Publication:
Kronik rinosinüzitli çocuklarda burun sıvısı ve kanda oksidatif stres, antioksidatif stres parametreleri ile kanda DNA hasarının incelenmesi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Authors
ÇALIŞKAN, Nilay
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Rhinosinusitis (RS) allows the mapping of both the nasal mucosa and paranasal sinuses. You can also fall into subgroups acutely and chronically. Similar to chronic rhinosinusitis adults in children, two or more of the nose and paranasal sinuses with a longer duration of 6 weeks and 3 months, or one with a sensation of pain / pressure / fullness or cough, one of which is nasal obstruction or nasal discharge (anterior / posterior nasal discharge) It is defined as inflammation of the character with more symptoms. Although various factors such as changes in nasal secretions, mucociliary clearance, immunodeficiency, and anatomical abnormalities are thought to play a role, the exact pathogenesis is unclear. There are studies in the literature that examine changes in oxidative stress parameters in chronic rhinosinusitis in adults. In these studies, it has been shown that oxidative stress levels are elevated in the patient group but there is no supporting study in children. A total of 45 patients with childhood allergy, ear nose throat and chronic rhinosinusitis in our outpatient clinics and 32 healthy children as a control group were included in the study in this study between 01.09.2017 and 01.11.2018. Both groups were tested for blood C-Reactive Protein (CRP) to measure inflammation, total IgE for allergy screening, allergy skin test. Oxidative stress and antioxidative stress parameters were studied in nasal secretion and in vivo, and DNA damage was studied. it was aimed to investigate the distribution of oxidative stress parameters in patients with chronic rhinosinusitis and to examine the effect of DNA damage on the pathogenesis of chronic rhinosinusitis at the same time. When we look at the results of our study, it was found that in chronic rhinosinusitis groups, oxidative stress and DNA damage increased and antioxidative capacity decreased in calm and nasal secretion according to the control groups. Total IGE, CRP, blood and nasal fluid oxidative stress and antioxidative stress parameters were not found to be statistically significant in the patient group. There was no statistically significant difference in the mean values. The allergy test positivity was significantly higher in the patient group but there was no statistically significant difference between the allergy skin test positive and negative patients in terms of the blood and nasal fluid oxidative stress and antioxidative stress parameters. Therefore, our study showed that allergy skin test positivity had no effect on oxidative stress parameters This results; oxidative stress plays an important role in the pathogenesis of chronic sinusitis as well as in other childhood allergic diseases.
Description
Rinosinüzit (RS), hem nazal mukoza hem de paranazal sinüslerin eş zamanlı inflamatuvar durumuna bağlı olarak gelişen patolojik bir süreci ifade eder. Akut ve kronik olarak da alt gruplara ayrılabilmektedir. Çocuklarda kronik rinosinüzit erişkinlere benzer şekilde, 6 hafta ve 3 aydan daha uzun süreli burun ve paranazal sinüslerin, biri burun tıkanıklığı veya burun akıntısı (anterior/posterior nazal akıntı) olmak üzere ,yüzde ağrı/basınç /dolgunluk hissi ya da öksürük şeklinde iki veya daha fazla semptomla karakterize inflamasyonu olarak tanımlanır. Burun sekresyonlarının değişimleri, mukosiliyer klirens eksikliği, immün yetmezlikler ve anatomik anormallikler gibi çeşitli faktörlerin rol oynadığı düşünülsede, tam olarak patogenez belirsizdir. Literatürde erişkinlerde görülen kronik rinosinüzitlerde oksidatif stres parametrelerinin değişimini inceleyen çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalarda hasta grupta oksidatif stres düzeylerinin yükselmiş olduğu gösterilmiştir ancak çocuklarda destekleyici çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada 01.09.2017 ve 01.11.2018 tarihleri arasında çocuk alerji,kulak burun boğaz ve çocuk polikliniklerimizde kronik rinosinüzit tanısı alan toplam 45 hasta ve kontrol grubu olarak 32 sağlıklı çocuk çalışmaya dahil edildi. Her iki gruba da inflamasyon ölçmek için kanda C-Reaktif Protein (CRP), alerji taraması için total IgE ve ADT yapıldı. Oksidatif stres ve antioksidatif stres parametreleri nazal sekresyonda ve kanda, DNA hasarı ise kanda çalışıldı.Bu yolla; kronik rinosinüziti bulanan hastalarda oksidatif stres parametreleri dağılımı ve buna bağlı DNA hasarı incelenmesi aynı zamanda alerji zeminin kronik rinosinüzit patogenezindeki etkisinin incelenmesi amaçlandı. Çalışmamızın sonuçlarına bakıldığında kronik rinosinüzit gruplarında kontrol gruplarına göre kanda ve nazal sekresyonda oksidatif stres ve DNA hasarının arttığı ,antioksidatif kapasitenin ise azaldığı saptandı.Değerler incelendiğinde; hasta grupta Total IGE, CRP, kan ve nazal sıvı oksidatif stress ve antioksidatif stress parametreleriyle istatistiksel olarak anlamlı ilişkili saptanmadı.Hasta grupta alerji test pozitifliği anlamlı olarak yüksek bulundu ancak hasta grupta allerji deri testi pozitif ve negatif hastaların kan ve nazal sıvı oksidatif stress ve antioksidatif stress parametrelerinin ortalaması karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.Bu sebeple çalışmamız ADT pozitifliğinin oksidatif stres parametrelerini üzerine etkisi olmadığını gösterdi.Bu sonuçlar; diğer çocukluk çağı alerjik hastalıklarında olduğu gibi, kronik sinüzit patogenezinde de oksidatif stresin önemli rol oynadığını düşündürdü.
Keywords
MEDICINE, Çocuk sağlığı ve hastalıkları
Citation
Page Views

7

File Downloads

53

Sustainable Development Goals