Publication:
Akut bronşiyolit vakalarında serum eser element (Çinko, Demir, Bakır) düzeyleri / Serum trace element (zinc, iron, copper) levels in acute bronchiolitis cases

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
GÖKÇE TAYLAN, ÖZNUR
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Amaç. Akut bronşiyolit, özellikle 2 yaş altı çocuklarda, daha çok virüslerin, küçük hava yollarındaki epitel hücrelerini tutarak mukus üretiminde artışa, bronşiyollerde tıkanmaya, bronkospazma ve hava hapsine neden olarak ortaya çıkan alt solunum yolu enfeksiyonudur. Hastalığın görülme sıklığının fazla olması, tam etkili bir tedavisinin veya önleyici bir girişimin bulunmaması hastalığın önemini arttırmaktadır. Vücudumuzdaki çeşitli fizyolojik ve biyolojik olayların düzenlenmesi için glukoz, yağ asitleri, aminoasitlerin ve vitaminlerin yanı sıra minarellere ve eser elementlere de ihtiyaç olduğu bilinmektedir. Bu eser elementlerden özellikle vücudumuzda en yüksek miktarda bulunan, hem hücresel hemde hümoral immünitenin düzenlenmesinde rol oynayan çinko, demir ve bakırın eksikliğinde ASYE gibi çocukluk çağında sık görülen enfeksiyonlara karşı vücut direnci azalmaktadır. Bu çalışmada akut bronşiyolit tanısı alan hastalar ile sağlıklı çocuklardaki serum çinko, bakır ve demir düzeylerini karşılaştırarak bu elemntlerin eksikliğinin hastalığın etyolojisindeki rolünü araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem. Çalışmaya Eylül 2019 – Mayıs 2020 tarihleri arasında Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniklerine akut bronşiyolit kliniği ile başvuran 2 ay-5 yaş arası 40 hasta çocuk ile fizik muyenesinde herhangi bir patolojik bulgusu olmayan aynı yaş grubunda 40 sağlıklı çocuk çalışmaya alındı. Hasta grubun; fizik muayene bulguları kaydedildi. Akut bronşiyolit tanısı alan hastalar klinik skorlama sistemleri kullanılarak hafif, orta ve ağır şiddette olmak üzere gruplara ayrıldı. Hasta grubunda serum çinko, demir ve bakır düzeyleri ölçüldü ve kontrol grubu ile karşılaştırılması yapıldı. Bulgular. Hasta grubunun yaşları 2 ay- 5 yaş arasında değişmekte olup ortalama yaş 19,5±18,2 ay, kontrol grubunun yaşları ise olgu grubuna benzer sekilde 2 ay- 5 yaş arasında olup ortalama yaş 22,0 ± 12,3 olarak bulundu. Her iki grup arasında yaş dağılımı açısından fark bulunmadı (p>0,05). Çalışmamıza katılan hasta grubunun 12'si (%30) kız, 28'i (%70) erkek, kontrol grubunun 15'i (%37,5) kız, 25'i (%62,5) erkek idi. Her iki grup arasında cinsiyet dağılımı açısından fark bulunmadı (p>0,05). Serum çinko ve demir düzeyleri hasta grubunda kontrol grubuna göre belirgin şekilde düşük bulundu (p<0,05). Sonuç. Serum çinko ve demir eksikliği akut bronşiyolit için bir risk faktörü olabilir. Özellikle ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde; akut bronşiyolit gibi görülme sıklığı fazla olan, tam ve etkili bir tedavisi olmayan enfeksiyon hastalıklarından korunmak için mikronütrientlerin beslenmemizdeki önemi unutulmamalı, buna bağlı olarak akut bronşiyolitin sıklığının azalmasında bu elementlerin rolü olabileceği, akut bronşiyolitin mevcut tedavisine ek olarak çinko ve demirin tedaviye eklenmesinin faydalı olabileceğini düşünmekteyiz.
Description
Aim. Acute bronchiolitis is an infection of the lower respiratory tract caused by viruses, especially in children under 2 years of age, that occurs by retaining epithelial cells in small airways, causing increased mucus production, bronchioles obstruction, bronchospasm and air trapping. The high incidence of the disease and the lack of a fully effective treatment or preventive intervention increase the importance of the disease. It is known that in addition to glucose, fatty acids, amino acids and vitamins, minerals and trace elements are needed for the regulation of various physiological and biological events in our body. Among these trace elements, especially zinc, iron and copper, which are found in the highest amount in our body and play a role in the regulation of both cellular and humoral immunity, the body resistance against comman childhood infections such as LRTI decreases. In this study, we aimed to investigate the role of deficiency of these elements in the etiology of the disease by comparing serum zinc, copper and iron levels in patients diagnosed with acute bronchiolitis and healthy children. Method. 40 children aged between 2 months and 5 years who applied to Bezmialem University Pediatric Emergency and Pediatric Health and Diseases outpatient clinics with acute bronchiolitis between September 2019 and May 2020, and 40 healthy children without any pathological findings on physical examination were included in the study. Physical examination findings of the patient group were recorded. Patients diagnosed with acute bronchiolitis were divided into mild, moderate and severe groups using clinical scoring systems. Serum zinc, iron and copper levels were examined and compared to the control group. Result. The ages of the case group ranged from 2 months to 5 years, with a mean of 19.5 ± 18.2 months. The ages of the control group were between 2 months and 5 years, similar to the case group, with a mean of 22.0 ± 12.3 months. There was no difference between the two groups in terms of age distribution(p>0,05). Twelve (30%) of our case group participating in our study were girls and 28 (70%) were boys. There was no difference between the two groups in terms of gender distribution(p>0,05). Serum zinc and iron levels were significantly lower in the study group compared to the control group(p<0,05). Conclusion. Serum zinc and iron deficiency may be a risk factor for acute bronchiolitis. Especially in developing countries like our country; the importance of micronutrients in our diet should not be forgotten in order to be protected from infectious diseases such as acute bronchiolitis that do not have a complete and effective treatment, therefore, it should be considered that these elements may play a role in decreasing the frequency of acute bronchiolitis, and we think that adding zinc and iron to the treatment in addition to the current treatment of acute bronchiolitis may be beneficial.
Keywords
Citation
Page Views

18

File Downloads

12

Sustainable Development Goals