Goal:
17 - Amaçlar için Ortaklıklar

Loading...
Project Logo
Description
Amaçlar için Ortaklıklar Uygulama araçlarını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı canlandırmak. Hedefler, tüm hedefleri başarmak üzere ulusal planları desteklemek suretiyle Kuzey-Güney ve Güney-Güney işbirliğini artırma amacını güdüyor. Uluslararası ticaretin geliştirilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin ihracatını artırmalarına destek verilmesi, adil ve açık, herkesin yararına olan, evrensel kurallara dayalı ve hakkaniyetli bir ticaret sistemini oluşturmanın unsurlarıdır.

Publication Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
 • Publication
  Metadata only
  Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler
  (2021-02-01T00:00:00Z) Kurnaz, Büşra; Akbaş, Merve; AKBAŞ, MERVE
  2019 yılının sonlarında Çin’de saptanan ve kısa süre de ülke içerisinde yayılım gösteren korona virüsünün, sars virüsü ile benzerlik gösterdiği açıklanmıştır. Çin’den sonra dünyadaki diğer ülkelere de yayılan virüs, pandemi ilan edilmesine sebep olmuştur. Sağlık hizmetleri başta olmak üzere, ekonomi ve eğitim sistemlerini de etkilemiştir. Ülkelerin ekonomik büyümeleri durmuş negatif yönlü ilerlemeler meydana gelmeye başlamıştır. Sağlık kurumlarında doluluklar yaşanmış, personel ve tıbbi ekipman yetersizlikleriyle karşı karşıya kalınmıştır. Okulları kapatma kararı alınan ülkelerde, uzaktan eğitim yöntemine başvurulmuştur. Bu çalışmada, Türkiye, Almanya ve İran’ın mevcut sağlık sistemleri, gelişmişlik düzeyleri ve eğitim konusundaki durumları incelenecek ve pandemi döneminde bu alanlarda aldığı önlemler değerlendirilecektir. Güncel veriler incelendiğinde, üç ülkenin de 82 milyon civarında nüfusunun olduğu bilinmektedir. Ancak sağlık sistemleri, yaşlı nüfus oranındaki farklılıklar, sağlık harcamalarına ayrılan pay, dünya ekonomisindeki yeri ve eğitim konusundaki farklılıkları alınan pek çok önlemi etkilemektedir. Ülkeler değerlendirildiğinde, pandemi döneminde temel sağlık davranışlarının kazandırılması ve bu yönde politika geliştirilmesi konusunda yetersiz kalındığı sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla bu çalışma, yetersiz kalınan konular göz önünde bulundurularak yönetsel açıdan değerlendirilmiştir.
 • Publication
  Metadata only
  Sağlık Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar
  (2020-09-01T00:00:00Z) Akbaş, Merve; AKBAŞ, MERVE
  0,0GİRİŞNitel araştırma kavramı, 20. yüzyılın başlarında insan hayatının kar-maşık yapısını irdelemek ve pozitivist yaklaşımın kabul etmediği olguları detaylı incelemek amacı ile antropoloji, psikoloji ve sosyoloji alanlarında ortaya çıkmıştır. Doğal olguları tespit etme, öznel-yorumlayıcı görüşleri barındırma ve bir olguyu belirli bir sosyal ortam içerisinde derinlemesine inceleme özelliklerinden dolayı tarihsel süreç içerisinde -doğal araştır-ma-, -yorumlayıcı araştırma- ve -alan araştırması- gibi farklı isimlerin kullanıldığı belirlenmiştir (Baltacı, 2017). Bir araştırmaya başlamadan önce araştırmacının konuya dair merak dürtüsünün olması çok önemlidir (Anward, 1997: 108). Nitel araştırmada, gerçek hayata dair bir problem tespit edildikten sonra, bu probleme ilişkin kavramsal bir çerçeve oluşturmak gereklidir (Balcı ve ark., 2012). Nitel araştırma somut bilgiyi tümevarımsal bir yöntemle soyutlaştırmaktadır (Baltacı, 2017).Literatür incelendiğinde nitel araştırmaların sınıflandırılması konu-sunda farklılıklar olduğu görülmektedir. Silverman’a (2001) göre nitel veri analizi; içerik, hikâye, etnografya ve etnometodoloji olmak üzere 4 gruba ayrılırken; Wade ve Tavris (1990) en sık karşılaşılan analiz türünün fenomenolojik analiz olduğunu ifade etmiştir. Fenomenolojik araştırma, psikolojinin özellikle sosyal psikoloji ve klinik psikoloji disiplinleri ve tıp alanı için uygun bir tekniktir. Bireylerin kendi hayatlarına dair algıları ve deneyimleri bu analiz türü için büyük önem taşımaktadır. Bireyi her açıdan bütüncül olarak değerlendirerek onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışan bir yaklaşımdır (Smith ve Eatough, 2007).Nitel araştırma yöntemleri, benzersiz ya da beklenmedik olayları iz-leme, karmaşık olguları derinlemesine inceleme konusunda farklı rollere sahip aktörler tarafından deneyim ve yorumlama aracılığı ile nadiren du-yulanları aydınlatmak, hipotez üretmek ve test etmek için yapılan keşif-lerdir. Bir nitel araştırma yöntemi olan -Fenomenolojik araştırma- insanı merkeze alan, bireyin kendisini ve çevresini nasıl algıladığını keşfetme-mizi sağlayan bir yaklaşımdır. Sosyal gerçekliğin özüne inerek gizli kalan şeyi gün yüzüne çıkarma çabasıdır. Fenomenolojik araştırmalar ülkemizde genellikle hemşirelik eğiti-minde, evde bakım hizmetlerinin değerlendirilmesinde 2000’li yıllardan beri kullanılmaktadır (Manav ve Ocakçı, 2013). Sağlığı etkileyen çok sayıda faktör olması, sağlığın geliştirilmesi ve sürdürülmesi, bireylerin sağlık davranışlarını olumlu yönde değiştirilebil-mesi ve buna uygun yönetim stratejileri geliştirilebilmesi adına fenome-Merve Akbaş100.nolojik araştırmaların sağlık sektöründe daha fazla çalışılması gerektiği düşünülmektedir. Bu çalışmada fenomenolojik araştırmanın tanımı, ama-cı, tarihsel gelişimi, araştırma süreci, geçerlilik ve güvenirliliğinin nasıl sağlanacağı ve bu yöntem kullanılarak sağlık alanında yapılan örnek bir çalışmaya yer verilmiştir.GİRİŞNitel araştırma kavramı, 20. yüzyılın başlarında insan hayatının kar-maşık yapısını irdelemek ve pozitivist yaklaşımın kabul etmediği olguları detaylı incelemek amacı ile antropoloji, psikoloji ve sosyoloji alanlarında ortaya çıkmıştır. Doğal olguları tespit etme, öznel-yorumlayıcı görüşleri barındırma ve bir olguyu belirli bir sosyal ortam içerisinde derinlemesine inceleme özelliklerinden dolayı tarihsel süreç içerisinde -doğal araştır-ma-, -yorumlayıcı araştırma- ve -alan araştırması- gibi farklı isimlerin kullanıldığı belirlenmiştir (Baltacı, 2017). Bir araştırmaya başlamadan önce araştırmacının konuya dair merak dürtüsünün olması çok önemlidir (Anward, 1997: 108). Nitel araştırmada, gerçek hayata dair bir problem tespit edildikten sonra, bu probleme ilişkin kavramsal bir çerçeve oluşturmak gereklidir (Balcı ve ark., 2012). Nitel araştırma somut bilgiyi tümevarımsal bir yöntemle soyutlaştırmaktadır (Baltacı, 2017).Literatür incelendiğinde nitel araştırmaların sınıflandırılması konu-sunda farklılıklar olduğu görülmektedir. Silverman’a (2001) göre nitel veri analizi; içerik, hikâye, etnografya ve etnometodoloji olmak üzere 4 gruba ayrılırken; Wade ve Tavris (1990) en sık karşılaşılan analiz türünün fenomenolojik analiz olduğunu ifade etmiştir. Fenomenolojik araştırma, psikolojinin özellikle sosyal psikoloji ve klinik psikoloji disiplinleri ve tıp alanı için uygun bir tekniktir. Bireylerin kendi hayatlarına dair algıları ve deneyimleri bu analiz türü için büyük önem taşımaktadır. Bireyi her açıdan bütüncül olarak değerlendirerek onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışan bir yaklaşımdır (Smith ve Eatough, 2007).Nitel araştırma yöntemleri, benzersiz ya da beklenmedik olayları iz-leme, karmaşık olguları derinlemesine inceleme konusunda farklı rollere sahip aktörler tarafından deneyim ve yorumlama aracılığı ile nadiren du-yulanları aydınlatmak, hipotez üretmek ve test etmek için yapılan keşif-lerdir. Bir nitel araştırma yöntemi olan -Fenomenolojik araştırma- insanı merkeze alan, bireyin kendisini ve çevresini nasıl algıladığını keşfetme-mizi sağlayan bir yaklaşımdır. Sosyal gerçekliğin özüne inerek gizli kalan şeyi gün yüzüne çıkarma çabasıdır. Fenomenolojik araştırmalar ülkemizde genellikle hemşirelik eğiti-minde, evde bakım hizmetlerinin değerlendirilmesinde 2000’li yıllardan beri kullanılmaktadır (Manav ve Ocakçı, 2013). Sağlığı etkileyen çok sayıda faktör olması, sağlığın geliştirilmesi ve sürdürülmesi, bireylerin sağlık davranışlarını olumlu yönde değiştirilebil-mesi ve buna uygun yönetim stratejileri geliştirilebilmesi adına fenome-Merve Akbaş100.nolojik araştırmaların sağlık sektöründe daha fazla çalışılması gerektiği düşünülmektedir. Bu çalışmada fenomenolojik araştırmanın tanımı, ama-cı, tarihsel gelişimi, araştırma süreci, geçerlilik ve güvenirliliğinin nasıl sağlanacağı ve bu yöntem kullanılarak sağlık alanında yapılan örnek bir çalışmaya yer verilmiştir.
 • Publication
  Metadata only
  From Social Sustainability to Social Entrepreneurship: A Path for Social Value Creation
  (2020-12-01T00:00:00Z) Toker, Kerem; TOKER, KEREM
  Despite the discussion of social sustainability, which has been a crucial component of sustainable development for decades, unfortunately, the desired successful outcomes have not been realized in practice. This failure caused the need to examine the concept of social sustainability differently than ever before. Social entrepreneurship is a valuable tool to meet this need. Concordantly, this chapter purposes to evaluate the relations between social sustainability and social entrepreneurship by comprehensively analyzing them. Discussing this relationship and proposing a new perspective will support overcome theoretical dilemmas and practical struggles. Therefore, the concept of sustainability was explained in detail through a wide literature review, and then the concept of social entrepreneurship was examined, and links, similarities, and gaps were revealed between the two concepts. As a result, the effective implementation of social sustainability policies depends on the social impact and value created by social entrepreneurship.