Publication:
İskeletsel sınıf II maloklüzyona sahip hastalarda sabit fonksiyonel tedavinin temporomandibular eklem üzerine etkilerinin karşılaştırılması / Comparison the effects of skeletally class II patients treatment with fixed functional appliance on the temporomandibular joint

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
KAYMAKCIOĞLU, ELİF
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Bu uzmanlık tezinin amacı sabit fonksiyonel apareylerden Herbst apareyi ile tedavi edilen Sınıf II maloklüzyona sahip intraartiküler temporomandibular bozukluğu olan ve olmayan hastalarda, tedavinin mandibular kondil ve glenoid fossa ilişkisi üzerindeki etkilerini ve kondildeki morfolojik değişiklikleri karşılaştırmaktır. Bu çalışmaya 36 birey (ortalama yaş: 15.8±0.4 yıl) dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen hastalar intraartiküler eklem bozukluğu olmayanlar (Grup 1) ve intraartiküler eklem bozukluğu olanlar (Grup 2) olarak 2 gruba ayrılmıştır. Grup 1, 13'ü kadın 5'i erkek olmak üzere 18 bireyden (yaş ortalaması:15.6±0.4 yıl), Grup 2 ise, 14'ü kadın 4'ü erkek olmak üzere 18 bireyden (yaş ortalaması:16.01±4.4 yıl) oluşmaktadır. Çalışmaya dahil edilen hastaların tedavi öncesi ve tedavi bitiminde lateral sefalometrik radyografları ve manyetik rezonans görüntüleri elde edilmiştir. Ayrıca tedavi süresi boyunca yaşam kalite anketi (OHİP-14 indeksi) uygulanmış ve ağrı durumlarının tepiti için VAS ile ağrı takibi yapılmıştır. Veriler t-testi, One Way Anova, Kruskal Wallis ve ki-kare testleri kullanılarak karşılaştırılmıştır. Sefalometrik değerlerde tedavi ile meydana gelen değişim iki grupta da benzerdir (p>0.005). Sadece SN-GoMe açısında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. (p<0.005). Herbst tedavisi süresince, belirlenen 8 zaman noktasında gruplar arasında ağrı skorları bakımından istatistiksel olarak bir fark bulunmamıştır (p>0.005). Hastaların OHIP-14 SC yaşam kalitesi anket skoru 1. hafta (T3), 1. ay (T4), 2. Ay (T5) ve Herbst apareyinin söküldüğü seansta (TS) Grup 1'de Grup 2'ye kıyasla anlamlı derecede daha fazla bulunmuştur (p<0.005). Hastaların OHIP-14 ADD yaşam kalite anket skoru 1. ay (T4) ve 2. ayda (T5) Grup 1'de Grup 2'ye kıyasla anlamlı derecede daha fazla bulunmuştur (p<0.005). Grup 1' in sağ kondili ile Grup 2' nin sağ ve sol kondilinde MR görüntülerde tedavi ile meydana gelen değişimler için yapılan karşılaştırmada gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bir bulunmamıştır (p>0.05). Bu tez çalışmasının sonuçlarına göre Sınıf II maloklüzyona sahip temporomandibular eklem bozukluğu olan ve olmayan hastalarda Herbst aygıtı ile sabit fonksiyonel tedavi temporomandibular eklem üzerinde olumsuz bir etki oluşturmamakla birlikte her iki grup için de disk pozisyonunda iyileşme oluşturduğu gözlenmiştir. TME bozukluğu olan ve olmayan hastalarda dentoiskeletsel değişiklikler, tedavi konforu, ağrı deneyimi bakımından tedaviye verilen cevap benzerdir.
Description
The aim of this thesis is to compare the changes in the temporomandibular joint of functional treatment with Herbst Appliance between Class II patients with and without intra-articular temporomandibular disorder. 36 patients with Class II malocclusion were included (mean age:15.41±1.6years). Group 1 consisted of 18 patients who did not have non-acute intra-articular joint disorder (mean age: 15.6±0.4 years) and Group 2 consisted of 18 patients who have non-acute intra-articular joint disorder (mean age: 16.01±4.4 years). Lateral cephalometric radiographs and magnetic resonance images were obtained before and at the end of the treatment. The quality of life questionnaire (OHIP-14 index) was applied during the treatment and pain experienced was recorded using VAS. The data were compared using the t-test, One Way Anova, Kruskal Wallis and chi-Square tests. While SN-GoMe angle showed statistically significant difference, the other cephalometric parameters showed no statistically significant difference between the groups (p>0.05). There was no statistically significant difference between the groups for all time points in pain experience (p>0.05). OHIP-14 SC scores was statistically higher in Group 1 than Group 2 at 1st week (T3), 1st month (T4), 2nd month (T5) and the end of the Herbst treatment (p<0.05). OHIP-14 ADD scores was statistically higher in Group 1 than Group 2 at 1st month (T4), 2nd month (T5) (p<0.05). There was no statistically significant difference between the groups for MRI parameters (p>0.05). The results of this study showed that fixed functional treatment with the Herbst appliance did not have a negative effect on the temporomandibular joint in patients with and without TMJ problems, and even improved disc position for both groups. The response to the treatment for dentoskeletal changes, treatment comfort and pain experience was similar in patients with and without TMJ problems.
Keywords
Citation
Page Views

8

File Downloads

44

Sustainable Development Goals