Publication:
Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapiye Bağlı Akut Tubulointerstisyel Nefrit Olgusu

No Thumbnail Available
Date
2023-12-06
Authors
Elçioğlu Ö. C.
Aslaner İ. B.
Gürsu M.
Erkoç R.
Kazancıoğlu R.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Giriş: Periton malignitelerindeki tedavi yöntemlerinden biri de sitoredüktif cerrahi (CRS) ile birlikte hipertermik intraperitoneal kemoterapi (HIPEC) uygulamasıdır. Farklı olgu serilerinde kombine CRS ve HIPEC tedavisi sonrası akut böbrek hasarı (ABH) gelişme oranı %20 ile %66 oranlarında bildirilmiştir. Bu yazıda HIPEC+CRS sonrası ABH gelişmiş ve renal biyopsi ile akut tubulointerstisyel nefrit (ATİN) tanısı konmuş, immunsupresif tedavi kullanılmış bir olgu sunulmuştur. Olgu: Mart 2023’te myoma uteri nedenli laparoskopik histerektomi yapılmış olan 45 yaşındaki kadının biyopsi materyalinde peritonda mezotelyoma ile uyumlu bulgular saptanmış ve ileri tetkiklerde primer periton tümörü tanısı konarak 10 Mayıs’ta CRS+HIPEC (sisplatin ile) tedavisi uygulanmış. Preoperatif kreatinin 0,61 mg/dL, idrar tetkiki normal bulunmuş. Kronik hastalığı yoktu. Postoperatif ikinci günde kreatinin 1,4 mg/dL ve beşinci günde 7,63 mg/dL saptanınca acil hemodiyaliz (HD) tedavisi başlandı. Yeterli hidrasyon sağlandı ve nonsteroid antiinflamatuvar ilaç (NSAİİ) gibi nefrotoksik ajanlar verilmedi. İdrar tetkikinde protein +, 12 eritrosit görüldü. Ayırıcı tanı için istenen ANA, RF, MPO ve PR3 ANCA negatif, kompleman C3 ve C4 normaldi. İlk günlerde hipomagnezemi ve hipokalemi de olduğu için sisplatine bağlı tubulupati ve prerenal ABH düşünüldü. Takibinde altı seanstan sonra HD ihtiyacı olmadı. Kreatinin 3,5-4 mg/dL arasında değişmekteydi. İdrar tetkiki normaldi. Düzelmeyen ABH nedeniyle 20 Haziran’da yapılan böbrek biyopsisi ATİN ile uyumluydu. 70 kg olan hastaya 22 Haziran’da metilprednizolon 48 mg/gün oral başlandı. Bir ay sonra kreatinin 3,45 mg/dL’den 2,3 mg/ dL’ye gerilemişti. Steroid dozu 32 mg/gün’e düşürüldü. İkinci ayın bitiminde kreatinin hala 2,3 mg/dL olduğundan steroid dozu 16 mg/ gün’e düşürülerek mikofenolat mofetil (MMF) 2*1 gr başlandı. Steroid üçüncü ayın sonunda kesildi. MMF tedavisini ikinci ayı bitmesine rağmen kreatininde değişiklik izlenmedi (son değer 2,5 mg/dL). Onkoloji tarafından sisplatin içermeyen kemoterapi rejimi verilmesi planlanmaktadır. Sonuç: Sisplatin ile ilişkili nefrotoksisite sık görülmekle birlikte bu genellikle tubulopati şeklindedir. Böbrek fonksiyonları düzelmeyen olgularda böbrek biyopsisi yapılması düşünülebilir veya biyopsi yapılamıyanlarda kontrendikasyon yok ise ampirik steroid tedavisi düşünülebilir. Anahtar kelimeler: Akut tubuloinsrstisyel nefrit, HI-PEC (sıcak kemoterapi), Sisplatin.
Description
Keywords
Tıp, Dahili Tıp Bilimleri, İç Hastalıkları, Nefroloji, Sağlık Bilimleri, Medicine, Internal Medicine Sciences, Internal Diseases, Nephrology, Health Sciences, Klinik Tıp (MED), Klinik Tıp, ÜROLOJİ VE NEFROLOJİ, TIP, GENEL & DAHİLİ, Clinical Medicine (MED), CLINICAL MEDICINE, UROLOGY & NEPHROLOGY, MEDICINE, GENERAL & INTERNAL, Genel Sağlık Meslekleri, Patofizyoloji, Temel Bilgi ve Beceriler, Değerlendirme ve Teşhis, Üroloji, Dahiliye, Aile Sağlığı, Tıp (çeşitli), Genel Tıp, General Health Professions, Pathophysiology, Fundamentals and Skills, Assessment and Diagnosis, Urology, Internal Medicine, Family Practice, Medicine (miscellaneous), General Medicine
Citation
Elçioğlu Ö. C., Aslaner İ. B., Gürsu M., Erkoç R., Kazancıoğlu R., \"Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapiye Bağlı Akut Tubulointerstisyel Nefrit Olgusu\", 40. ULUSAL NEFROLOJİ KONGRESİ , Antalya, Türkiye, 6 - 10 Aralık 2023, ss.143
Page Views

1

File Downloads

0

Sustainable Development Goals