Research Project:
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü Kelkit Suşunun Yapısal Olmayan Proteinlerin İmmünolojik Özelliklerinin Araştırılması

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
117S403
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Yapısal olmayan (non-structural) proteinler özellikle vektör/konak immün sistem ilişkisiyle etkileşime geçme yetenekleri ve viral patogenezdeki rolleri nedeniyle viral proteinler içinde dikkat çekmektedirler. Artropod kaynaklı bunyavirüslerde ise viral birleşmede rolleri olduğu, scaffolding protein rolleri olabileceği, anti apoptotik aktivite gösterdikleri, bu proteinlerin yokluğunda virüsün attenüe olduğu ve interferona bağlı cevabı inhibe ettikleri yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. KKKAV’ nin de M (NSm) ve muhtemelen S (NSs) segment kaynaklı yapısal olmayan proteinlere sahip olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiş olup bu proteinin virüs patogenezi veya vektör/konak immnün sistem ilişkisindeki rolü henüz belirlenmemiştir.Bu projede, KKKAV Kelkit’06 suşunun NSm ve NSs proteinlerinin viral immünolojideki rolü ve antikor oluşturma kapasitesinin araştırılması hedeflenmektedir. Bu amaçla, Kelkit’06 suşu NSm ve NSs genlerinin eldesi amacıyla KKKAV pozitif hasta serumundan RNA izolasyonu yapılıp spesifik primerler aracılığıyla M ve S segment cDNA elde edilecek ve tasarlanan primerlerle M segmentten NSm S segmentten ise NSs ayrılıp çoğaltılacak ve prokaryotik açıklama vektörüne klonlanıp açıklanacaktırlar. Açıklanmanın ardından saflaştırılan proteinler Balb/c farelerini immünize etmek için kullanılacak ve oluşacak immün yanıtın şiddeti ve niteliği belirlenecektir. Bu amaçla, gecikmiş tip aşırı duyarlılık (delayed type hypersensitivity) reaksiyonu ve lenfoproliferasyon cevabı hücresel immün yanıtın göstergeleri olmaları sebebiyle belirlenecektir. Ayrıca serum antikor cevabı enzim immunassay aracılığıyla tespit edilecektir. Önerilen bu projede KKKAV Kelkit’06 suşunun kullanılması, ve immünitedeki rolü araştırılmamış olan NSm ve NSs proteinlerinin hücresel ve hümoral immünitede nasıl rollerinin olduğunun aydınlatılacak olması çalışmanın özgün olduğu noktalardır. KKKAV’nin biyolojisi, immünolojisi ve patogenezinin aydınlatılması için yapılan çalışmaların diğer virüslere kıyasla daha az olması ve gelişmiş ülkelerde ciddi bir sorun teşkil etmemesi sebebiyle daha yavaş ilerlemektedir. Tüm bu sebepler göz önünde bulundurulduğunda az bilinen ve ülkemizde ciddi bir sorun olmaya devam eden bu virüsle ilgili yapılacak bu çalışma ile bazı sorulara cevap aranması hedeflenmektedir ve bu çalışmanın çıktıları yeni projelerin oluşturulmasında yol gösterici olabilecektir. Ayrıca elde edilecek sonuçlar NSm ve NSs’in KKKAV’nin tanısı, tedavisi veya virüse karşı geliştirilecek aşılarda bir hedef olarak kullanımlarını belirlemede yardımcı olabilecektir.
Keywords
Sağlık Bilimleri
Temel Bilimler
Health Sciences
Natural Sciences
Klinik Tıp (MED)
Temel Bilimler (SCI)
Doğa Bilimleri Genel
ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
Clinical Medicine (MED)
Natural Sciences (SCI)
NATURAL SCIENCES, GENERAL
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
Multidisciplinary