Publication:
Erişkin vezikoüreteral reflü hastalarında endoskopik tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Authors
HAMIDLI, Seyidali
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Introduction: In this study, it is aimed to evaluate the treatment results of adult patients who were operated endoscopically for vesicoureteral reflux (VUR). Method: Patients aged 18 and over who underwent endoscopic intervention for VUR between February 2014 and January 2020 were retrospectively evaluated. The patients were divided into 3 groups due to differences in VUR type and surgical intervention indications: 1. Patients with primary VUR with recurrent UTI or pyelonephritis sequelae on USG 2. Renal transplant candidates with VUR to the native kidney 3. Patients with VUR to a transplanted kidney Each patient with VUR was diagnosed by voiding cystourethrogram (VCUG). The results of bilateral cases were recorded individually for each ureter. Dextranomer / hyaluronic acid copolymer (DX-HA) was used as injection material in all patients. Scintigraphy and USG findings of the patients, history of febrile urinary tract infection, and the number of surgical procedures were recorded. Results: A total of 42 patients were enrolled. Thirty-eight of the patients were female (90.4%), 4 were male (9.5%), and the mean age was 35 (18-46) years. In the first group, as a result of the first injection of 31 ureteral units, the success rate was 62.5%, after the second procedure 42.8%, and the overall success rate was 71%. Regarding the rate of recurrent febrile urinary tract infection (UTI), an 85.7% improvement was noted in this group after the procedure. The average follow-up period for this group was 48 months. In renal transplant candidates with VUR to the native kidney, a total of 16 ureteral units were intervened. All patients were women. In this group, the success rate of the first and second injections was 56.2%, 40%, respectively, and the overall success rate was 68.7%. In the post-procedure imaging of 7 patients with VUR to the transplanted kidney, complete recovery was observed in 2 patients. Conclusion: Endoscopic DX-HA injection is an effective method in correcting VUR and healing recurrent febrile UTI and is well tolerated by adult patients. Endoscopic treatment can also be used safely in candidates for renal transplantation with VUR to native kidney and patients with VUR to transplanted kidney. Keywords: VUR, Recurrent febrile UTI, DX-HA, Endoscopic, VCUG
Description
Amaç: Bu çalışmada vezikoüreteral reflü (VUR) sebebiyle endoskopik yöntemle opere olan yetişkin hastaların tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem: Şubat 2014 ve Ocak 2020 tarihleri arasında VUR sebebiyle endoskopik girişim yapılan 18 yaş ve üstü hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. VUR tipi ve cerrahi girişim endikasyonlarındaki farklar sebebiyle hastalar 3 gruba ayrıldı: 1. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu (İYE) veya ultrasonografide (USG) piyelonefrit sekel bulguları saptanan primer VUR'lu hastalar 2. Nativ böbreğe VUR'u olan renal transplantasyon adayı hastalar 3. Transplante böbreğe VUR'u olan hastalar Her hastaya işeme sistoüretrografisi (VCUG) ile tanı konuldu. Bilateral olguların sonuçları her üreter için ayrı kaydedildi. Tüm hastalarda enjeksiyon materyali olarak dekstranomer / hiyaluronik asit (DX-HA) kopolimeri (DEXELL VUR ®) kullanıldı. Hastaların renal sintigrafi ve USG bulguları, ateşli İYE hikayesi, cerrahi işlem sayısı kaydedildi. Bulgular: Toplam 42 hasta üzerinden değerlendirme yapıldı. Hastaların 38'i kadın (%90,4) , 4'ü erkektir (%9,5) , yaş ortalaması ise 35'tir (18-46). Birinci grupta 31 üreteral üniteye yapılan ilk enjeksiyon işlemi sonucunda %62,5, ikinci işlem sonrası %42,8 başarı oranı gözlendi, genel başarı oranı ise %71 olarak bulundu. Tekrarlayan ateşli İYE oranına bakıldığında bu grupta işlem sonrası %85,7 oranında iyileşme kaydedildi. Bu grubun ortalama takip süresi 48 aydır. Nativ böbreğe VUR'u olan renal transplantasyon adaylarında totalde 16 üreteral üniteye girişim yapıldı. Hastaların hepsi kadındı. Bu grupta birinci ve ikinci enjeksiyonun başarı oranı sırası ile %56,2, %40 olarak bulundu, genel başarı oranı ise %68,7'dir. Transplante böbreğe VUR'u olan 7 hastanın ise tek işlem sonrası görüntülemelerinde 2 hastada tam düzelme gözlendi (%28). Sonuç: Endoskopik DX-HA enjeksiyonu VUR'u düzeltmede ve tekrarlayan ateşli İYE ataklarını iyileştirmede etkin bir yöntemdir ve erişkin hastalar tarafından iyi tolere edilmektedir. Endoskopik tedavi aynı zamanda nativ böbreğe VUR'u olan renal teransplantasyon adaylarında ve transplate böbreğe VUR'u olan hastalarda da güvenle kullanılabilir. Anahtar kelimeler VUR, Tekrarlayan ateşli İYE, DX-HA, Endoskopik, VCUG
Keywords
Research Subject Categories::MEDICINE, Üroloji
Citation
Page Views

12

File Downloads

102

Sustainable Development Goals