Publication:
Pediatrik ilaçların süt dişlerinde neden oldukları dental erozyonun önlenmesinde florürlü vernik ve kazein fosfopeptit amorf kalsiyum fosfatın etkilerinin değerlendirilmesi / Evaluation of the effects of fluoride varnish and casein phosphopeptide amorphous calcium phosphate on prevention of dental erosion caused by pediatric medicines on primary teeth

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
MAMMADLI, NARMIN
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Dental erozyon, bakteri tutulumu olmaksızın kimyasal çözünme yoluyla dental sert dokuların ilerleyici kaybı olarak tanımlanır. Günümüzde dental erozyonun prevalansı özellikle çocuklar ve adölesanlar arasında artış göstermektedir. Dental erozyonun etiyoloji, düşük pH, yüksek asiditeye sahip, içeriğinde kalsiyum, florür ve fosfat iyonlarının düşük konsantrasyonlarının bulunduğu veya hiç olmadığı ürünlerin tüketimi ile ilişkilendirilmiştir. Bütün bu özelliklere sahip oldukları için sıvı ilaçlar da bu ürünler arasındadır. Son yıllarda özellikle kronik rahatsızlıkları bulunan çocuklar tarafından ilaç kullanımının artmasından yola çıkılarak, bu in vitro çalışmaki amaç ilaçların süt dişlerinde yol açtıkları erozyona karşı florürlü vernik ve amorf kalsiyum fosfatın etkilerini değerlendirmektir. Çalışmamızda, yeni çekilmiş, çürüksüz, sağlıklı 60 adet süt dişi ve farklı etken bileşenler içeren 4 ilaç grubu kullanıldı. İlaçların ve eroziv atakların neden olduğu dental erosyonun önlenmesinde koruyucu ajan olarak %5 NaF vernik (Enamelast®, Ultradent Product Inc., ABD) ve Tooth Mousse (Tooth Mousse®, GC America Inc., Alsip, ABD) kullanıldı. Örnekler her bir akrilik blokta 5 diş olacak şekilde otopolimerizan akrilik bloklara gömüldü ve toplamda 24 adet akrilik blok elde edildi. Örnekler 12 gruba (n=10) ayrıldı: G1= Augmentin, G2= Lordes, G3= Polivit, G4= Ventolin, G5= Florürlü vernik + Augmentin, G6= Florürlü vernik + Lordes, G7= Florürlü vernik + Polivit, G8= Florürlü vernik+ Ventolin, G9= GC Tooth Mousse + Augmentin, G10= GC Tooth Mousse + Lordes, G11= GC Tooth Mousse + Polivit, G12= GC Tooth Mousse + Ventolin. Daldırma sikluslarından önce, ilaçların pH, titre edilebilir asidite ve tamponlama kapasitesi ölçüldü. Kontol grubu G1, G2, G3, G4 grupları günde iki defa 5 dk ilaç solüsyonuna batırıldı ve daha sonra yapay tükürükte bekletildi. G5, G6, G7, G8'e pH siklusundan önce florürlü vernik uygulandı ve örnekler 24 saat nemli ortamda bekletildi. G9, G10, G11, G12'ye günde iki defa 3 dakika demineralizasyon işleminden önce ve sonra CPP-ACP uygulandı. Kontrol grubu hariç, diğer gruplar 5 gün pH siklusuna tabi tutuldu. Eroziv siklustan sonra örnekler iki gün boyunca remineralizasyon solüsyonunda (yapay tükürük) bekletildi. Vickers sertlik cihazı (HMV-2 series Shimadzu Corporation, Kyoto, Japonya) kullanılarak örneklerin başlangıç ve 7ci günün sonundaki son mikrosertlik ölçümleri yapıldı. İstatistiksel analiz eşleştirilmiş t testi, Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi, Kruskal Wallis varyans analizi ve Mann Whitney U testi kullanılarak gerçekleşitirildi. Tüm istatistikler için anlamlılık sınırı p<0.05 olarak alındı. Bütün grupların (G5, G7, G8 hariç) başlangıç ve son mikrosertlik ölçüleri arasındaki fark anlamlı bulundu. G5, G7 ve G8 hariç tüm gruplarda daldırma siklusundan sonra mikrosertlik değerleri istatistiksel olarak anlamlı ölçüde düşük bulundu. Bütün bu bulguların ışığında, florürlü verniğin erozyon üzerinde etkili olduğu, minenin remineralizasyonunu belirgin şekilde koruyarak dental erozyonu önlediği görülmüştür. CPP-ACP ise diş örneklerini eroziv ataklara karşı korumada başarısız bulunmuştur.
Description
Dental erosion is defined as a progressive loss of dental hard tissues by chemical dissolution without bacterial involvement. Currently the prevalence of dental erosion has increased especially among children and adolescents. The aetiology has been related to the regular use of products with low endogenous pH, high acidity, and absence or low concentrations of ions including those of calcium, fluoride, and phosphate in their composition. The liquid medicatitons are among these products because they possess these characteristics. Therefore, in view of the increased use of oral medicines by children for prolonged periods in recent years, especially those with chronic diseases, the aim of this in vitro research was to evaluate, the effect of application of fluoride varnish and casein phosphopeptide amorph calcium phosphate against dental erosion caused by medications on primary teeth. In the study, non-cariogenic, healthy 60 primary molar teeth that freshly extracted and 4 pediatric liquid medicine that have different content were used. %5 NaF (Enamelast®, Ultradent Product Inc., USA) varnish and Tooth Mousse (Tooth Mousse®, GC America Inc., Alsip, USA) used as a protective agents againts dental erosion caused by pediatric syrups and erosive challange. The samples were arranged to be 5 tooth enamel samples in each acrylic block and and total acrylic blocks' number were 24. The samples divided into 12 groups (n=10) as; G1= Augmentin, G2= Lordes, G3= Polivit , G4= Ventolin, G5= Fluoride varnish + Augmentin, G6= Fluoride varnish + Lordes, G7= Fluoride varnish + Polivit, G8= Fluoride varnish + Ventolin, G9= GC Tooth Mousse + Augmentin, G10= GC Tooth Mousse + Lordes, G11= GC Tooth Mousse + Polivit, G12= GC Tooth Mousse + Ventolin. Before immersion cycles, the drug's pH, titratable acidity and buffering capacities were measured. As a control groups, medicines applied for G1, G2, G3, G4 twice a day for 5 min, then immersed artificial saliva. Fluoride varnishes applied for G5, G6, G7, G8 before the pH cycle and the specimens were stored for 24 hour in a moist environment. CPP-ACP applied 3 min twice a day for G9, G10, G11, G12, before and after the demineralization. Except contol groups, the specimens were subjected to erosive cycles for five days. After erosive cycle the speicmens immersed in a remineralization sdolution for two days. The surface microhardness was checked at baseline and at the end of 7th day by Vickers hardness testing machine (HMV-2 series Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan). Data were analyzed with paired t-test, Wilcoxon t-test, Mann Whitney U test and Kruskall Wallis test. P < 0.05 was considered to be significant for all analyzes. The microhardness values of all groups ( except G5, G7, G8 ) showed that there was a significant difference between baseline and final measurments. Except G5, G7 and G8, all groups showed significant decrease of microhardness values after immersion cycle. According to the findings of this study, fluoride varnish have a significant effect on erosion, protecting the enamel positive remineralization activity on preventing dental erosion. CPP-ACP failed to protect tooth samples during the erosive challange.
Keywords
Citation
Sustainable Development Goals