Publication:
Foliküler saç greftinin yaşayabilirliğine trombositten zengin plazmanın etkisi: Deneysel çalışma

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Authors
DUYGU, Çetin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Platelet Rich Plasma is currently used for a wide variety of medical applications. There are not much publications about its hair applications. We planned to observe the influence of Platelet Rich Plasma to the success rate and vascularization rate of hair transplantation on recipient area by this experimental study. 40 male rats used in this experiment. Control and Platelet Rich Plasma application sides are determined on the dorsal skin of the same animal. On both dorsal sides 2x1 cm skin islands are excised and punched to get out hair follicle grafts. Hair follicles were transplanted into subcutaneous dorsal pockets on right and left side. Injection of 0.2 ml Platelet Rich Plasma was made to left side. After 1 (20 rats) and 2 (20 rats) months after transplantation, skin sample including the hair follicle were removed and analyzed by immunochemical CD31 and direct microscope. After 1 month, control and Platelet Rich Plasma groups exhibited similar density of follicle shaft. But degree of capillary formation in PRP group was higher than that of the control groups. After 2 months, degree of capillary formation and follicle shaft numbers were significantly higher than that of control groups. Increase of capillaries were correlated Platelet Rich Plasma involving IGF, VEGF, EGF which are important in angiogenesis and endothelial differentiations. Increase of hair shaft number was correlated with PDGF's mitogen and chemoattractant effect to mesenchymal cells and stem cells. Also Platelet Rich Plasma involves EGF, IGF, TGF- β, these affect hair growth. In conclusion, Platelet Rich Plasma and hair transplantation collocation to may enhance the success of hair transplantations.
Description
Trombositten Zengin Plazma (TZP) son yıllarda tıbbın bir çok alanında kullanılmaktadır. Saçlı deriye uygulaması hakkında sınırlı sayıda literatür bulunmaktadır. Bu çalışmda TZP'nin saç ekiminde kullanımıyla ekim alanındaki vasküler yapı ile kıl şaftı sayısında oluşabilecek değişimin deneysel bir çalışma ile gösterilmesi amaçlanmıştır. Deneysel çalışma, 40 erkek sıçan üzerinde gerçekleştirilmiştir. Her bir sıçanın sol tarafı deney grubu olarak, sağ tarafı ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Sıçanların her iki sırt bölgesinden eliptik 2x1 cm' lik cilt adaları eksize edilerek punch yardımı ile saç grefti elde edilmiş ve aynı bölgedeki poşlara yerleştirilmiştir. Sol tarafa cilt altına yerleştirilmiş olan greft üzerine inbred sıçanlardan elde edilen TZP enjekte edilmiş, sağ tarafa ise greft yerleştirilmesi dışında herhangi bir şey yapılmamıştır. 1. ayda 20 sıçan ve ikinci ayda 20 sıçan sakrifiye edilmiş ve histolojik açıdan immünohistokimyasal CD31 boyası ile vasküler yapılar ve direk bakı ile kıl şaftı sayısı değerlendirilmiştir. Histolojik incelemede, deney tarafında kontrol tarafında göre; 1. ve 2. ay damar sayısında belirgin artış saptanmıştır. Kıl şaftı sayısında her iki tarafta da 1. ay sonunda belirgin bir artış görülmezken, deney tarafında 2. ayda istatistiksel olarak belirgin artış olduğu görülmüştür. Damar sayısındaki artış TZP içerdiği IGF, VEGF ve EGF gibi büyüme faktörlerinin anjiogenez, bazal membran şekillenmesi ve endotel diferansiyasyonundaki etkileriyle ilişkilendirilirken, kıl şaftı sayısında 2. aydaki artış ise TZP yapısında bulunan PDGF'nin mezenkimal hücreler ve kök hücreler üzerine mitojen ve kemoatraktan etkisinin, revaskülarizasyon etkisine ek olarak gösterilmiş olmasıyla bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca TZP yapısında bulunan EGF, IGF, TGF-beta aynı zamanda folikül büyümesi üzerine de etkilidir. Bu verilerden yola çıkılarak saç ekimi ile birlikte TZP kullanımının, saç ekimi başarısını arttıracağı öngörülebilir.
Keywords
MEDICINE, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Citation
Page Views

23

File Downloads

155

Sustainable Development Goals