Publication:
Pektus deformitesinde nuss prosedürü / Nuss procedure in pectus excavatum deformity

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
AKDEMİR, OSMAN CEMİL
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Giri ve Amaç: Pektus ekskavatum konjenital göüs duvarı deformiteleri içinde en sıkgörülendir. Ortalama 400 doumda 1 görülür. Erkeklerde kızlara oranla 3 kat fazla görülür.Genellikle asemptomatiktir. Kiiler genellikle göüsteki ekil bozukluunun vermi olduupsikososyal rahatsızlık nedeniyle bavururlar ve bata gelen operasyon endikasyonu budur.Önceleri Ravitch yöntemi denilen, wedge osteotomi ve kıkırdak kosta rezeksiyonuyapılarak uygulanan sternoplasti ile deformite düzeltilmekteydi. Dr. Nuss tarafından 1986'da minimal invazif yöntemin tanımlanması ile pektus tamiri yeni bir boyut kazanmıtır.Daha az insizyon, daha kısa operasyon ve hastanede kalı süresi, daha az kanama verezeksiyon yapılmıyor olması ile bu yöntem hızla yaygınlamı ve cerrahlar arasında kabulgörmütür. Bu çalımamızda olguların demografik özellikleri, ikayetleri, aile öyküleri,deformiteye elik eden patolojilerin varlıı, yöntemin pektus deformitesinindüzeltilmesinde etkinlii, güvenilirlii, meydana gelen komplikasyonlar irdelenmi veliteratür eliinde sunulmutur.Gereç ve Yöntem: 2006-2011 yılları arasında kliniimizde Nuss prosedürü ile pektusdeformitesi tamiri yapılan 29 hastanın prospektif olarak tutulan kayıtları incelendi.Hastalar cins, ya, semptomlar, aile öyküsü, pektus deformitesine elik eden patolojininolup olmadıı, preoperatif elektrokardiyografi ve ekokardiyografi bulguları, preoperatif vepostoperatif pektus indeksi, preoperatif ve postoperatif solunum fonksiyon testlerindekiFEV1 ve FVC deerleri, kullanılan stabilizatörün nitelii, barın ölçüsü, postoperatifkomplikasyon geliip gelimedii, hastanede kalı süresi, barın takılı kalma süresi, barçıkarıldıktan sonra çökme izlenip izlenmedii yönünden deerlendirildi ve parametrelerSPSS 16.0 istatistik programına kaydedildi. Dataların frekans ve deskriptif verileri verildi.Deerlendirmede non-parametrik testlerden Wilcoxon Signed Ranks testi ve Spearmankorelasyon testi kullanıldı.Bulgular: Olguların 3' ü (%10.3) kız, 26' sı (%89.7) erkekti ve ya ortalaması 17'ydi (7-31). Olguların 13'ünde (%44.8) aile anamnezi pozitiflii mevcuttu. Ekokardiyografideerlendirmelerinde ise 10 hastada (%34.4) elik eden kardiyak patoloji saptandı.Hastaların 8' inde (%27.6) skolyoz mevcuttu. Olgularımızın preoperatif grafilerine görepektus indeksi ortalama 4.19±0.97, postoperatif pektus indeksi 2.38±0.46 (1.19-3.05)'ydi.Preoperatif ortalama FVC deeri 3.66±0.89 litre, ortalama FEV1 deeri 3.52±0.84 litre'2ydi. Postoperatif ortalama FVC deeri 3.91±0.86 litre (2.23-5.60), ortalama FEV1 deeri3.75±0.83 litre' ydi. (2.10-5.20). Olgularımızın 5' inde (%17.2) absorbabl stabilizatör, 24'ünde (%82.8) ise metal non-absorbabl stabilizatör kullanıldı. Olguların 6' sında (%20.7) 13inç, 2' sinde (%6.9) 12 inç, 9' unda (%31) 11 inç, 7' sinde (%24.1) 10 inç, 3' ünde(%10.3) 9 inç ve 2' sinde (%6.9) 8 inçlik bar kullanıldı. Bunların 5' i uzun, 24'ü kısa bardı.Olguların postoperatif hastanede kalı süresi 1-3 gün arasındaydı. Mortalite görülmedi.Sonuç: Nuss prosedürü, pektus ekskavatum deformitesinin düzeltilmesinde, etkin,güvenilir, minimal invazif bir yöntemdir.
Description
Objective:Pectus excavatum is the most common congenital chest wall deformity. Rate isapproximately 1/400. It is more common in male-female ratio of 3/1. These patients aregenerally asymptomatic. Patients, generally apply to hospital with psychsocialinconvenience because of chest deformity and that is the major indication for operation.Previously, the deformity was being corrected by sternoplasty with wedge osteotomy andcartilage rib resection said Ravitch procedure. Pectus repair has a new viewpoint bydescription of the minimally invasive procedure by Dr. Nuss in 1986. This procedure hasbecome widespread and has gained an acceptance by the surgeons with fewer incision,shorter hospital stay, less hemorrhage and avoidance of cartilage resection. In this study,demographical properties, complainings, family history, presence of the concomitantpatologies, efficiency of the procedure in correction of deformity, confidence of theprocedure and complications have been examined and presented accmpanied withliterature.Materials and Methods: Prospectively kept records of 29 patients that have beenunderwent pectus excavatum repair by Nuss procedure between 2006 and 2011 in ourclinic were examined. Sex, age, symptoms, family history, presence of the concomitantpatologies, preoperative electrocardiyogram and echocardiogram findings, preoperativeand postoperative pectus index, FEV1 and FVC values in preoperative and postoperativespirometry of the patients, kind of the stabilizer, size of the bar, presence of postoperativecomplication, hospital stay, time of metal bar stay in, occurance of re-depression after barremoval were assessed and parameters recorded in SPSS 16.0 statistic program. Frequencyand descriptives of datas were given. In the evaluation, Wilcoxon Signed Ranks test andSpearman?s correlation test were used in non-parametric tests.Results: Three (%10.3) of all cases were female, 26 (%89.7)were male and mean age was17(7-31). Family history was positive at 13 (%44.8) of cases. There were cardiac patholgyin 10 (%34.4) cases at echocardiography examination. There were scoliosis at 8 (%27.6)cases. Preoperative mean pectus index was 4.19±0.97, postoperative mean pectus indexwas 2.38±0.46. Preoperative mean FVC value was 3.66±0.89 L, FEV1 value was43.52±0.84 L. Postoperativef mean FVC value 3.91±0.86 L, FEV1 value was 3.75±0.83 L.Absorbabl stabilizers used at 5 (%17.2) and metal stabilizers used at 24 (%82.8) of ourcases. Thirteen inches metal bar used at 6 (%20.7) cases, 12 inches at 2(%6.9), 11 inches at9 (%31), 10 inches at 7 (%24.1), 9 inches at 3 ( %10.3) and 8 inches at 2 (%6.9) of cases.Five of theese were long, 24 were short. Postoperative hospital stay were between 1-3days. There were no mortality.Coclusions: Nuss procedure is an effective, safe and minimally invasive method forcorrection of pektus excavatum deformity.
Keywords
Citation
Page Views

5

File Downloads

2

Sustainable Development Goals