sırasında bekleme süresi, sıcaklık artış oranı ve sıcaklık azalış oranı üretici firmaların talimatları doğrultusunda yapılmıştır. Kontrol grubu olarak lityum disilikat ile güçlendirilmiş cam seramik olan IPS e.max CAD LT (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) materyalinden aynı boyutlarda (15x1 mm) disk şeklinde örnekler (n=5, N=35) hazırlanmıştır. Ardından tüm örneklerin yapay yaşlandırması termal siklus test cihazı (SD Mechatronik Termocycler, Almanya) ile 10.000 termal siklus (5-55 C) ve çiğneme simulatöründe (SD Mechatronik Chewing Simulator CS-4, Almanya) 100.000 mekanik yükleme (50N) uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Örneklerin yaşlandırma işlemi öncesi ve sonrası translusensi parametresi (TP) değerleri CIE L*a*b renk koordinatları doğrultusunda bir spektrofotometre (VITA Easyshade Advance 4.0, VITA Zahnfabrik BAD Sackingen, Almanya) ile ölçülerek hesaplanmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, yapay yaşlandırma işlemi sonrası genel olarak monolitik zirkonyaların translusensi parametresi anlamlı derecede artarken (p>0.05) kontrol grubu olarak kullanılan lityum disilikat örneklerin translusensisi değişmemiştir (p=0.35). Sinterizasyon derecesi artışı materyallerin yapay yaşlandırma öncesi ve sonrasında translusensi parametresini anlamlı derecede etkilememiştir (p<0.05). Materyaller arasında yapay yaşlandırma öncesi ve sonrası translusensi parametresi değerlerinde anlamlı fark vardır. Tam stabilize zirkonyalar, genel olarak parsiyel stabilize zirkonya olan Katana UTML'ye göre istatiksel açıdan anlamlı derecede daha yüksek translusensi parametresine sahiptir (p=0.009). Yüksek translusensi parametresi değeri ile kontrol grubu olan IPS e.max CAD ise yaşlanma öncesi ve sonrasında monolitik zirkonyalardan istatiksel açıdan anlamlı derecede daha translusent bulunmuştur (p=0.009). Dental protezlerde amacımız, dayanıklı ve fonksiyon görebilen bir restorasyon yapmanın yanında mükemmel bir estetik sağlamaktır. Estetikte translusensi ana kriterdir. Üstün dayanıklılıkları ile dental pazarda önemli bir yer eden zirkonya materyallerinin estetik özelliklerinin doğal dişin translusensisini ne kadar taklit ettiklerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Zirkonya materyallerinin translusensisi artsa da lityum disilikat materyalleriyle karşılaştırıldığında estetik açıdan geliştirilmeleri gerekmektedir. Kullanacağımız materyal seçimi ve materyal bilgimiz, hasta beklentilerini karşılayan bir restorasyon yapabilmemiz için oldukça önemlidir. Bu bilgiler ışığında, endikasyonlara uygun materyaller seçerek üstün estetik özelliklere sahip restorasyonlar elde edebiliriz. Anahtar Kelimeler: Monolitik zirkonya, sinterizasyon derecesi, translusensi parametresi, yapay yaşlandırma.
Description
The purpose of this study is to investigate the translucency of new generation zirconia materials. The null hypothesis is that the translucency of zirconia materials will not change as a result of artificial aging. The second null hypothesis is that the differences in sinterization temperatures will not change the translucency value in zirconia materials. The materials used in this study are Katana UTML (Kuraray Noritake Dental Inc), Prettau Anterior (Zirkonzahn, Germany) and VITA YZ XT (VITA Zahnfabrik BAD Sackingen, Germany). Katana UTML is a partially stabilized zirconia with 5 mol yttrium, Prettau Anterior contains approximately 12 mol yttrium and VITA YZ XT is a fully stabilized zirconia containing up to 9 mol yttrium. The samples are divided into two subgroups of different sinterization temperatures (1450 ℃, 1550 ℃) and designed with 15 mm diameter and 1 mm thickness in A2 color, (n = 5, N = 35). Delay time, temperature increase rate and temperature decrease rate for sinterization were arranged according to manufacturer recommendations. IPS e.max CAD LT (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein), the ceramic group, samples were prepared in the same dimensions (15x1 mm) as zirconia samples (n = 5, N = 35). The artificial aging of all samples was operated using a thermal cycle tester (SD Mechatronic Thermocycler, Germany) with 10,000 thermal cycles (5-55 C) and a chewing simulator (SD Mechatronic Chewing Simulator CS-4, Germany) by applying 100,000 mechanical installations (50N). Translucency parameter (TP) was calculated by measuring with VITA Easyshade Advance 4.0 (VITA Zahnfabrik BAD Sackingen, Germany). While the overall translucency parameter of monolithic zirconia increased significantly (p> 0.05), the translucency of the lithium disilicate samples used in the control group did not change (p = 0.35). It did not significantly affect the translucency parameter (p <0.05). There is a significant difference in translucency parameter. Fully stabilized zirconia have a statistically significantly higher translucency parameter compared to Katana UTML, which are partially stabilized zirconia in general (p = 0.009). IPS e.max CAD, which is the control group, showed the highest translucency parameter value, before and after aging compared to zirconia groups (p = 0.009). Our goal in dental prostheses is to provide a durable and functional restoration as well as aesthetic results. In aesthetics, translucency is the main criteria. Zirconia materials need to mimic the translucency of the natural tooth in order to obtain aesthetic results. Although the translucency of zirconia materials increase, they need to be improved to catch up with lithium disilicate materials. The material selection and material knowledge is very important for us in order to make a restoration that meets patient expectations. In light of this information, we can achieve restorations with superior aesthetic properties by choosing the right materials that are suitable for indications. Keywords: Monolithic zirconia, sinterization degree, translucency parameter, artificial aging.
Keywords
Citation
Page Views

11

File Downloads

91

Sustainable Development Goals