Research Project:
Hipotansif anestezinin serebral perfüzyon ve kandaki antioksidan düzeyleri ile HIF 1 düzeyi üzerine etkisinin değerlendirilmesi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
3.2019/16
Authors
Publications
Organizational Units
Description
AmaçÇalışmanın amacı; kontrollü hipotansif anestezi uygulanan hastalarda arteriyel kan basıncı regülasyonunda referans parametre olarak OKB (Ortalama kan basıncı) ya da SKB (Sistolük kan basıncı) kullanıldığında, doku perfüzyonunun ve serebral perfüzyonunun nasıl etkilendiğini değerlendirmektir.Materyal metod:Randomize prospektif çalışmaya elektif planlanmış rinoplasti veya çene cerrahisi yapılacak 60 hasta dahil edildi. Propofol, remifentanil ve gerekli durumlarda nitrogliserin kullanılarak kontrollü hipotansiyon sağlandı. Bir grubta hedef SKB’ye (Grup 1) göre diğer gruba ise hedef OKB’ye (Grup 2) göre hipotansif anestezi uygulandı. Anestezi indüksiyonu öncesinde ve uyandırmadan 10 dk önce tüm hastalardan kan alınarak giriş ve çıkış TAS, TOS, OSİ, HIF 1a değerlerine bakıldı. Tüm hastalara near-infrared spektroskopi (NIRS) cihazı kullanılarak perioperatif serebral satürasyon monitörizasyonu uygulandı. Operasyon bitiminde iki grubun cerrahi memnuniyet ve kanama skorları kaydedildi.Bulgular İki grubun RsO2 ( rejyonel O2 konsantrasyonu) değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi. İki grubun giriş ve çıkış TAS, TOS, OSİ, HIF 1α değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Grup 2’nin cerrahi memnuniyet skoru anlamlı derecede yüksek ve kanama skoru anlamlı derecede düşük tespit edildi. Tartışma-Sonuç Hipotansif anestezi uygulaması hem OKB ‘ye hem de SKB’ye göre yapılabilir. İki grup arasında labaratuvar verileri ile serebral oksijenizasyon verileri arasında anlamlı fark tespit etmedik. Ancak kanama miktarı ve cerrahi memnuniyet skoru OKB gurubunda anlamlı olarak daha iyi tespit edildi.
Keywords
Tıp
Cerrahi Tıp Bilimleri
Anesteziyoloji
Sağlık Bilimleri
Medicine
Surgery Medicine Sciences
Anesthesiology
Health Sciences
Klinik Tıp (MED)
Klinik Tıp
CERRAHİ
ANESTEZİYOLOJİ
Clinical Medicine (MED)
CLINICAL MEDICINE
SURGERY
ANESTHESIOLOGY
Cerrahi
Anesteziyoloji ve Ağrı Tıbbı
Surgery
Anesthesiology and Pain Medicine