Publication:
Çocukluk çağı yeme bozukluğu tanısı ile takip edilen hastaların klinik ve demografik özelliklerinin değerlendirilmesi / The evaluation of clinical and demographic characteristics of pediatric patients being followed with feeding disorder

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
KRAJA, ELVIS
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Amaç: Yeme sorunları ve iştahsızlık çocukluk çağında sık görülen durumlardır. Ancak çocukların az bir kısmında yeme bozukluğu saptanır. Yeme bozukluğu saptanan çocukların erken tanınması ve tedavilerinin düzenlenmesi önemlidir. Bu çalışmada çocukluk çağı yeme bozukluğu tanısı ile takip edilen hastaların klinik ve demografik özelliklerinin değerlendirilmesini amaçlanmıştır. Metod: Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Çocuk Gastroenteroloji Polikliniğine Ocak 2013 ve Aralık 2014 tarihleri arasında başvuran, çocukluk çağı yeme bozukluğu tanısı almış 18 yaş altı yüz çocuğun demografik özellikleri, klinik özellikleri, tanıları dosya taraması yöntemi ile önceden hazırlanmış araştırma formuna işlendi. Çocukluk çağı yeme bozuklukları uygun kriterler ışığında sınıflandırıldı. Yeme bozukluklarının yukarda tanımlanan özelliklerinin hem grupların kendi içinde hem de gruplar arasında tanımlayıcı istatistikleri yapıldı. Bulgular: Olgular, 64 (%64) duyusal besin reddi, 4 (%4) infantile anoreksi, 4 (%4) posttravmatik yeme bozukluğu, 17 (%17) komorbid durum ve 11 (%11) kompleks yeme bozukluğu şeklindeydi. Olguların boy z skorları -0,81±1,75 ve kilo z skorları ise -0,92±1,55 şeklinde ve yaş ortalaması 36,57±32,21 ay (Min:3 maks:184 median:27) olarak bulundu. Sonuç: Elde edilen veriler ışığında yeme bozukluklarının genel özellikleri tartışıldı. Bu çalışma yeme bozuklukları klinisyen, diyetisyen, psikolog/psikiyatrist, fizyoterapist ve/veya konuşma terapistinin de içinde bulunduğu bir ekip tarafından değerlendirilmesi ve yönetilmesi gerektiğini göstermektedir. Anahtar Kelimeler: duyusal besin reddi, infantil anoreksi, oral motor disfonksyon, posttravmatik yeme bozukluğu, yeme bozukluğu,
Description
Objective: Eating problems and anorexia are frequent conditions in childhood. However, a small proportion of children are diagnosed with feeding disorder. It is important the early recognition and treatment of these children. This study aimed the evaluation of clinical and demographic characteristics of patients being followed with feeding disorder. Methods: This study was carried out among one hundred feeding disorder diagnosed children under 18 years old who attended the Gastroenterology outpatient clinic in the Bezmialem University's Hospital between January2013–December 2007. Clinical and demographic characteristics of patients were commited to the prepared research form by file scanning method. Feeding disorders are classified in the light of appropriate feeding disorder's criterias. Descriptive statistics were performed in individual and in between groups. Results: One hundred cases were described as 64 (%64) sensory food aversions, 4 (%4) infantile anorexias, 4 (%4) posttraumatic feeding disorders, 17 (%17) comorbidities and 11 (%11) complex feeding disorders. Height z scores were -0,81±1,75 and weight z scores were -0,92±1,55 and the average age of cases were 36,57±32,21 months (Min:3 max:184 median:27). Discussion: The general features of eating disorders are discussed in the light of the obtained data. This work indicates that these feeding disorders should be assessed and managed by a team which includes physician, dietician, psychologist / psychiatrist, physical therapist and / or speech therapists. Key words: feeding disorder, oral motor dysfunction, sensory food aversion, infantil anorexia, post traumatic feeding disorder
Keywords
Citation
Page Views

46

File Downloads

91

Sustainable Development Goals