Person:
ARİFOĞLU, YASİN

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
First Name
YASİN
Last Name
ARİFOĞLU
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 4 of 4
 • PublicationMetadata only
  Genç Yetişkinlerde Hipermobilitenin Ağrı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
  (2022-12-01) Arifoğlu Karaman Ç.; Zeren E.; Maral F.; Parlak M.; Kirazlı Ö.; Boracı H.; Zeren M.; Arifoğlu Y.; MARAL, FATİH; PARLAK, MUHAMMED; ARİFOĞLU, YASİN
 • PublicationMetadata only
  Mandibula’da Görülen Unilateral Geniş Mylohyoid Köprü (Kabul - (BAS-30074))
  (2024-06-01) Arifoğlu Y.; ARİFOĞLU, YASİN
 • PublicationMetadata only
  HER YÖNÜYLE ANATOMİ 4. BASKI (baskıda)
  (İstanbul Tıp Kitabevi, 2024-05-01) Arifoğlu Y.; ARİFOĞLU, YASİN
 • PublicationMetadata only
  EVALUATION OF THE FACIAL ARTERY IN TURKISH POPULATION WITH 3D CT ANGIOGRAPHY
  (2024-05-02) Taşçı A. K.; Meydan S.; Arifoğlu Y.; Balsak S.; Atasoy B.; Pasin Ö.; MEYDAN, SEDAT; ARİFOĞLU, YASİN; ATASOY, BAHAR; PASİN, ÖZGE
  TÜRK TOPLUMUNDA A. FACIALIS’İN ÜÇ BOYUTLU BT ANJİYOGRAFİ İLEDEĞERLENDİRİLMESİÖZETGiriş: A. facialis, çene ve yüz bölgesinin arteriyel beslenmesinden sorumlu ana damardır. Bu arterin varyatif seyrinin bilinmesi, yüz bölgesine yapılan intraarteriyel dolgu enjeksiyonu gibi klinik uygulamalar sonrası komplikasyonların önlenmesi açısından fazlaca önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Türk toplumunda 3D BT görüntülerinde a. facialis’in anatomisini incelemek ve yüz bölgesine yapılacak işlemlerde oluşabilecek komplikasyonlara karşı elde edilen veriler ışığında klinisyenlere kılavuz oluşturmaktır.Yöntem: Çalışmaya 18 ile 65 yaş arası 72 erkek, 38 kadın olmak üzere 110 birey dahil edildi. Çalışma olguları Fuji PACS’tan Syngo.via (software version syngo.via VB30A_HF06, Siemens, Germany) iş istasyonuna yüklendi. İncelenen BT Anjiyografi görüntüleri üzerinden a. facialis’e ait çeşitli parametreler değerlendirildi.Bulgular: A. facialis tipleri sağda 13 solda 5 adet tip 1, sağda 92 solda 87 adet tip 3, sağda 1 solda 1 adet tip 4 ve sağ tarafta 2 adet tip 5 tespit edildi. Tüm tiplerde sağ ve sol taraflar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,001). A. facialis’in ala nasi inferior’una, canthus medialis’e, orbita orta noktasına olan uzaklıkları ve arterin mandibuladan çıkış noktası ile comissura labiorum arasındaki mesafe ölçümlerinde sağ ve sol taraflarda anlamlı farklar gözlendi (p=0,042, p=0,010, p=0,005, p<0,001). Bununla beraber a. facialis’in sulcus nasolabialis’e göre seyri incelendi. Buna göre sağda 82 solda 77 medialde seyreden, sağda 13 solda 6 lateralde seyreden, sağda 7 solda 6 medialden laterale doğru, sağda 7 solda 8 lateralden mediale doğru geçen tip görüldü. Tüm tiplerde sağ ve sol taraflar arasında ve sağ-sol simetrileri arasında anlamlı farklar bulundu (p<0,001). Derinlik ölçümlerinde sulcus a. facialis’te deri-arter arası mesafe ve ala nasi’nin inferior’u seviyesinde kemik-arter arası mesafe sağ ve sol taraflar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,001, p=0,021).Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda a. facialis varyasyonlarının ve sıklıkla uygulama yapılan bölgelerdeki derinliğinin bilinmesi klinisyenlere işlem sırasında güvenlik sağlayacağı düşünülmektedir. Ek olarak derinlik ölçümlerinin radyolojik yöntemlerle yapılabilmesi kadavra çalışmaları için gereken sürenin minimum düzeye indirgenmesi açısından da değerlidir.Anahtar kelimeler: A. facialis, A. facialis tipleri, BT Anjiyografi, Sulcus nasolabialis, Derinlik