Publication:
Yerleşmiş romatoid artrit hastalarında kardiyovasküler risk ile fonksiyonel yetersizlik ve hastalık aktivitesi arasındaki ilişki

Date
2011
Authors
YAZGAN UMUT, Saadet
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Bezmialem Vakıf University
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Rheumatoid arthritis (RA) is a systemic autoimmune disease which results in functional insufficiency and disability. Stabile angina, coroner arter diseases, myocardial infarction, congestive hearth failure and stroke are the mostly seen causes of mortality and morbidity in RA. The cause of death in %40-50 of RA patients is cardiovascular disease. It was shown that because of the chronic inflammation and immunological abnormalities, the cardiovascular disease prevalance is higher in chronic RA compaired to early and moderate RA. Using the Framingham score, the primary aim of this study was to determine the cardiovascular risk in patients with RA and its correlation with disease activity and functional ability. The secondary aim of the study was to compare the Ra patients with the control group by the meaning of Framingham risk score and cardiovascular risk.A total of 74 patients participated in this cross-sectional study. All of the RA patients were recruited from the rheumatoid arthritis outpatient clinic of Bezmialem Vakif University Hospital who were regularly followed-up. All of them fullfilled the American College of Rheumatology criteria for the classification of rheumatoid arthritis. A total of 39 subjects without inflammatory athritis were included to our study as Control grup. Framingam score was calculated by evaluating the the age, smoking, diabetes, cholesterol and blood pressure measurements. DAS-28 (Diseae Activity Score-28) was used for evaluating disease activity and HAQ (Health Assesment Quastionnaire) for evaluating the functional ability in our patients.We couldn?t find any significant difference between the case and control groups by meaning of Framingham score. The mean of ESR (erythrocyte sedimentation rate) and blood pressure of participants in study group was significiantly higher than those of control group.There was not any significant difference by the meaning of CRP (C-Reactive Protein) and cholesterol level between th groups. The mean DAS-28 was 3,855 ± 1,224 and the mean HAQ was 0,642 ± 0,705 in case group. DAS-28, HAQ, CRP, ESR and disease duration were not significantly correlated with Framingham score.For the patients who have inflammatory arthritis, besides to traditional risk factors, new risk score calculation that consists of other disease spesific risk factors are needed. By extending the sample size and by designing the prospective studies, statistically more significant results will be achieved.

Description
Thesis (Medical)--Bezmialem Vakıf University, Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul, 2011.
Romatoid artrit (RA), fonksiyonel yetersizlik ve sakatlıkla sonuçlanan sistemik otoimmün bir hastalıktır. RA'da stabil anjina, koroner arter hastalıkları, miyokard infarktüsü, kalp yetmezliği ve inme gibi kardiyovasküler hastalıkları (KVH) en çok morbidite ve mortalite nedenidir. RA hastaların %40-50'sinin ölüm nedeni KVH'tır. KVH prevalansının, kronik inflamasyon ve immünolojik düzensizliğe bağlı olarak, kronik ve yerleşmiş RA hastalarında erken ve orta RA'ya göre daha fazla olduğu gösterilmiştir.Çalışmamızdaki birinci amaç romatoid artrit hastalarının hastalık aktivitesi ve fonksiyonel durum ile kardiyovasküler risk arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesidir. İkinci amacımız Framingham risk skoru ile kardiyovasküler risk açısından RA hastalarını kontrol grubu ile karşılaştırmaktır.Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Kliniği'nde 1987 Amerikan Romatoloji Birliği kriterlerini karşılayan 74 RA hastası ve 39 kişilik de kontrol grubu alınmıştır. Yaş, sigara, diyabet, kolesterol ve kan basıncı ölçümleri değerlendirilerek Framingham risk skoru hesaplandı, RA hastalarına DAS-28 (Hastalık Aktivite İndeksi-28) ve Sağlık Degerlendirme Anketinin kısa formu (HAQ-DI) uygulandı.Vaka ve kontrol grubundaki olguların Framingham skoru arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Vaka grubundaki olguların ESH (eritrosit sedimentasyon hızı), sistolik ve diastolik kan basıncı ortalamaları, kontrol grubundaki olgulara göre anlamlı olarak yüksekti. CRP (C-Reaktif Protein) ve kolesterol düzeyleri açısından fark yoktu. Vaka grubundaki olguların DAS-28 ortalaması 3,855 ± 1,224; HAQ ortalaması 0,642 ± 0,705 olarak bulundu. Vaka grubundaki olguların DAS-28, HAQ, CRP, ESH ve hastalık süresinin Framingham skoru ile ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı değildi.İnflamatuar artriti olan hastalarda, geleneksel risk faktörlerine ek olarak hastalığa özgü başka risk faktörlerini de içeren yeni risk skoru hesaplamalarına gereksinim vardır. Daha geniş örneklem grubunun alınması ve uzun süreli prospektif çalışmaların yapılmasıyla daha anlamlı sonuçlara ulaşılabilecektir.
Keywords
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon = Physical Medicine and Rehabilitation, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Artrit-romatoid = Arthritis-rheumatoid
Citation
Sustainable Development Goals