Publication:
Kök kanal tedavisinde er,cr:YSGG lazer ile kombine diode lazer kıllanımının antibakteriyel etkinliğinin ve dentin geçirgenliğine olan etkisinin in vitro koşullarda değerlendirilemsi / Evaluation of the bactericidal effect and permeability changes on root dentin after er, cr:YSGG laser and diode laser irradiation

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
YAVAŞ, MÜGE
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Endodontik tedavinin primer amacı kök kanallarından mikroorganizmalar ve yan ürünlerinin uzaklaştırılmasıdır. Ancak mikroorganizmaların kök kanallarından tamamen eliminasyonu kök kanal anatomisi ve mekanik preparasyon sırasında oluşan smear tabakası nedeniyle kolay olmamaktadır. Diş hekimliği araştırmalarındaki en son yenilikler, lazer teknolojilerinin kök kanal dezenfeksiyonunda kullanılabilecek bir yöntem olduğunu göstermektedir. Çalışmamızın amacı Er,Cr:YSGG lazerin tek başına, NaOCl ile veya Diode lazer ile birlikte kullanımının; Enterococcus faecalis üzerindeki antimikrobiyal etkinliğinin ve kök dentininde meydana getirdiği değişikliğin, en sık kullanılan irrigasyon ajanı olan NaOCl ile karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Çalışmada 90 adet tek kök, tek kanallı insan kesici dişi kullanılmıştır. El aletleri ile şekillendirmesi tamamlanan örnekler otoklavda steril edilmiştir. Kök kanalları E.faecalis bakteri süspansiyonu ile enfekte edilmiş ve bir haftalık inkübasyon süresi sonunda rastgele deney ve kontrol gruplarına ayrılmıştır: Grup 1: %5 NaOCl, Grup 2: Er,Cr:YSGG (1.25W, 20Hz, %24 su,%34 hava, 40sn ışınlama), Grup 3: %5'lik NaOCl'nin Er,Cr:YSGG lazer ile aktivasyonu (1.25W, 20Hz, hava-su kapalı, 40sn ışınlama), Grup 4: Er,Cr:YSGG lazer ve Diode lazer uygulaması. (Er,Cr:YSGG lazer: 1.25W, 20Hz, %24 su, %34 hava; Diode lazer: 4.5W güç CP1 mod ortalama güç 1.5W, toplam 80sn ışınlama), pozitif ve negatif kontrol grupları. E.faecalis ile enfekte edilen örneklere uygulanan dezenfeksiyon işlemleri sonrası her kök kanalı için CFU/ml değerleri hesaplanmıştır. Mikrobiyolojik örnek alımı tamamlanan kök kanalları geçirngenlik analizi için metilen mavisi ile boyanmıştır. Kök kanalları metilen boyası ile dolu örnekler 37oC'lik etüvde kurutulduktan sonra her örnekten 3'er adet horizontal kesit elde edilmiştir. Kesitler stereomikroskopta görüntülenerek dijital ortama aktarılmış ve boyalı alanın tüm alana oranı analiz edilmiştir. Çalışmamızın sonucunda deney gruplarında kullandığımız yöntemlerin tümü E.faecalis dezenfeksiyonunda etkili bulunmuştur. Antimikrobiyal sonuçlar, gerçirgenlik analizi sonuçları ve SEM görüntüleri ile birlikte değerlendirildiğinde en başarılı sonuç; %5'lik NaOCl'nin Er,Cr:YSGG lazer ile aktive edildiği gruptan elde edilmiştir. Er,Cr:YSGG lazer ile kombine Diode lazer uygulamasının ise Er,Cr:YSGG lazer uygulamasına göre herhangi bir üstünlüğü tespit edilmemiştir.
Description
Primary purpose of the endodontic treatments is to remove the microorganisms and their products. The complete elimination of the microorganisms from the root canals is not simple due to the root canal anatomy and the smear layer composed during the mechanical preparation. Latest researchs shows that the laser technology is a useful method for root canal disinfections. The aim of our study is evaluate of the antimicrobial efficacy on Enteroccus faecalis and permeability changes on root dentin after Er,Cr:YSGG laser and diode laser irradiation. 90 single rooted, single canalled human incisive teeth were used in the study. Root canals were contaminated with E.faecalis bacterial suspension. Samples were randomly divided into expermental and control groups: Group 1: 5% NaOCl, Group 2: Er:Cr:YSGG laser (1.25W, 20Hz, 24% water, 34% air, 40s irradiation), Group 3: NaOCl 5% activated with Er:Cr:YSGG laser (1.25W, 20Hz, water -air off, 40s irradiation) Group 4: Er:Cr:YSGG laser and diode laser (Er:Cr:YSGG: 1.25W, 20Hz, 24% water, 34% air; Diode laser: 4.5W power CP1 mod aeverage power 1.5W, total 80s irradiation), positive and negative control groups. The root canals were filled with methylene blue dye for the analysis of the dentin permeability following the microbiological sampling. The samples were divided horizontally into 3 sections. The sections are imaged in stereomicroscope and measured the ratio of the colored area to the whole area. In conclusion of the study showed that all the methods used in the experimental groups are effective in E.faecalis disinfection. There was no significant difference between irradiation with Er,Cr:YSGG laser or Er,Cr:YSGG and diode laser. According to dentin permeability and antimicrobial analysis, NaOCl 5% activated with Er,Cr:YSGG laser can be an ideal method for root canal disinfection.
Keywords
Citation
Page Views

4

File Downloads

7

Sustainable Development Goals