Publication:
Farklı marka implant frezleri ile yapılan osteotomilerde kemikte meydana gelen sıcaklık değişimlerinin in-vitro olarak incelenmesi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Authors
Şarkbay, Ömer Faruk
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Bezmialem Vakıf University
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
The aim of this thesis was to investigate in vitro temperature changes during drilling in the bone by using implant drills which are produced by different companies. In this study, bone specimens obtained from fresh beef ribs were used. Drilling has been performed on the bone specimens by using the Ankylos, Astra Tech, Nobel Biocare, Bredent Straumann implant systems with 2 kilograms static downward force and 30±2 0C ambient temperature. Two K type thermocouples were placed in the 5 and 10 mm depth of bone specimens and temperature was measured at the distance of 1 mm from the implant drills. In our study, different experimental models were prepared to make implant site preparation. The experiment was based on four groups: in Group 1, drills were used for the first osteotomy at the speed of 150 rpm without irrigation; in Group 2 drills were used for the first osteotomy at the speed of 1200 rpm with irrigation (40 mL/min); in Group 3 drills were used for up to 30'th osteotomies at the speed of 150 rpm without irrigation and in Group 4 drills were used for up to 30'th osteotomies at the speed of 1200 rpm with irrigation (40 mL/min). Whole osteotomies were performed in eight minutes with 3.5±0.3 mm diameter drills and temperature values obtained in the eight equal time periods were recorded. Statistical analysis of the values was performed by using Repeated Measures and Kruskall Wallis tests. No significant difference was observed in each group for different implant brands according to temperature changes while drilling of the bone specimens (p<0.05). The critical temperature (47C+) was not recorded in any of the experimental models. In the 5 and 10 mm depth, the temperature change levels were similar to each other. Therefore, although the mean temperature values were similar in the irrigation and non-irrigation systems, the values obtained by subtraction of initial temperatures were significantly higher in non-irrigation groups. The results of this study showed that different implant drills (produced by Ankylos, Astra Tech, Nobel Biocare, Bredent, Straumann companies) and repeated drilling do not cause significant temperature rise during the osteotomy in bone specimens. Otherwise, we concluded that both irrigation and non-irrigation systems are safe in reasonable working conditions.
Description
Bu tez çalışmasında farklı firmalar tarafından üretilmiş implant frezleri ile yapılan drilleme esnasında, kemikte meydana gelen sıcaklık değişimlerinin in-vitro olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada taze sığır kaburgasından elde edilmiş kemik bloklar kullanılmıştır. Kemik bloklar üzerinde Ankylos, Astra Tech, Nobel Biocare, Bredent ve Straumann implant markaları tarafından üretilen frezler ile 2 kg sabit basınç altında 30±2 C'lik ortam sıcaklığında drilleme işlemi yapılmıştır. Kemik bloklara 5. ve 10. mm derinliklere iki adet K tipi termocouple sensör yerleştirilmiş ve implant frezine 1 mm mesafedeki sıcaklık değişimleri ölçülmüştür. Çalışmamızda, implant yuvası hazırlanması için farklı koşullarda çalışma modelleri oluşturulmuştur. Grup1'de ilk defa kullanılan frezlerle 150 rpm hızda irrigasyonsuz, grup 2'de ilk defa kullanılan frezlerle 1200 rpm hızda 40 ml/dk irrigasyon ile grup 3'de 30. defa kullanılan frezlerle 150 rpm hızda irrigasyonsuz, grup 4'de 30. Defa kullanılan frezlerle 1200 rpm hızda 40 ml/dk irrigasyon ile çalışılmıştır. Yapılan tüm osteotomi işlemleri 3,5±0,3 mm çaplı frezler ile 8 sn süre periyodunda gerçekleştirilmiş ve eşit zaman aralıklarında elde edilen sıcaklık değerleri kaydedilmiştir. Verilerin istatistiksel analizinde Repeated Measures ve Kruskall Wallis-H testleri kullanılmıştır. İmplant frezlerinin drilleme esnasında kemikte oluşturdukları sıcaklık değişiklikleri ile frezlerin arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir (p<0.05). Grupların hiçbirinde, çalışma boyunca kritik sıcaklık değerlerine (47C+) ulaşılmamıştır. 5. ve 10. mm derinliklerde kullanılan sensörlerdeki sıcaklık değişimlerinin de birbirine yakın olduğu görülmüştür. Ayrıca, irrigasyonsuz ve irrigasyonlu çalışılan sistemlerde ortalama sıcaklıkların birbirine yakın olmakla beraber; ancak başlangıç sıcaklığı çıkartılarak elde edilen fark değerlerinin, irrigasyonsuz sistemlerde anlamlı düzeyde yüksek olduğu hesaplanmıştır. Çalışmamızın sonuçları, implant frezlerinin kemik bloklarda üretici firmaların farklılığına (Ankylos, Astra Tech, Nobel Biocare, Bredent, Straumann firmaları) ve kullanım sayısına bağlı olarak önemli ölçüde sıcaklık artışlarına neden olmadığını göstermiştir. Ayrıca, irrigasyonlu ve irrigasyonsuz sistemlerin, önerilen koşullarda kullanıldığı sürece güvenli oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Keywords
Diş Hekimliği = Dentistry, Dental implantasyon = Dental implantation, Dental implantlar = Dental implants, Diş hekimleri = Dentists, Isı değişimi = Heat change, Kemik ve kemikler = Bone and bones, Osteotomi = Osteotomy
Citation
Page Views

12

File Downloads

39

Sustainable Development Goals