Publication:
BT kılavuzluğunda perkütan transtorasikakciğer biyopsilerinde pnömotoraks vepulmoner hemoraji risk faktörlerinindeğerlendirilmesi / Evaluation of pneumothorax and pulmonaryhemorrage risk factors in CT- guidedpercutaneous transtoracic LUNG biopies

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
DENİZ UZUNOĞLU, GÖKÇE
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Amaç: Akciğer kanseri mortalitesi ve insidansı en yüksek kanser tiplerindendir. Yeni tanımlanan akciğer lezyonlarının tanısı için doku örneği alınarak histopatolojik değerlendirme gerekmektedir. BT kılavuzluğunda perkütan transtorasik biyopsi (PTB) yöntemi, doku örneği sağlamak üzere sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Diagnostik başarısı yüksek ve minimal invazif olmasına karşın; pnömotoraks, parankimal hemoraji gibi komplikasyonlar görülebilmektedir. PTB işlemi komplikasyonlarını, pnömotoraks risk faktörlerini ve parankimal hemoraji risk faktörlerini değerlendiren yayınlar literatürde mevcut olsa da sonuçları konusunda görüş birliği sağlanamamıştır. Ayrıca pnömotoraks ve/veya parankimal hemoraji risk faktörlerini birlikte inceleyen bir yayın bildiğimiz kadarıyla literatürde bulunmamaktadır. Çalışmamızda BT kılavuzluğunda PTB işlemine sekonder pnömotoraks, parankimal hemoraji ve pnömotoraks ve/veya parankimal hemoraji risk faktörlerini ayrı ayrı değerlendirmek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Retrospektif tarzda olan çalışmamıza, kurumumuz Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı'nda BT kılavuzluğunda gerçekleştirilen toplam 200 PTB işlemi dahil edilmiştir. İşlemler; yaş, cinsiyet, lezyon ile ilişkili özellikler, akciğer yapısı ile ilişkili özellikler, işlem tekniği ile ilişkili parametreler ve histopatolojik sonuçlar yönünden değerlendirilmiştir. Sonuçlar IBM SPSS 20 ve MedCalc v20 istatistik programları kullanılarak gruplar arası ilişki yönünden incelenmiş ve lojistik regresyon analizleri sonucunda bağımsız risk faktörleri tespit edilmiştir. Bulgular: Çalışmamızda pnömotoraks komplikasyonu için işlem süresinin (vücut-iğne süresi) >3 dk olması, multipl plevra geçişi bulunması ve fissür geçişi varlığı bağımsız risk faktörleri olarak belirlenmiştir (sırasıyla p= 0,036; p<0,001; p=0,001). İşleme sekonder parankimal hemoraji için işlem yapılan olgu yaşının >66 yaş olması, lezyon çapının ≤36 mm olması, iğne traktında lezyon-plevra arası mesafenin >1 mm olması ve işlem süresinin (vücut-iğne süresi) >2,5 dk olması bağımsız risk faktörleri olarak tespit edilmiştir (sırasıyla p<0,001; p<0,001; p<0,001; p=0,002). Pnömotoraks ve/veya parankimal hemoraji risk faktörleri incelendiğinde ise erkek cinsiyet, ≤55 mm tümör çapı, >4 mm iğne traktında lezyon-plevra arası mesafe, >2,5 dk işlem süresi (vücut-iğne süresi) ve multipl plevral geçiş bulunması bağımsız risk faktörleri olarak saptanmıştır (sırasıyla p=0,039; p<0,001; p=0,001; p=0,034; p=0,021). Sonuçlar: Çalışmamız sonuçlarına göre; yaş, cinsiyet, lezyon çapı, multipl plevra geçişi bulunması, fissür geçişi varlığı, iğne traktında lezyon-plevra arası mesafe, işlem süresi PTB işlemine sekonder komplikasyonları öngörebilmek adına kullanılabilecek risk faktörleri olarak saptandı. İleri yaş erkek olgularda ve küçük boyutlu lezyonlara yönelik yapılan işlemlerde komplikasyon riski yüksek bulundu. Bulguları değerlendirdiğimizde; yüksek risk öngörülen işlemlerde, gerekli tedavi ve takip hazırlıklarının yapılmasının önem taşıdığını düşünmekteyiz. İşlem tek plevra geçişi ile, fissür geçişi yapılmadan, iğne traktı için mümkün olan en kısa intraparankimal mesafe tercih edilerek, güvenli şekilde en kısa sürede gerçekleştirildiğinde komplikasyon riskinin büyük ölçüde azaltılabileceği görüşündeyiz. Mevcut sonuçların daha geniş örneklemli, uzun vadeli çalışmalar ile desteklenmesi ve skorlama yöntemleri geliştirilmesinin klinik kullanımda faydalı olacağı kanısındayız. Anahtar kelimeler: BT kılavuzluğunda akciğer biyopsi, perkütan transtorasik biyopsi, tru-cut biyopsi, ince iğne aspirasyon biyopsisi, komplikasyonlar, pnömotoraks, parankimal hemoraji
Description
Objective: Lung cancer is among the deadliest and most common cancer types. Diagnosis of newly defined lung lesions requires tissue sampling and histopathological evaluation. CT-guided percutaneous transthoracic biopsy (PTB) method is frequently used to provide tissue samples. Even though it is a minimally invasive method with high diagnostic success, complications such as pneumothorax and parenchymal hemorrhage can be seen. There are many publications in the literature evaluating PTB complications, risk factors for pneumothorax and parenchymal hemorrhage due to PTB. However, there was no consensus on the results. In addition, to the best of our knowledge, there are no publications in the literature examining the risk factors for pneumothorax and/or parenchymal hemorrhage. In our study, it was aimed to separately evaluate the risk factors of pneumothorax, parenchymal hemorrhage and pneumothorax and/or parenchymal hemorrhage secondary to PTB procedure under CT guidance. Materials and Methods: This retrospective study includes 200 PTB procedures performed in the interventional radiology department of our institution under the guidance of CT. The included procedures were evaluated in terms of age, gender, lesion-related features, lung structure-related features, procedure technique-related parameters, and histopathological results. Results were analyzed in terms of intergroup relations and independent risk factors were evaluated through logistic regression analysis by using IBM SPSS 20 and MedCalc v20 statistical programs. Findings: In our study, procedure time (body-needle time) >3 minutes, presence of multiple pleural passage and presence of fissure passage were determined as independent risk factors for pneumothorax complication (p= 0.036; p<0.001; p=0.001 respectively). Independent risk factors for parenchymal hemorrhage secondary to the procedure are; age >66 years, lesion diameter ≤36 mm, distance between lesion and pleura on the needle tract >1 mm, and procedure time (body-needle time) >2.5 minutes (p<0.001; p<0.001; p<0.001; p=0.002, respectively). Finally, analysis of risk factors for pneumothorax and/or parenchymal hemorrhage revealed that; male gender, tumor diameter of ≤55 mm, distance between lesion and pleura on the needle tract >4 mm, procedure time of >2.5 minutes (body-needle time), and multiple pleural passage are independent risk factors (p=0.039; p<0.001; p=0.001; p=0.034; p=0.021, respectively). Results: According to the findings of our study; age, gender, lesion diameter, presence of multiple pleural passage, presence of fissure passage, distance between lesion and pleura in the needle tract, duration of the procedure were determined as risk factors that can be used to predict complications secondary to PTB procedure. Complication risk was found to be higher in elderly male patients and in procedures performed for small lesions. We believe that it is important to make the necessary treatment and follow-up preparations in high-risk procedures. We are of the opinion that the risk of complications can be greatly reduced if the procedure is safely performed in the shortest time possible, with a single pleural passage, without fissure passage and by choosing the shortest possible intraparenchymal distance for the needle tract. We think that supporting the current results with longer-term studies with larger samples and developing scoring methods will be beneficial in clinical use. Keywords: CT guided lung biopsy, percutaneous transthoracic biopsy, tru-cut biopsy, fine needle aspiration biopsy, complications, pneumothorax, parenchymal hemorrhage
Keywords
Citation
Page Views

2

File Downloads

1

Sustainable Development Goals