Publication:
Farklı oranlardaki titanyum dioksit nanotüplerin bulk fill kompozitin mekanik ve antibakteriyel özellikleri üzerine etkisi / Effect of different ratios of titanium dioxide nanotubes on the mechanical and antibacterial properties of the bulk fill composite

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
ÖZLEN, RÜMEYSA HATİCE
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Amaç: Bu tez çalışmasının amacı; farklı oranlarda titanyum dioksit nanotüp eklenmesinin akışkan bulk fill kompozit rezinin, mekanik ve antibakteriyel özellikleri üzerine etkisinin in vitro laboratuvar şartları altında değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Titanyum dioksit nanotüpler, laboratuvar koşullarında hidrotermal yöntemle sentezlendi. Nanotüplerin karakterizasyonu; SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu), FTIR (Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi) ve Raman Spektroskopisi kullanılarak değerlendirildi. Akışkan bir bulk fill rezin olan Estelite Bulk Fill Flow'un içerisine; farklı oranlarda (%0,1, %0,5, %1) TiO2 nanotüp eklendi. Kontrol grubuna TiO2 nanotüp eklenmeyerek dört farklı grup oluşturuldu. Akışkan bulk fill kompozitin mekanik özelliklerini değerlendirmek amacıyla; Vicker's mikrosertliği, yüzey pürüzlülüğü, eğme dayanımı gibi testler uygulandı. Eğme dayanımı değerlendirilmesinde, kompozit rezinin kırılan yüzeyleri SEM ile incelendi. Ayrıca nanotüp ilavesinin S.mutans ve L.casei bakterilerine antibakteriyel etkinliğinin değerlendirilmesi, direkt kontakt test uygulanarak yapıldı. Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için IBM SPSS Statistics 22 (IBM SPSS, Türkiye) programı kullanıldı. Ayrıca Mann Whitney U Testi, Shapiro Wilks, Kruskal Wallis testi, Dunn's testi, Friedman Testi ve Wilcoxon işaret testi kullanıldı ve anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. Bulgular: Mekanik testlerin sonuçları değerlendirildiğinde; TiO2 nanotüp eklenmesinin kompozitlerin yüzeyinde hem polisaj öncesi hem de polisaj sonrasında pürüzlülükte değişim yaratmadığı, hem polisaj öncesi hem de polisaj sonrasında kompozit rezin içine %0.5 ve %1 TiO2 nanotüp eklemenin kompozitin mikrosertlik değerlerini arttırdığı, kompozitin alt yüzeylerinde değişim yaratmadığı (p>0.05), kompozit rezinlere polisaj uygulaması sonucunda, bütün gruplarda hem pürüzlülük hem de mikrosertlik değerlerinde artış gözlendiği (p<0.05), titanyum eklenmesinin eğme dayanımında değişiklik meydana getirmediği gözlendi (p>0.05). Antibakteriyel sonuçlar değerlendirildiğinde ise titanyum dioksit nanotüp eklenmesi, akışkan bulk fill kompozit rezinin S.mutans bakterisine karşı, antibakteriyel etki kazandırmadı (p>0.05). L.casei bakterisi içinse; %0.5 TiO2 nanotüp içeren grupta antibakteriyel etkinlik gözlendi (p<0.05). Sonuçlar: Titanyum dioksit nanotüp eklenmesi, akışkan bulk fill kompozit rezinin mekanik özelliklerinde olumsuz etki yaratmadan, üst yüzey mikrosertlik değerinde artış sağladı. Akışkan bulk fill kompozit rezinin L.casei bakterisine karşı antibakteriyel etkinlik elde edildi. Anahtar Kelimeler: nanotüp, akışkan bulk fill kompozit rezin, antibakteriyel ajan, S.mutans, L.casei, üç nokta eğme dayanımı, mikrosertlik, yüzey pürüzlülüğü
Description
Aim: The purpose of this thesis is; evaluation of the effect of adding titanium dioxide nanotubes in different proportions on the mechanical and antibacterial properties of fluid bulk fill composite resin under in vitro laboratory conditions. Material and Method: Titanium dioxide nanotubes were synthesized by the hydrothermal method under laboratory conditions. Characterization of nanotubes; SEM (Scanning Electron Microscopy), FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) and Raman Spectroscopy. In Estelite Bulk Fill Flow, a fluid bulk fill resin; TiO2 nanotube was added in different proportions (0.1%, 0.5%, 1%). Four different groups were formed by not adding TiO2 nanotubes to the control group. In order to evaluate the mechanical properties of fluid bulk fill composite; tests such as Vicker's microhardness, surface roughness, bending strength were applied. In the evaluation of bending strength, the fractured surfaces of the composite resin were examined with SEM. In addition, evaluation of the antibacterial effectiveness of nanotube addition against S.mutans and L.casei bacteria was performed by applying direct contact test. When evaluating the findings obtained in the study, IBM SPSS Statistics 22 (IBM SPSS, Turkey) program is used. In addition, Mann Whitney U Test, Shapiro Wilks, Kruskal Wallis test, Dunn's test, Friedman Test and Wilcoxon sign test and significance was evaluated according to p <0.05. Results: The results of the mechanical tests are evaluated; Addition of TiO2 nanotube does not change the roughness of the surface of composites both before and after polishing, adding 0.5% and 1% TiO2 nanotube to the composite resin both before and after polishing increases the microhardness of the composite, creating creation on the sub-surfaces of the composite (p> 0.05), It was observed that both the roughness and microhardness values increased in all groups with the polishing application on the resins (p <0.05), and the addition of titanium dioxide nanotube did not cause any change in bending strength (p> 0.05). If the antibacterial results were evaluated, the addition of titanium dioxide nanotube did not give the fluid bulk fill composite resin an antibacterial effect against S.mutans bacteria (p> 0.05). For L. casei bacteria; Antibacterial efficacy was observed in the group containing 0.5% TiO2 nanotube (p <0.05). Conclusion: The addition of titanium dioxide nanotubes provided an increase in the upper surface microhardness value without negatively affecting the mechanical properties of the fluid bulk fill composite resin. Antibacterial activity was obtained against L.casei bacteria of the fluid bulk fill composite resin. Keywords: nanotube, flowable bulk fill composite resin, antibacterial agent, S.mutans, L.casei, three point bending strength, microhardness, surface roughness.
Keywords
Citation
Sustainable Development Goals