Research Project:
’Acil Serviste Akut Koroner Sendrom Tanısı Konulan Hastaların Yaşları ve Serum Paraoksonaz/Arilesteraz Aktiviteleri Arasındaki İlişkinin Karşılaştırılması

Loading...
Project Logo

Contributors

Funders

ID

20200201

Authors

Publications

Organizational Units

Description

Miyokard infarktüsü çeşitli çevresel risk faktörlerinin etkisi ile ortaya çıkabilen poligenik bir hastalıktır. Hastalığın mortalite riski; cinsiyet, yaş, sigara, sistolik kan basıncı, total kolesterol ve yüksek yoğunluklu lipoprotein seviyelerine bağlı olarak değişir. Paraoksonaz-1 fenotipi, paraoksonaz/arilesteraz oranı olarak ifade edilir ve yüksek yoğunluklu lipoprotein ile yakından ilişkilidir, vasküler oksidatif strese karşı endojen bir savunma mekanizması olarak görev alır böylece aterosklerozun önlenmesine katkıda bulunur. Serum konsantrasyonu ve aktivitesi, genetik polimorfizm yanında çevresel faktörlere de bağlıdır. Bu enzim konsantrasyonunda azalma olması gen ekspresyonunda değişikliklere neden olur (1). Yapılan çalışmalarda Paraoksonaz-1 düzeyine ilişkin çeşitli verilere ulaşılmıştır özellikle yaşla birlikte azalan serum paraoksonaz ve arilesteraz aktiviteleri insanlarda artmış sistemik oksidatif stres ve ateroskleroz riski ile ilişkilendirilmiştir. Birçok çalışma miyokard infarktüsü, dislipitemi, ateroskleroz ve kronik böbrek hastalığına sahip kişilerde serum Paraoksonaz-1 aktivitesinin önemli ölçüde azaldığını göstermiştir. Bu ve benzer hastalıklar için en önemli risk faktörü yaşlanmadır. Oksidatif stres kaynaklı vasküler disfonksiyonu arttıran, genetik yatkınlık, yanlış beslenme, stres ve sigara gibi durumların çeşitliliği bizi akut miyokard infaktüsü geçiren kişileri yaş gruplarına göre sınıflandırarak, genç hastalarda koroner arter hastalığı şiddeti ile serum Paraoksonaz-1 aktivitesi arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmaya itmiştir. Şayet yaşla birlikte kandaki seviyesinin azaldığı bilinen Paraoksonaz-1 enzimi, yapacağımız bu çalışmada sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldığında genç yaşta miyokardiyal infarktüs geçiren hastalarda anlamlı derece düşük bulunursa bu enzim seviyesinin ölçümü risk faktörü içeren kişilerde bir tarama testi olarak kullanılabilir.

Keywords

Tıp
Sağlık Bilimleri
Cerrahi Tıp Bilimleri
Acil Tıp
Medicine
Health Sciences
Surgery Medicine Sciences
Emergency Medicine
Klinik Tıp (MED)
Klinik Tıp
CERRAHİ
ACİL TIP
Clinical Medicine (MED)
CLINICAL MEDICINE
SURGERY
EMERGENCY MEDICINE