Publication:
Vitreoretinal cerrahi ile vitreusu alınan gözlerde uzun dönem göziçi basınç değişimleri / Long-term intraocular pressure changes in eyes undergone vitreous removal by vitreoretinal surgery

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
ŞEREFOĞLU, KÜBRA
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
AMAÇ: Epiretinal membran (ERM), maküla deliği (MD) ve vitreomaküler traksiyon sendromu (VMT) nedeniyle yapılan vitreoretinal cerrahilerden sonra göziçi basıncındaki değişiklikleri ve buna etki eden faktörler incelemek, vitreus ve göziçi basıncı (GİB) arasındaki ilişki ortaya koymak. MATERYAL VE METOD: Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği tarafından Ocak 2007-Nisan 2009 tarihleri arasında ERM, Mdve VMT tanısıyla pars plana vitrektomi (PPV) uygulanmış, postoperatif dönemde en az 6 ay takip edilmiş olan 41 hastanın 41 gözü retrospektif olarak incelendi. Olguların GİB'inin 6-22 arası olması normal 22 mmHg ve üzerinde olması GİB artışı, vitrektomize gözde GİB'in diğer gözden ≥4mmHg yüksek olması ise GİB artış eğilimi olarak değerlendirildi. İstatistiksel analiz için eşleştirilmiş t-testi, bağımsız t-testi, fisher exact testi, ki-kare testi ve yüzdelerin karşılaştırılması testi kullanıldı. P değeri ≤ 0,05 anlamlı kabul edildi. BULGULAR: 41 hastanin 24'ü kadın (%58), 17'si erkekti (%41). Yaş ortalaması 67±9 yıl (ortalama±standart deviasyon) idi (32-87 arası). Primer (idyopatik) ERM (n=14), NPDR'ye sekonder ERM (n=10), RVDT'ye sekonder ERM (n=2), NPDR zemininde VMT (n=2), idyopatik VMT (n=2), primer MD (n=10), travmatik MD (n=1) nedeniyle vitrektomi yapılmıştı. Olguların preoperatif en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK) LogMAR eşeli ile ortalama 1.0±0.5 sıra idi. GİB'leri opere gözd ortalama 15.3±3.2 mmHg diğer gözde ortalama 15.5 ±2.2 mmHg bulundu. Hastalara 3 girişli 20G (20 Gauge) (n=12) PPV, transkonjuktival 23G PPV (n=29), fakoemülsifikasyon ve göziçi lens implantasyonu (FAKOPPV) (n=5) uygulandı. Postoperatif vitreus boşluğuna BSS (n=12), steril hava (n=16), %20'lik SF6 (n=8) veya%16'lık C3F8 (n=5) bırakıldı. 1 hastada iyatrojenik periferik retina yırtığı oldu, yırtık çevresi hemen lazerle çevrelendi. EİDGK birinci yılda anlamlı olarak artmıştı (p=0.024). Vitrektomize gözde preoperatif GİB değeri ortalama 15.2±3.1mmHg iken, postoperatif 1.ayda 17.4±5.8mmHg (paired-samples T test, P=0.018), postoperatif 3.ayda 16.3±3.6mmHg (P=0.354), postoperatif 6.ayda 17.3±2.6mmHg (P=0.02), postoperatif 12.ayda 16.7±2.6mmHg (P=0.020) bulundu. Preoperatif GİB değeri vitrektomize gözde ortalama 15.2±3.1mmHg iken, diğer gözde 15.5±2.2mmHg idi, opere ve diğer göz arasında anlamlı GİB farkı yoktu (Independent-samples T-test, P=0.749). Posoperatif 1.ay vitrektomize gözde ortalama 17.4±5.8mmHg iken, diğer gözde 15.2±1.8mmHg idi, vitrektomize gözlerdeki GİB diğerinden anlamlı olarak yüksek bulundu (P=0.040). Posoperatif 3.ay GİB değeri vitrektomize gözde ortalama 16.3±3.6mmHg iken, diğer gözde 14.9±1.9mmHg idi (P=0.073). Posoperatif 6.ay (vitrektomize göz: 17.3±2.6mmHg, diğer göz: 15.2±1.71mmHg, p<0.001) ve 12.ay GİB değerleri ( vitrektomize göz: 16.8±2.6mmHg, diğer göz: 15.1±1.7mmHg, p<0.001) idi, vitrektomize gözlerdeki GİB değerinden anlamlı olarak yüksek bulundu. Posoperatif 6.ay GİB değeri vitrektomize gözde ortalama 17.3±2.6mmHg iken 12.ay 16.8±2.6mmHg idi, diğer gözde 6.ay 15.2±1.71mmHg, 12.ay 15.1±1.7mmHg idi, vitrektomize gözlerdeki GİB diğerinden anlamlı olarak yüksek bulundu (P<0.001). PPV'nin 20/23G olmasının, ERM, VMT ve MD nedeniyle vitrektomi yapılmasının,hasta yaşının, hastaların fakik veya psödofakik olmalarının patolojilerin idyopatik veya sekonder olmasının, tamponad kullanılmamasının ve kullanıldıysa tamponad çeşidinin, takiplerde GİB'in opere gözde diğerinden ≥4mmHg yüksek olmasına etkili olmadığı saptandı. SONUÇ: Vitrektomi sonrası takip süresi arttıkça göz içi basıncında aynı gözün preoperatif değerlerine göre ve diğer gözün eş zamanlı GİB'ine göre belirgin artış söz konusu olmaktadır. Psödofakik hastalarda bu artış daha erken başlar gibi görünmektedir. Dört yıldan uzun süren takiplerde hastalarda açık açılı glokom gelişme riski bildirilmiştir. Vitrektomi yapılan hastalarda uzun dönemde GİB'in daha yakından takip edilmesi gerekmektedir.
Description
OBJECTIVE: To examine the changes in intraocular pressure and the factors affecting it after vitreoretinal surgeries for epiretinal membrane (ERM), macular hole (MH), and vitreomacular traction syndrome (VMT), and to reveal the relationship between vitreous and intraocular pressure (IOP). MATERIAL AND METHODS: Forty-one eyes of 41 patients who underwent pars plana vitrectomy (PPV) with the diagnosis of ERM, MH, and VMT between January 2007 and April 2009 in the Vakıf Gureba Training and Research Hospital, Ophthalmology Clinic and who were followed up for at least 6 months in the postoperative period were retrospectively analyzed. An IOP between 6-2mmHg was accepted as "normal IOP", ≥22 mmHg was accepted as "high IOP", ≥4 mmHg higher from the fellow eye was accepted as "sustained IOP elevation". Paired t-test, independent t-test, Fisher's exact test, chi-square test, and percentage comparison test were used for statistical analysis. P-value ≤ 0.05 was significant. RESULTS: Twenty-four (58%) of 41 patients were female and 17 (41%) were male. The mean age was 67±9 years (mean±standard deviation) (range 32-87). Vitrectomy was performed for primary (idiopathic) ERM (n=14), ERM secondary to NPDR (n=10), ERM secondary to BRVO (n=2), VMT in the background of NPDR (n=2), idiopathic VMT (n=2), primary MD (n=10) and traumatic MD (n=1). The mean preoperative best corrected visual acuity (BCVA) of the cases was 1.0±0.5 lines on the LogMAR chart. The mean IOP was 15.3±3.2 mmHg in the operated eye and 15.5 ±2.2 mmHg in the fellow eye. Patients underwent 3-port 20G (20 Gauge) PPV (n=12), transconjunctival 23G PPV (n=29), phacoemulsification and intraocular lens implantation (Phaco-PPV) (n=5). BSS (n=12), sterile air (n=16), 20% SF6 (n=8) or 16% C3F8 (n=5) were left in the postoperative vitreous cavity. Iatrogenic peripheral retinal tear occurred in 1 patient, and the periphery of the tear was immediately surrounded by laser. BCVA increased significantly in the first year (p=0.024). The mean preoperative IOP in the vitrectomized eye was 15.2±3.1mmHg, 17.4±5.8mmHg at postoperative 1st month (P=0.018), 16.3±3.6mmHg at postoperative 3rd month (P=0.354), 17.3±2.6mmHg 6th postoperative month (P=0.02), 16.7±2.6mmHg at 12 months postoperatively (P=0.020). While the mean preoperative IOP was 15.2±3.1mmHg in the vitrectomized eye, it was 15.5±2.2mmHg in the fellow eye. There was no significant difference in IOP between the operated and the fellow eye (Independent-samples t-test, P=0.749). At the postoperative 1st month, the mean IOP of the vitrectomized eye (17.4±5.8mmHg) was higher than the fellow eye (15.2±1.8mmHg) (P=0.040). There was no difference between the mean IOP's at the postoperative 3 months (16.3±3.6mmHg vs 14.9±1.9mmHg, P=0.073). At the postoperative 6th month IOP of the vitrectomized eye was significantly higher than the fellow eye (17.3±2.6mmHg vs 15.2±1.71mmHg, p<0.001). At the 12th month, the IOP of the vitrectomized eye was significantly higher than the fellow eye (16.8±2.6mmHg vs 15.1±1.7mmHg, p<0.001). IOP ≥4mmHg higher from the fellow eye was not associated with the gauge of the instrument, etiology of PPV, age, lens status, presence, or the type of the tamponade. CONCLUSION: As the follow-up period increases, there is a significant increase in intraocular pressure compared to the preoperative values of the same eye and the simultaneous IOP of the fellow eye. This increase appears to start earlier in pseudophakic patients. The risk of developing open-angle glaucoma has been reported in patients during follow-ups for longer than four years. Long-term IOP should be monitored more closely in patients who underwent vitrectomy
Keywords
Citation
Sustainable Development Goals