Publication:
Bir eğitim araştırma hastanesi acil servis personellerinin afete hazırlık algı düzeyi / Disaster preparedness perception level of emergencyservice personnels in an education and research hospital

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
TAŞ, ESRA
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Bu araştırmanın amacı, Balıkesir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görev alan personellerin afete hazırlık algı düzeyinin tespit edilerek, afete hazırlık algı düzeyine etki eden faktörlerin neler olduğunu belirlemektir. Araştırmanın evrenini acil serviste görev alan 200 personel oluşturmaktadır. Araştırmada evren içerisinde yer alan 169 personele ulaşılmıştır. Bu araştırmada nicel araştırma modelleri içerisinden tarama modeli ile ilişkisel tarama modeli kullanılarak veri toplamaya yönelik 16 Soru barındıran Demografik Form ve kullanım izni alınan 20 maddelik Afete Hazırlık Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 169 katılımcıdan elde edilen verilerin analizi IBM SPSS Statistics 22 (SPSS Inc., Chicago, IL) programında uygun istatistiksel yöntemler ile değerlendirilmiştir. Ölçek toplam puanları ve bu alt boyutların puan karşılaştırmaları yapılırken parametrik testler kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeğin genel puanının ve alt boyut puanlarının güvenirlik analizleri yapılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçek toplam ve alt boyut puanları için iki grup karşılaştırmalarında Independent Sample T Testi, ikiden fazla grup karşılaştırmalarında ise Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) analizi kullanılmıştır. Yapılan araştırma neticesinde elde edilen bulgulara göre Balıkesir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis personellerinin cinsiyet ve medeni durum değişkenleri algı düzeylerinde anlamlı bir farklılık oluşturmamıştır. Acil servis personellerinin afetlere hazırlık evresi için algı düzeylerinin çok yüksek olduğu, müdahale ve afet sonrası evre için hazırlık algılarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda acil servis personellerine sık aralıklarla afetlere yönelik tatbikatlar ve eğitimler düzenlenerek personellerin daima güncel ve hazırlıklı kalmaları önerilebilir. Anahtar Kelimeler: Acil Sağlık Hizmetleri, Afetler, Afete Hazırlık Algısı
Description
The aim of this study is to determine the disaster preparedness perception level of the personnel working in the Balıkesir Training and Research Hospital emergency department, and to determine what factors affect the disaster preparedness perception level. The universe of the research consists of 200 personnel working in the emergency department. In the study, 169 personnel included in the universe were reached. In this study, a Demographic Form containing 16 questions and a 20-item Disaster Preparedness Perception Scale were used to collect data by using the survey model and the relational survey model among the quantitative research models. The analysis of the data obtained from 169 participants as a result of the research was evaluated with appropriate statistical methods in the IBM SPSS Statistics 22 (SPSS Inc., Chicago, IL) program. Parametric tests were used while comparing the total scores of the scale and the scores of these sub-dimensions. Reliability analyzes of the overall score and sub-dimension scores of the scale used in the research were made. For the scale total and sub-dimension scores used in the study, Independent Sample T Test was used in comparisons of two groups, and One-Way Analysis of Variance (ANOVA) analysis was used in comparisons of more than two groups. According to the findings obtained as a result of the research, gender and marital status variables of Balıkesir Atatürk Training and Research Hospital emergency service personnel did not create a significant difference in their perception levels. It has been determined that the perception levels of the emergency service personnel for the disaster preparedness phase are very high, and their perceptions of preparedness for the response and post-disaster phase are high. In this direction, it can be suggested that emergency service personnel should always be up-to-date and prepared by organizing disaster drills and trainings at frequent intervals. Keywords: Emergency Health Services, Disasters, Perception of Disaster Preparedness
Keywords
Citation
Page Views

9

File Downloads

69

Sustainable Development Goals