Research Project:
Intrauterin Büyüme Geriliği Oluşturulmuş Sıçanlarda Saptanan Organ Değişiklikleriyle İlgili Metabolik Yolakların Araştırılması

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
20220411
Authors
Publications
Organizational Units
Description
İntrauterin büyüme geriliği (IUBG) gebelik komplikasyonlarından biridir. Bu durum yenidoğan bebeğin doğum ağırlığının normalden düşük olmasına ilaveten ilerleyen yıllarda da büyüme geriliğine yol açar. Ayrıca, postnatal gelişim dönemlerinde insülin direnci, tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar gibi çeşitli metabolic hastalıklara da zemin hazırlar. Intrauterin büyüme geriliği ile doğanların metabolik organlarında meydana gelen değişikliklerin temelinde oksidatif stress, mitokondriyal disfonksiyon, endoplazmik retikulum (ER) stresi, inflamasyon, apopitoz ve otofaji yatıyor olabilir. Bu çalışmamızda 12.2017/16 proje numaralı ‘Intrauterin büyüme geriliğinin sıçan karaciğerinin rejenerasyon kapasitesi üzerine etkileri’ başlıklı proje kapsamındaki deney sırasında alınan, uygun şartlarda korunan karaciğer, böbrek, beyin ve kalp dokularında mikroskobik değerlendirme ile histopatolojik değişiklikler saptanacak, ölçümler yapılacak, immunohistokimyasal yönemlerle işaretlenen apopitotik ve proliferatif hücreler sayılacak, bunu takiben saptanan değişikliklerin gelişiminde rol alan metabolik yolaklar NMR ve LC-MS/MS teknikleri kullanılarak araştırılacaktır. Ayrıca serum örneklerinden glutamat dehidrogenaz, izositrat dehidrojenaz, sitrat sentaz, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz, glutamat dehidrogenaz, malat dehidrojenaz, ALT, AST, üre, kreatinin, Zn, Cu, myeloperoksidaz, katalaz, total antioksidan kapasite, total oksidan kapasite gibi biyokimyasal parametreler çalışılacaktır. Çalışmamızda IUBG ile doğan kişilerde görülen hücre stresi ve programlı hücre ölümüne, dolayısı ile organ hasarına yol açan metebolik yolaklarla ilgili detaylı ipuçlarına ulaşılması hedeflenmektedir. Bu veriler doğrultusunda geliştirilen postnatal tedavi yöntemleri erişkin döneminde metabolik sendrom gelişme riskini azaltabilir.
Keywords
Sağlık Bilimleri
Temel Bilimler
Health Sciences
Natural Sciences
Klinik Tıp (MED)
Temel Bilimler (SCI)
Doğa Bilimleri Genel
ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
Clinical Medicine (MED)
Natural Sciences (SCI)
NATURAL SCIENCES, GENERAL
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
Multidisciplinary