Research Project:
Farklı Yöntemler İle Üretilen Geçici Restorasyonların Dayanımlarının Karşılaştırılması

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
2209-A
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Farklı Materyaller İle Üretilen Geçici Restorasyonların Dayanımlarının KarşılaştırılmasıAmaç: Bu çalışmanın amacı; farklı materyal ve teknikler ile üretilen geçici restorasyonların kırılma dayanımlarının ölçülmesi ve karşılaştırılmasıdır.Gereç ve Yöntem:Çalışmada, dijital ve konvansiyonel iş akışı ile üretilen geçici kuron restorasyonlarının dayanımlarının karşılaştırılması amacı ile diş hekimliği preparasyon eğitim modeli (Kavo Basic study model, KavoGMBH, Germany) üzerinde 36 numaralı diş deneyimli bir protetik diş tedavisi uzmanı tarafından prepare edildi. Dijital ölçü alımı sonrası selektif lazer sinterleme metodu ile prepare edilmiş diş modeli oluşturuldu. Elde edilen modelden tekrar dijital ölçü işlerini takiben, tasarım işlemleri tamamlanıp 10 adet eksiltmeli yöntemle PMMA kron (Dentindex), 10 adet eklemeli yöntemle kron (Solflex prov A2) üretildi. Deneyimli bir teknisyen yardımı ile 10 adet indirekt teknikle kron (Temdent Classic), 10 adet direkt teknikle kron (Protemp 4) üretildi. Restorasyonlar prepare formdaki diş üzerine rezin siman vasıtası ile simante edilip kırılma dayanım testine tabi tutuldu. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS (ver.21.0; SPSS, Inc., Chicago, IL, ABD) paket programı kullanılarak yapıldı.Bulgular: Elde edilen verilere yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda istatistiksel anlamlılık belirlenmiştir p<0,05. Grup 1 ile diğer gruplar arasında anlamlı fark olduğunu diğer grupların ise kendi aralarında istatistiksel farklılık oluşturmadığı gözlenmiştir.Sonuçlar: Yapılan testlerin sonucunda en yüksek kırılma dayanım değerini grup 1 göstermiştir. Bunu sırasıyla grup 3, grup 2 ve grup 4 takip etmektedir.Anahtar Kelimeler: Kırılma dayanımı, CAD/CAM, Dijital ölçü yöntemleri, 3D Printing
Keywords
Sağlık Bilimleri
Diş Hekimliği
Klinik Bilimler
Protetik Diş Tedavisi
Health Sciences
Dentistry
Clinical Sciences
Prosthetic Dentistry
Klinik Tıp (MED)
Klinik Tıp
DİŞ HEKİMLİĞİ, ORAL CERRAHİ VE TIP
Clinical Medicine (MED)
CLINICAL MEDICINE
DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE
Orthodontics
Oral Surgery
Dentistry (miscellaneous)
Dental Hygiene
Periodontics
Dental Assisting
General Dentistry