Publication:
Paklitaksel yüklü polimerik misellerin sentezi ve kombinasyonel terapi etkinliğinin belirlenmesi / Synthesis of paclitaxel loaded polymeric micelles and evaluation of their efficacy in combinational therapy

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
KESKİN YALÇIN, EMİNE
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Kanser, vücudun hemen hemen her yerinde başlayabilen, hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyüdüğü ve sonrasında vücudun diğer bölgelerine yayıldığı bir hastalık olup insan hayatını tehdit etmektedir. Kanserin mevcut temel tedavisi kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi müdahaleyi içerir; bunlar arasında kemoterapi basit ve uygun süreci nedeniyle klinikte yaygın olarak uygulanmaktadır. Kemoterapi, radyoterapi ve cerrahinin koordineli olarak uygulandığı geleneksel tedavi yöntemlerinin toksisite, vücutta spesifik olmayan bölgelere dağılma, zayıf oral biyoyararlanım ve ilaç dozunun ayarlanamaması gibi dezavantajları bulunması sebebiyle daha etkin, kişiye ve hastalığın türüne özel teşhis/tedavi sistemleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Yeni nesil kombine tedavi yöntemleri arasında bulunan fotodinamik terapi (FDT), fototermal terapi (PTT), manyetik hipertermi gibi tedaviler umut vadeden yöntemler arasındadır. Bu yöntemlerin kombinasyonel terapide kullanılması, ilaç taşıyıcı sistemlerin etkinliğini artırmak ve antikanser ilacı tümör bölgesine hedeflemek açısından potansiyel bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada hidrofobik kemoterapi ilacı paklitakselin (PTX), foto duyarlılaştırıcı ajan protoporfirin IX (PpIX) ile kombinasyonel tedavide kullanılması amaçlanmıştır. Öncelikle RAFT polimerizasyon yöntemi ile diblok kopolimeri hazırlanmış protoporfirin IX ve şeker bileşenleri ile azit-alkin halka katılma click reaksiyonu ile glikopolimerler sentezlenmiştir. Nanoçöktürme yöntemi ile paklitaksel glikopolimerlere enkapsüle edilerek misel formülasyonları hazırlanmıştır. Daha sonra, sadece FDT özellikli ilaç içermeyen glikopolimer bazlı miseller (GM) ve kemo-FDT özellikli paklitaksel içeren glikopolimerik misellerin (GM-PTX), A549 akciğer kanseri hücre hattı ve CCD-1079Sk sağlıklı fibroblast hücre hattı üzerindeki sitotoksik etkileri incelenmiştir. Kırmızı ışığı absorplayan/ışıma yapan PpIX taşıyan, biyouyumlu, biyobozunur ve NIR'la tetiklenen singlet oksijen duyarlı ilaç salımı yapan glikopolimerik misel bazlı taşıyıcı platformların sentezi ve elde edilen misel yapılarının akciğer kanser hücrelerini hedeflemesi ile literatüre yeni bir FDT-Kemo kombinasyonel terapi kazandırması açısından önem taşımaktadır.
Description
Cancer is a disease that can exist in almost any part of the body, in which cells grow uncontrollably and then spread to other parts of the body, threatening human life. The current main treatment for cancer includes chemotherapy, radiotherapy, and surgery; Among these, chemotherapy is the most wide treatment applied in the clinic. Due to the disadvantages of traditional treatment methods in which chemotherapy, radiotherapy, and surgery are applied in coordination, such as toxicity, non-specific distribution in the body, poor oral bioavailability, and high drug dosage requirement; more effective, personalized diagnosis/treatment systems are being developed. Treatments such as photodynamic therapy (PDT), photothermal therapy (PTT), and magnetic hyperthermia, which is among the new generation combined treatment methods, are the promising methods. The use of these methods in combination therapy emerges as a potential treatment method in terms of increasing the efficiency of drug delivery systems and targeting the anticancer drug to the tumor site. In this study, it was aimed to use the hydrophobic chemotherapy drug paclitaxel (PTX) in combination therapy with the photosensitizing agent protoporphyrin IX (PpIX). First of all, the diblock copolymer was prepared by the RAFT polymerization method, and protoporphyrin IX and sugar components were bounded via azide-alkyne ring addition click reaction to prepare glycopolymers. Micellar formulations were prepared by encapsulating paclitaxel into glycopolymers by the nanoprecipitation method. Then, the cytotoxic effects of drug-free drug-only glycopolymer-based micelles (GM) and glycopolymeric micelles (GM-PTX) containing chemo-PDT-only paclitaxel (GM-PTX) on A549 lung cancer cell line and CCD-1079Sk healthy fibroblast cell line were investigated. Synthesis of glycopolymeric micelle-based carrier platforms that absorb/radiate red light, carry PpIX, are biocompatible, biodegradable, and release singlet oxygen-sensitive drugs triggered by NIR, and that the resulting micelle structures target lung cancer cells are important in terms of bringing a new FDT-Chemo combination therapy to the literature carries.
Keywords
Citation
Page Views

2

File Downloads

13

Sustainable Development Goals