Publication:
Hafif kistik fibrozisli çocuk hastalarda sağ kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesi / Assessment of right heart fonction in children with mild cystic fibrosis

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
GULIEVA, AINUR
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Hafif kistik fibrozisli çocuk hastalarda sağ kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesi Amaç: Hafif kistik fibrozisli (KF) çocuk hastalarda KF'e bağlı gelişebilecek pulmoner hipertansiyon, kor pulmonale ve sağ ventrikül (SğV) yetersizliği ile ilgili literatürde yapılmış çalışma yoktur. Bu çalışmamızda hafif KF'li çocuk hastalarda pulmoner arter basıncında, sağ ventrikülün anatomisinde ve fonksiyonunda oluşabilecek değişiklikleri ekokardiyografik olarak saptamayı amaçladık. Metot ve Yöntem: Çocuk Göğüs Hastalıkları Polikliniğinde izlenen hafif KF'li (FEV1>%70'i ile Modifiye Shwachman-Kulczycki skoru >71) 40 çocuk hasta hasta grubunu; aynı yaş ve cinsiyetteki sağlıklı 40 çocuk ise kontrol grubunu oluşturdu. Oluşturulan hasta ve kontrol gruplarında sağ ventrikül anatomisi; M-mode ile sağ ventrikül diyastol sonu çapı (SğVDSÇ), sağ ventrikül anterior duvar kalınlığı (SğVADK) ile sağ ventrikülün sistolik fonksiyonları; SğV'de triküspit kapağın annüler düzlem sistolik hareketi (SğV TAPSE) ve SğV fraksiyonel alan değişimi (SğVFAD) ve triküspit kapak doku Doppler sistolik annüler velositesi (ST) ile hastaların tahmini pulmoner arter basıncı; sağ ventrikülün pre-ejeksiyon periodu (SğVPEP), akselerasyon zamanı (SğVAZ), ejeksiyon zamanı (SğVEZ) ile beraber bunların birbirlerine oranı SğVPEP/SğVEZ, SğVAZ/SğVEZ ile değerlendirildi. Elde edilen ekokardiyografik veriler hasta ve kontrol grubunda istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: Hasta grubunda sağ ventrikül anatomik bozukluğunu gösteren parametrelerde (SğVADK, SğVDSÇ ve BSA'ye oranları) ve SğV sistolik fonksiyonlarını (TAPSE, ST) ve diyastolik fonksiyonlarını (triküspit E-dalga, A-dalga, E/A oranı) gösteren parametrelerde kontrol grubuna göre anlamlı olarak fark saptandı (p<0.001), fakat yaş grubuna uygun nomogram değerleri ile karşılaştırılınca farklılık saptanmadı (p>0.05). Hasta grubunda pulmoner arter basınçındaki yükselmeyi gösteren parametreler (SğVEZ, SğVPEP, SğVAZ) ile sistolik fonksiyonu ölçmede kullanılan SğVFAD parametresi ise hem kontrol grubunda hem de yaş grubuna uygun nomogram değerleri ile karşılaştırılınca farklılık saptandı (p<0.001). Sonuç: Hafif KF'li çocuk hastalarda pulmoner arter basınçındaki yükselme, sağ ventrikül yetersizliği ve kor pulmonale çocukluk çağında başlamaktadır. Hafif KF'li çocuk ix hastalarda SğV değerlendirirken kullanılan rutin ekokardiyografik ölçümlere ek olarak tahmini pulmoner arter basınçının değerlendirmesinde kullanılan SğVPEP, SğVEZ, SğVAZ ekokardiyografik parametrelerin ve SğVFAD'ında kullanılmasını öneriyoruz.
Description
Assessment of right heart function in children with mild cystic fibrosis Objective: There are no studies in pulmonary hypertension, cor pulmonale and right ventricular (RV) deficiency associated with CF in children with mild cystic fibrosis (CF). In this study, we aimed to determine echocardiographic changes in pulmonary artery pressure, right ventricular anatomy and function in mild CF children. Methods: The study group consisted of 40 pediatric patients with mild CF (FEV1>70% and Modifiye Shwachman-Kulczycki score >71) registrated at the Pediatric Pulmonolgy outpatient clinic. The control group was 40 healthy children of the same age and sex. Right ventricular anatomy in patient and control groups; M-mode and right ventricular end-diastolic diameter (RVEDD), right ventricular anterior wall thickness (RVAW), right ventricular systolic functions; tricuspit annular plane systolic excursion (TAPSE), tissue Doppler peak systolic tricuspit annular velocity (ST), right ventriculer fractional area change (RVFA), estimated pulmonary artery pressure in patients; right ventriculer pre-ejection period (RPEP), right ventriculer acceleration time (ACT), right ventriculer ejection time (RVET), and their ratio to each other RPEP/RVET, ACT/RVET were evaluated. The obtained echocardiographic data were statistically compared in the patient and control groups. Findings: In the patient parameters showed statistically significant difference in right ventricular anatomic disorder (RVAW, RVEDD, and BSA ratios) and RV systolic functions (TAPSE, ST) and diastolic functions (tricuspit E-wave, A-wave, E/A ratio) compared to the control group (p <0.001). However, no difference was found between the nomogram values for the age group (p> 0.05). x In the patient group, parameters indicating elevation of pulmonary artery pressure (RVET, ACT, RPEP) and RVFA parameters used for measuring systolic function were different from control group and for age nomogram values (p<0.001). Conclusion: Pulmonary artery pressure elevation, right ventricular failure, and cor pulmonale in children with mild CF begin early in childhood. In addition to routine echocardiographic measurements used in evaluating RV in children with mild CF, we recommend using RPEP, ACT, RVET echocardiographic parameters and RVFA, which are used to estimate pulmonary artery pressure.
Keywords
Citation
Page Views

3

File Downloads

0

Sustainable Development Goals