Publication:
İleri-kıyılmış kartilajın tek başına, trombositten zengin plazma ve konsantre büyüme faktörü ile karıştırılmasının canlılığa ve rezorbsiyona etkileri / Effect of platelet-rich plasma and concentrated growth factor on survival of ultra-diced cartilage grafts in a rabbit model

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
KULAKSIZ, YASİN
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Amaç: Bu çalışmanın amacı, ileri-kıyılmış kartilajın, trombositten zengin plazma ve konsantre büyüme faktörü gibi otobiyolojik çeşitli kılıflarla sararak canlılığını deneysel hayvan modelinde histopatolojik olarak araştırmaktır. Ayrıca her iki materyalin kıkırdak doku iyileşmesi ve rezorbsiyonu üzerine olan etkilerini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Deney Hayvanları Etik Kurulundan alınan onay sonrasında 12 haftalık, ortalama 3,5 kg, yetişkin 14 adet Yeni Zelenda tavşanı, 3 gruba ayrıldı. Her bir tavşandan 20 cc venöz kan alındı. Daha sonra 10 cc kan trombositten zengin plazma (PRP) diğer 10 cc kan ise konsantra büyüme faktörü (CGF) elde etmek için kullanıldı. Sonrasında her bir tavşanın kulağından alınan kıkırdaktan ileri-kıyılmış kartilaj elde edildi. Bu ileri-kıyılmış kartilaj üçe bölünerek birinci grup yalnız başına, ikinci grup trombositten zengin plazma ile karışıtırlmış, üçüncü grup ise konsantre büyüme faktörü karıştırılmış şekilde hazırlandı. Bu üç greft tavşanda paraspinal bölgeye yerleştirildi. Üç ay sonra tavşanların sırtındaki greftler çıkarıldı ve histopatolojik incelemeye alındı. Mikroskobik incelemelerde kıkırdak dokusundaki histopatolojik değişimler ile ilgili olarak laküna içerisindeki kondrosit kaybı, inflamasyon, fibrozis, kıkırdak fragmantasyonu ve kalsifiye alan oluşumları semi-kantitatif olarak değerlendirildi. Bunun yanında kıkırdak doku canlılığı ve rejenerasyon göstergesi olarak kıkırdak dokuda periferal hücre proliferasyonu, bağ dokusu içerisinde vaskülarizasyon, kıkırdak doku matriksinde proteoglikan artışı ve kıkırdak doku parçaları arasında oluşan bağ dokusu miktarı semi-kantitatif olarak değerlendirildi. Değerlendirme parametreleri her bir gruptaki tüm ölçümlerin ortalaması alınarak 0 ile 4 arasında (0= %0-1 yok, 1= %1-25 az, 2= %26-50 orta, 3= %51-75 orta-şiddetli, 4= %76-100 şiddetli) belirlendi. Ölçümler sonucunda histopatolojik değişimler ile ilgili ölçümler kendi arasında gruplanarak "histopatolojik skor" olarak, doku canlılığı ve rejeneratif kapasite ile ilgili ölçümler kendi arasında gruplanarak "rejeneratif skor" olarak belirlendi. Bulgular: Gruplar arasında yapılan histopatolojik skor karşılaştırmasında yalnız başına ileri-kıyılmış kartilaj grubuna kıyasla CGF ile karıştırılmış ileri-kıyılmış kartilaj (p<0.0001) ve PRP ile karıştırılmış ileri-kıyılmış kartilaj (p<0.0275) gruplarında istatistiksel olarak anlamlı azalmalar görülmüştür. CGF ile karıştırılmış ileri-kıyılmış kartilaj ve PRP ile karıştırılmış ileri-kıyılmış kartilaj grupları arasında ise histopatolojik skor açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir (p<0.1605). Gruplar arasında yapılan rejeneratif skor karşılaştırmasında ise yalnız başına ileri-kıyılmış kartilaj grubuna kıyasla CGF ile karıştırılmış ileri-kıyılmış kartilaj (p<0.0001) ve PRP ile karıştırılmış ileri-kıyılmış kartilaj (p<0.0159) gruplarında istatistiksel olarak anlamlı artışlar görülmüştür. PRP ile karıştırılmış ileri-kıyılmış kartilaj grubuna kıyasla CGF ile karıştırılmış ileri-kıyılmış kartilaj grubunda, istatistiksel olarak anlamlı (p<0.0137) bir rejeneratif skor artışı görülmüştür. Sonuç: Çalışmamız, ileri-kıyılmış kartilajı deneysel hayvan modelinde inceleyen ilk çalışmadır. İleri kıyılmış kartilajın CGF veya PRP ile karıştırılmasının kıkırdak canlılığını arttırdığını ve kıkırdak rezorbsiyonunu azalttığını göstermiştir.
Description
Objective: The aim of this study is to investigate histopathologically the viability of the ultra-diced cartilage by wrapping it with various autobiological sheaths such as platelet-rich plasma and concentrated growth factor in an experimental animal model. In addition, to determine the effects of both materials on cartilage tissue viability and resorption. Materials and Methods: After the approval of Bezmialem Vakıf University Experimental Animals Ethics Committee, 14 New Zealand rabbits, 12 weeks old, with an average of 3.5 kg, were divided into 3 groups. Twenty cc of venous blood was collected from each rabbit. Then, 10 cc of blood was used to obtain platelet-rich plasma (PRP) and the other 10 cc of blood was used to obtain concentrated growth factor (CGF). Afterwards, a ultra-diced cartilage was prepared from the cartilage taken from each rabbit's ear. This ultra-diced cartilage was divided into three and the first group was utilized plainly, the second group was wrapped with platelet-rich plasma, and the third group was wrapped with concentrated growth factor. These three grafts were placed surgically in the paraspinal region in rabbits. After 3 months, the grafts on the back of the rabbits were removed and taken for histopathological examination. In microscopic examinations, chondrocyte loss, inflammation, fibrosis, cartilage fragmentation and calcified area formations in the lacunae were evaluated semi-quantitatively regarding the histopathological changes in the cartilage tissue. In addition, peripheral cell proliferation in the cartilage tissue, vascularization in the connective tissue, proteoglycan increase in the cartilage tissue matrix and the amount of connective tissue formed between the cartilage tissue pieces were evaluated semi-quantitatively as an indicator of cartilage tissue viability and regeneration. Evaluation parameters range from 0 to 4 (0= 0-1% none, 1= 1-25% minimal, 2= 26-50% moderate, 3= 51-75% moderate-severe, 4= 76-100% severe) was determined under microscopic views. As a result of the measurements, the measurements related to the histopathological changes were grouped among themselves and determined as the "histopathological score", and the measurements related to the tissue viability and regenerative capacity were grouped together and determined as the "regenerative score". Results: In the histopathological score comparison between the groups, statistically significant reductions were observed in the CGF-wrapped ultra-diced cartilage (p<0.0001) and PRP-wrapped ultra-diced cartilage (p<0.0275) groups compared to the ultra-diced cartilage group alone. There was no statistically significant difference in terms of histopathological score between the CGF-wrapped and PRP-wrapped ultra-diced cartilage groups (p<0.1605). In the regenerative score comparison between the groups, statistically significant increases were observed in the CGF-wrapped ultra-diced cartilage (p<0.0001) and PRP-wrapped ultra-diced cartilage (p<0.0159) groups compared to the ultra-diced cartilage group alone. A statistically significant (p<0.0137) regenerative score increase was seen in the CGF-wrapped ultra-diced cartilage group compared to the PRP-wrapped ultra-diced cartilage group. Conclusion: Our study is the first to investigate the ultra-diced cartilage in an experimental animal model. Histological examination has shown that wrapping the ultra-diced cartilage with CGF or PRP increases cartilage viability and reduces cartilage resorption.
Keywords
Citation
Page Views

1

File Downloads

5

Sustainable Development Goals