Person:
AKEL, SULTAN

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Job Title
Last Name
AKEL
First Name
SULTAN
Name

Search Results

Now showing 1 - 4 of 4
 • Publication
  Metadata only
  Ergoterapi Hizmetlerinde Kayıt Tutma ve Raporlama
  (Hipokrat Yayıncılık, 2022-09-01) Akel S.; AKEL, SULTAN
 • Publication
  Metadata only
  Ruh Sağlığında Ergoterapide Telerehabilitasyon Uygulamaları: Olgu Sunumu
  (2021-05-25) Akel S.; Torun G.; AKEL, SULTAN
  Ruh sağlığında ergoterapi çalışmalarında telerehabilitasyonun etkinliğini incelemek amacıyla bu çalışma planlandı. Çalışmaya iki sene önce tanı alan 42 yaşındaki şizofreni tanılı bir birey dahil edildi. PEO modeli ile kişi, çevre ve aktivite alanlarına özel değerlendirmeler video konferans görüşmeler ile yapıldı. Müdahale planı haftada bir gün, günde bir saat olacak şekilde 12 haftalık telerehabilitasyon yöntemi ile uygulandı. Sosyal beceriler ve zaman yönetimi alanlarında aktivite performansının arttığı gözlemlendi. İletişim becerileri artan danışanın müdahale programına katılımı arttı. Hızlı erişim ve ulaşılabilirlik sayesinde pandemi döneminde de danışanın değişen koşullara uygun bir şekilde bağımsız olmaları sağlanmıştır. Pandemi gibi olağanüstü durumlarda şizofreni hastalarının rehabilitasyona dahil olmalarını sürdürmek amacıyla telerehabilitasyon yöntemleri tercih edilmeli ve müdahale planının daha etkili olması için uzun süreli bir takip gerekmektedir.
 • Publication
  Metadata only
  Şizofreni Tanısı Olan Bir Bireyde Sosyal Beceri Temelli Ergoterapi Müdahalesinin Etkinliği: Olgu Sunumu
  (2022-05-25) Akel S.; AKEL, SULTAN
  Çalışmanın amacı, şizofreni tanısı olan olguda sosyal beceri temelli ergoterapi müdahalesinin etkinliğini incelemekti.Kişi merkezli olan bu çalışmaya, Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi bölümünde takip edilen, 26 yaşında, erkek, şizofreni tanılı bir birey dahil edildi. Kanada Aktivite Performans Ölçümü (KAPÖ) kullanılarak problem yaşanan aktivite alanları tespit edildi. Belirlenen İletişim ve sosyal beceriler alanlarını analiz etmek için Yaratıcı Beceriler Modeli (Model of Creative Ability-MOCA) kullanıldı.Model doğrultusunda oluşturulan müdahale planı; 4 hafta, haftada 2 seans, her seans 1 saat olacak şekilde, ergoterapist tarafından uygulandı. Müdahale öncesi ve sonrasında KAPÖ kullanılarak aktivite performansı ve memnuniyet puanları kaydedildi.İletişim ve sosyal beceri alanlarında, MOCA’nın motivasyon ve eylem aşamalarında bir seviye ileriye gelişme kaydedildi. KAPÖ’de performans puan değişimi 2,6 (performans1=3,4; performans2=6), memnuniyet puanı değişimi ise 4,3 (memnuniyet1=2,8; memnuniyet2=7,1) olarak kaydedildi.Şizofreni tanısı olan olguda, sosyal beceri temelli ergoterapi müdahalesinin aktivite performansı üzerinde etkili olduğu ancak daha anlamlı sonuçların alınması için uzun süreli bir müdahale planına ihtiyaç olduğu sonucuna varıldı.
 • Publication
  Metadata only
  Adolesanlarda Mental Sağlık ve Psikososyal Performans
  (Hipokrat Yayıncılık, 2022-02-01) Akel S.; AKEL, SULTAN