Publication:
Bariatrik cerrahi geçiren hastalarda postoperatif inspiratuar kas eğitimi ve dirençli egzersiz eğitiminin fonksiyonel kapasite, solunum fonksiyonları, solunum kas kuvveti ve enduransı üzerine etkisi

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
ACAR, Tevfik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
In this study, it was aimed to examine the effects of exercise, which plays a major role in the treatment of obesity, on parameters such as respiratory functions, respiratory muscle strength, respiratory muscle endurance, muscle strength, peripheral muscle strength, 8 major muscle groups, functional capacity and quality of life. 30 patients included in the study; It was randomized into 3 groups: Group 1, Group 2 and Group 3 (control group), and each group included 10 patients. Resistant exercises for 8 major muscle groups were given to patients in group 1 for 8 weeks. The appropriate weight for each patient was determined using the 'De LormeWatkins' method. Resistant exercises were carried out by our physiotherapist for 1 hour in our 3 session units every week. Patients were asked to walk for a total of 150 minutes per week on days when they did not come to the session. In group 2 patients, in addition to resilient exercises, inspiratory muscle training with Threshold IMT® (PhilipsRespironics, UK) for 8 weeks, 3 days a week under the supervision of a physiotherapist, and 20 minutes a day for a total of 5 days with home exercise 2 days a week. Initial training intensity was set at 30% of the MIP value measured at the patient's initial assessment. Every week, when the patient came to our unit to perform supervised resistant exercises, the MIP value was measured again and the training intensity was set at 30% of the measured MIP value. Patients were asked to walk for a total of 150 minutes per week on days when they did not come to the session. Patients in Group 3 (Control) walked for a total of 150 minutes per week for 8 weeks. As a result; We observed that resistant exercise and IMT + resistant exercises applied after bariatric surgery had positive effects on respiratory parameters, dynamic and static muscle strength, functional capacity and quality of life. In line with the findings of our study, IMT + resistant exercises and then resistant exercises are highly effective methods, since they have more effective results in terms of physiotherapy and rehabilitation of patients after bariatric surgery.
Description
Bu çalışmada obezite tedavisinde büyük bir rol oynayan egzersizin, bariatrik cerrahi sonrasında da solunum fonksiyonları, solunum kas gücü, solunum kas enduransı, 8 major kas grubunun kas gücü, periferik kas gücü, fonksiyonel kapasite ve yaşam kalitesi gibi parametrelere olan etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya dahil edilen 30 hasta; Grup 1, Grup 2 ve Grup 3 (kontrol grubu) olmak üzere 3 gruba randomize edildi ve her grupta 10'ar hasta yer aldı. Grup 1'deki hastalara 8 hafta boyunca, 8 majör kas grubuna yönelik dirençli egzersizler verildi. Her hastaya uygun ağırlık, 'De Lorme Watkins' yönteminden yararlanılarak belirlendi. Dirençli egzersizler her hafta 3 seans birimimizde 1 saat boyunca fizyoterapist tarafından gözetimli olarak gerçekleştirildi. Hastalardan, seansa gelmedikleri günlerde de haftalık toplam 150 dakika olacak şekilde yürüyüş yapmaları istendi. Grup 2'deki hastalara ise dirençli egzersizlere ek olarak 8 hafta boyunca, haftanın 3 günü fizyoterapist gözetiminde, haftanın 2 günü ev egzersizi olacak şekilde toplam 5 gün boyunca günde 20 dk uygulanmak üzere Threshold IMT® (PhilipsRespironics, Birleşik Krallık) cihazı ile inspiratuar kas eğitimi verildi. Başlangıç eğitim şiddeti, hastanın ilk değerlendirmesinde ölçülen MIP değerinin %30'u olarak ayarlandı. Her hafta, hasta gözetimli dirençli egzersizlerini gerçekleştirmek için birimimize geldiğinde MİP değeri tekrardan ölçüldü ve eğitim şiddeti ölçülen MİP değerinin %30'u olarak ayarlandı. Hastalardan, seansa gelmedikleri günlerde de haftalık toplam 150 dakika olacak şekilde yürüyüş yapmaları istendi. Grup 3'deki (Kontrol) hastalar, 8 hafta boyunca haftada toplam 150 dakika olacak şekilde yürüyüş yaptı. Sonuç olarak; bariatrik cerrahi sonrası uygulanan dirençli egzersiz ve IMT + dirençli egzersizlerin solunum parametreleri, dinamik ve statik kas gücü, fonksiyonel kapasite ve yaşam kalitesi üzerine olumlu etkilerinin olduğunu gözlemledik. Çalışmamızın bulguları doğrultusunda bariatrik cerrahi sonrası hastaların fizyoterapi ve rehabilitasyonu açısından daha etkili sonuçları olduğu için öncelikli olarak IMT + dirençli egzersizleri, daha sonra da dirençli egzersizlerin oldukça etkin bir yöntem xiv olduğunu kullanımının yaygınlaştırılmasının bu hasta grubunda yararlı olacağını bildirmek isteriz.
Keywords
bariatrik cerrahi, dirençli egzersizler, inspiratuar kas eğitimi, solunum fonksiyon testi, solunum kas kuvveti, solunum kas enduransı, periferik kas kuvveti, bariatric surgery, resistant exercises, inspiratory muscle training, respiratory function test, respiratory muscle strength, respiratory muscle endurance, peripheral muscle strength
Citation
Sustainable Development Goals