Publication:
Mitral Kapak Replasmanı Sonrası Atriyal Fibrilasyon: Minimal İnvaziv ve Konvansiyonel Yöntemlerin Karşılaştırması

No Thumbnail Available
Date
2020-11-12T00:00:00Z
Authors
Selçuk, Emre
Köksal, Cengiz
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Giriş: Yeni başlangıçlı atriyal fibrilasyon (AF), açık kalp cerrahisi sonrası morbidite ve mortaliteyi artıran bir risk faktörüdür. Mitral kapak replasmanı sonrası postoperatif AF, yaklaşık %30 oranında görülür. Bu çalışmada sağ mini-torakotomi ve sternotomi ile mitral kapak replasmanı yapılan hastalarda postoperatif yeni başlangıçlı AF sıklığı karşılaştırılmıştır. Yöntemler: 2017–2020 tarihleri arasında kliniğimizde romatizmal mitral kapak hastalığı nedeni ile kapak replasmanı yapılan, ameliyat öncesi sinüs ritminde olan 159 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların preoperatif demografik verileri, klinik özellikleri ve postoperatif AF açısından tanımlanmış risk faktörleri araştırıldı. Hastalar operasyon tipine göre iki gruba ayrıldı (Sağ mini torakotomi ve sternotomi). Postoperatif yeni başlangıçlı AF riski lojistik regresyon modeli oluşturularak araştırıldı. Bulgular: Toplam 159 hasta (mini torakotomi=45; sternotomi=114) çalışmaya dahil edildi. Hastaların %35.2’si (n=56) izole mitral darlık, %44.7’si (n=71) izole mitral yetmezlik, %20.1’i (n=31) miks mitral kapak hastalığı nedeni ile opere edildi. Her iki grup arasında preoperatif özellikler açısından anlamlı fark yoktu. Yeni başlangıçlı atriyal fibrilasyon oranı %2 idi (n=46). Minimal invaziv grupta postoperatif AF (%15,6 ve %34,2, p=0.02) ve kan ürünü kullanımı (%40 ve %63.2, p=0.008) daha azdı. Multivaryant analizde sternotomi, postoperatif AF açısından bağımsız bir risk faktörüydü (OR= 2.3; %95 Güven aralığı= 1.6-4.2). Persistan AF oranı %16,4 (n=26) olup mini torakotomi grubunda anlamlı olarak daha düşüktü (%6.7 ve %20.2, p=0.03) Sonuç: Romatizmal mitral kapak hastalığı nedeni ile minimal invaviz mitral kapak replasmanı yapılan hastalarda yeni başlangıçlı AF sıklığı, sternotomi ile opere edilen hastalara göre anlamlı olarak düşüktür. Anahtar sözcükler: Atriyal fibrilasyon, minimal invaziv, mitral kapak.
Description
Keywords
Selçuk E., Köksal C., -Mitral Kapak Replasmanı Sonrası Atriyal Fibrilasyon: Minimal İnvaziv ve Konvansiyonel Yöntemlerin Karşılaştırması-, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 16. Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2020, ss.110
Citation
Page Views

41

File Downloads

0

Sustainable Development Goals