Publication:
Yaşamın ilk beş yılında geçirilen viral alt solunum yolu enfeksiyonlarının ilerleyen dönemde ortaya çıkabilecek akciğer hastalıkları üzerindeki etkisinin araştırılması / Investigating the effects of viral lower respiratory tract infections during the first five years of life on subsequent lung diseases

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
TAHAOĞLU, IRMAK
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
AMAÇ: Alt solunum yolu enfeksiyonları (ASYE) çocukluk çağında Türkiye'de ve tüm Dünya'da önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, erken çocukluk döneminde virüse bağlı akut alt solunum yolu enfeksiyonu izlenen hastalarda ilerleyen dönemde tekrar solunum yolu problemleri nedeniyle hastane başvuru sıklığı artmış olarak izlenmektedir. Bu çalışmada, daha önceden solunum yolu şikayetleri ile başvurarak solunum yolu viral paneli çalışılmış beş yaş altı hastaların ilerleyen dönemde aynı sebeple tekrar hastane başvurusu olup olmadığını, geçirilmiş viral solunum yolu enfeksiyon öykülerinin klinik seyrini araştırmayı amaçladık. GEREÇ VE YÖNTEM: 2016 yılında hastanemizde yapılan çocuklarda ASYE'de viral etkenlerin araştırıldığı çalışma kapsamındaki olgular arasında ileriye dönük takipleri yapılabilen çocuklar çalışmamıza alınmıştır. Olguların ilk başvuru sonrası takibinde gelişen solunum yolu şikayetleri, demografik özellikleri, fizik muayene bulguları, varsa tetkik sonuçları aileler ile telefonla görüşülerek ve hastane otomasyon sistemi üzerindeki verileri, varsa yapılmış olan tetkik sonuçları kaydedilmiştir. Tüm çocukların ebeveynleri bilgilendirilerek sözlü aydınlatılmış onam alınmıştır. Viral solunum yolu enfeksiyonu geçirenlerin, viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmeyenlere oranla ilerleyen yıllarda solunum yolu hastalığı geliştirme sıklığı karşılaştırılmıştır. BULGULAR: Çalışmaya toplam 78 olgu dahil edilmiştir. Hastaların 43 (%55,1)'ü erkek, 35 (%44,9)'i kızdır. Virüs tespit edilen grupta tekrarlayan hastane başvurularında fizik muayenede ekspiryum uzunluğu, ronküs izlenme oranı, başvuru sayısı (hem poliklinik hem de acil), akut bronşit ve astım oranı virüs tespit edilmeyen gruptan anlamlı (p ˂ 0.05) olarak daha yüksek olarak bulundu. İlk başvuru sırasında RSV, RV ve hBoV üremeleri mevcut olan hastaların sırasıyla %58,3, %46,1 ve %54,5'inin astım tanısı aldığı, bu hastaların sırasıyla %83,3, %77,9 ve %81,8'i tekrarlayan hırıltılı atak nedeniyle hastaneye başvurduğu tespit edildi. Bakteri üremesi olan grupta akut bronşit ile tekrar başvuru oranı bakteri üremesi olmayan gruptan anlamlı (p ˂ 0.05) olarak daha yüksekti. SONUÇLAR: Viral ASYE geçiren çocukların ilerleyen dönemde akciğer hastalığı sebebiyle tekrar hastaneye başvuru sıklığını, astım riskini ve tekrarlayan hırıltılı atakVI geçirme ihtimalini artırdığı çalışmamızda tespit edilmiştir. Ancak etken türlerine göre karşılaştırmalı analiz vaka sayısının azlığı nedeniyle anlamlı bulunmamıştır. Artmış riskin hangi mekanizmalarla ortaya çıktığı ve nasıl önlenebileceği konularına ağırlık verilmesi gerektiği önerilmektedir.
Description
OBJECTIVE: Viral lower respiratory tract infections (LRTI) in early childhood may affect the growth and development of the lungs, Whether bronchiolitis leads to later development of asthma is debatable since many factors such as genetic discrepancies, smoke exposure, and immunological mechanisms may be responsible. In this study we aimed to investigate short term clinical prognosis of children with past viral LRTI in a single center. MATERIAL and METHODS: The data of the patients included in the study were obtained from a previous study evaluating viral respiratory etiology among children attending to emergency department between 1 March 2015 and 31 January 2016. Among 95 patients, 17 were excluded because of inadequate follow up, Group 1 (patients with virus detection) were compared to Group 2 (patients with no virus detection) for development respiratory tract disease in the subsequent years. Telephone interview with the families was organized to identify any respiratory problems after hospital discharge. Additionally, data on the hospital automation system was overviewed for further admissions and laboratory workup. Demographic features, future respiratory complaints, physical examination findings, diagnoses, test results (if any) were recorded. Informed consent was obtained by informing the parents of the patients, verbally. The frequency of developing respiratory tract disease during followup was compared between those who had viral LRTI with those who had non-viral LRTI. RESULTS: Among 78 cases 43 (55.1%) were male male. 35 (44.9%) were female. The rate of hospital readmissions (both outpatient and emergency center), presence of rhonci and prolonged expiratory phase of respiration during readmissions was significantly higher (p<0.05) in Group 1 than in Group 2. Among patients who had RSV, RV and hBoV detected at first admission, 58.3%, 46.1%, and 54.5% were diagnosed as asthma, and 83.3%, 77.9% and 81.8% were readmitted due to recurrent wheezing, respectively. Acute bronchitis rate was significantly higher (p<0.05) in patients with nasopharyngeal bacterial colonization than those with no bacterial presence. CONCLUSION: In this study, patients with prior viral LRTI were more likely to get re-hospitalized due to respiratory reasons.experience subsequent recurrent wheezing,VIII and diagnosed as asthma in the follow-up. It is suggested that future studies should focus on the mechanisms why these risks occur and how they can be prevented.
Keywords
Citation
Page Views

33

File Downloads

26

Sustainable Development Goals