Publication:
Diş Hekimliği Öğrencilerinin Rubber-Dam Kullanımına Bakış Açısı ve Covid-19 Pandemisinin Etkisi: Anket Çalışması

No Thumbnail Available
Date
2022-09-09
Authors
Nalcı G.
Balkancı B.
Uysal B. A.
Güneşer M. B.
Şahin A. N.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin rubber-dam kullanımına bakış açısını tespit etmek, tercih etme veya etmeme sebeplerini ve COVID-19 pandemisinin etkisini araştırmaktır. GEREÇ VE YÖNTEM: Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki 944 diş hekimliği fakültesi dördüncü ve beşinci sınıf öğrencisine e-posta ve internet aracılığıyla 22 sorudan oluşan anket gönderildi. Çalışmaya yalnızca anketi tamamlayan katılımcılar dahil edildi. Açıklayıcı istatistiklere ek olarak yöntemlerin karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanıldı. Sonuçlar anlamlılık düzeyinde değerlendirildi (𝑃 <0.05). BULGULAR: 370’i (%67.9) kadın, 175’i (%32.1) erkek olmak üzere 545 öğrenci anketi tamamladı. Katılımcıların %25.1’i daha önce hiç rubber-dam kullanmamış ve %41.8’i rubber-dam kullanımıyla ilgili tatmin edici bir eğitim almadığını belirtmiştir. Endodontik tedavi yaptığı her hastada rubber-dam kullanan katılımcı oranı ise %34.5’tir. Katılımcıların %87’si rubber-damın kök kanallarına erişimi kolaylaştırdığını, ancak %88,8’i rubber-damın radyograf alma prosedürünü zorlaştırdığını belirtmektedir. Öğrencilerin %69.2’si rubber-damın bulaş riskini azaltabileceğini düşünmüş ve %68.6’sında rubber-dam kullanma isteğinde artış olmuştur. SONUÇ: Öğrencilerin rubber-dam kullanımına karşı güncel bakış açılarını tespit etmek, eğitim içeriğine yön vermede faydalı olabilir. COVID-19 pandemisi gibi diğer tüm bulaşıcı hastalıklarla mücadelede öğrencilerin rubberdam bilgisinin ve yetkinliğinin artırılması önem taşımaktadır.
AIM: The aim of this study was to determine the point of view of dentistry faculty students, the reasons for their preference or not, and the effect of the COVID-19 pandemic on their attitudes about rubber-dam. MATERIAL AND METHOD: A web-based questionnaire was asked to 944 people via e-mail and internet, and 22 questions were asked to the fourth and fifth grade students of the faculty of dentistry who are studying in various cities of Turkey. Only participants who completed the questionnaire were included in the study. In addition to descriptive statistics, the chi-square test was used to compare methods. The results were evaluated at the level of significance (𝑃 <0.05). RESULTS: 545 students, 370 (67.9%) female and 175 (32.1%) male, completed the questionnaire. 25.1% of the participants stated that they had never used a rubber-dam before and 41.8% stated that they did not receive a satisfactory training on the use of rubber-dam. The rate of participants using a rubber dam in each patient undergoing endodontic treatment is 34.5%. 87% of the participants stated that the rubber-dam facilitates access to the root canals, but 88.8% stated that the rubber-dam complicates the radiographing procedure. 69.2% of the students thought that rubber-dam could reduce the risk of contamination, and 68.6% of them had an increased desire to use a rubber-dam. CONCLUSION: Identifying students’ current perspectives on the use of rubber-dam may be helpful in guiding the educational content. It is important to increase the rubber-dam knowledge and competence of students in the fight against all other infectious diseases such as the COVID-19 pandemic.
Description
Keywords
Diş Hekimliği, Klinik Bilimler, Endodonti, Sağlık Bilimleri, Dentistry, Clinical Sciences, Endodontics, Health Sciences, Klinik Tıp (MED), Klinik Tıp, DİŞ HEKİMLİĞİ, ORAL CERRAHİ VE TIP, Clinical Medicine (MED), CLINICAL MEDICINE, DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE, Periodontoloji, Ortodonti, Ağız Cerrahisi, Diş Hijyeni, Dişçilik Hizmetleri, Diş Hekimliği (çeşitli), Periodontics, Orthodontics, Oral Surgery, Dental Hygiene, Dental Assisting, Dentistry (miscellaneous), General Dentistry
Citation
Nalcı G., Balkancı B., Uysal B. A., Güneşer M. B., Şahin A. N., \"Diş Hekimliği Öğrencilerinin Rubber-Dam Kullanımına Bakış Açısı ve Covid-19 Pandemisinin Etkisi: Anket Çalışması\", 26. Türk Diş Hekimliği Birliği Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Eylül 2022, cilt.11, ss.466
Page Views

0

File Downloads

0

Sustainable Development Goals