Person:
DESTEK, SABAHATTİN

Loading...
Profile Picture

Status

Kurumdan Ayrılmıştır

Organizational Units

Organizational Unit

Job Title

First Name

SABAHATTİN

Last Name

DESTEK

Name

Email Address

Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 8 of 8
 • Publication
  Mide Kanserleri
  (2019-05-01T00:00:00Z) Akçakaya, Adem; Destek, Sabahattin; AKÇAKAYA, ADEM; DESTEK, SABAHATTİN
  Mide kanseri tedavisin de etkin yöntem radikal cerrahidir. D2 lenf nodu diseksiyonu (LND) ile gastrektomi standart tedavidir. Erken evre mide kanserlerinde (Evre IA) endoskopik tedavi yapılabilir. Evre IB-II-IIIA mide kanserlerinde radikal cerrahi yapılır. R0 rezeksiyon sağlamak ana hedeftir. Evre IIIB-IV gibi lokal ileri mide kanserlerinde genişletilmiş rezeksiyonla beraber D2 LND yapılabilir. Bu durumda cerrahi palyatif kalabilmekte ve prognoz üstüne etkisi olmamaktadır. Bursektominin surviye katkısı net olarak gösterilmemiştir. Rutin LND-nin bir parçası olarak splenektomi büyük ölçüde terk edilmiştir. Minimal invaziv cerrahi için genel olarak kabul edilen endikasyon erken mide kanserleridir. Laparoskopik ve Robotik yöntemlerle mide kanserinin cerrahi tedavisi gün geçtikçe artmaktadır. Tümörün lokalizasyonu, yaygınlığı, merkez ve cerrahın tecrübesine göre tercih edilme oranı değişmektedir. Radikal cerrahiye rağmen, ileri evre mide kanseri için uzun dönem sonuçları tatmin edici değildir. Tanı amaçlı laparoskopi ameliyat öncesi akılda tutulmalıdır. Neoadjuvan tedavi özellikle ileri evre kanserlerde önerilmektedir. Adjuvan kemoradyoterapi cerrahinin tamamlayıcısı olarak yerini korumaktadır.
 • Publication
  Akut mezenterik iskemi hastalarında L-laktat, D-dimer, lökosit, CRP ve nötrofil/lenfosit oranının prediktif ve prognostik değeri
  (2019-12-01T00:00:00Z) Destek, Sabahattin; Yabacı, Ayşegül; Değer, Kamuran Cumhur; Gül, Vahit Onur; Abik, Yağmur Nur; DESTEK, SABAHATTİN; YABACI TAK, AYŞEGÜL; DEĞER, KAMURAN CUMHUR
  Acute mesenteric ischemia (AMI) is a disease that causes an ischemia in the intestines due to the obstruction of the mesenteric vessels feeding the intestines, with a mortality rate reaching up to 80%. The overall incidence of AMI is 0.63 per 100,000 people. Early diagnosis and treatment are very important for survival. There is no ideal biomarker that can reflect different types and stages of AMI. This study investigated the predictive and prognostic value of L-lactate, D-dimer, leukocyte, C reactive protein (CRP) and neutrophil/lymphocyte ratio (NLR) in the preoperative period were investigated in patients operated for AMI.
 • Publication
  Clinical Significance of Erythrocyte Sedimentation Rate, Leukocyte, Fibrinogen, C-Reactive Protein, and Pentraxin 3 Values in Thyroid Nodules
  (2022-01-01T00:00:00Z) Destek, Sabahattin; Benturk, Beyza; Yapalak, Yunus; ÖZER, Ömer Faruk; DESTEK, SABAHATTİN; YAPALAK, YUNUS; ÖZER, ÖMER FARUK
  Objectives: Thyroid nodules (TN) are common. Genetic and environmental factors as well as chronic inflammation play a role in occurrence of these nodules. The key point in diagnostic assessment is to rule out malignancy. Biomarkers that can show the possibility of malignancy continue to be investigated. We evaluated the relationship between sedimentation rate, leukocyte, fibrinogen, C-reactive protein (CRP), and pentraxin 3 (PTX3) inflammatory markers and characteristics and cytology of TN. Methods: This study included a nodular goiter group with 55 persons and control group with 58 persons. Participants' gender, age, family history, thyroid function tests, sedimentation, leukocyte, fibrinogen, CRP, and PTX3 serum levels were recorded. The number of nodules, the largest nodule diameter, nodular echogenicity, and nodule structures were examined on ultrasonography (US) and thyroid biopsy was performed. Results: The number of TN in patients was between 1 and 4. The number of patients with two TN was higher (47.3%, n=26). Nodule diameters differed between 3 and 62 (mean 21) mm. In thyroid biopsy, papillary thyroid cancer was detected in 25.5% (n=14) of the patients. The number of nodules on US increased as CRP values increased (p=0.013). In addition, the number of nodules on US decreased as fibrinogen values increased (p=0.003). No significant difference was found between the groups in terms of sedimentation, leukocyte, and PTX3 values. Conclusion: The number of TN was positively correlated with CRP and negatively correlated with fibrinogen levels. However, there was no difference between benign and malignant differentiation and biomarkers. CRP values that correlate with the increase in the number of nodules can be used in prognosis and clinical follow-up.
 • Publication
  AKUT APANDİSİT TANISINDA PENTRAXİN-3 VE DİĞER AKUT FAZ REAKTANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  (2019-10-29T00:00:00Z) Destek, Sabahattin; Yapalak, Yunus; DESTEK, SABAHATTİN; YAPALAK, YUNUS
  AMAÇ: Akut apandisit acil cerrahide en sık karşılaşılan akut batın tablosudur ve apandektomi acil cerrahi girişimleri arasında en fazla yapılan ameliyattır. Ancak geç tanı ve perforasyon oranı yüksekliği hala sorun olmayı sürdürmektedir. Bu sebeple akut apandisit tanısını koymaya ve desteklemeye yönelik testler geliştirilmeye devam etmektedir. Bu çalışmamızda serum lökosit, C-reaktif protein (CRP), prokalsitonin, fibrinojen ve pentraxin-3 düzeylerinin akut apandisitteki tanısal ve prognostik etkinliği araştırıldı. MATERYAL-METOD: Yetişkin hastalardan (18-84 yaş arası) oluşan kontrol (n=110) ve akut apandisit hasta grubu (n=77) oluşturuldu. Kontrol grubunda %69’u kadın, hasta grubunda %46.8’i kadındı. Hastaların demografik özellikleri, ameliyat öncesi serum lökosit, CRP, prokalsitonin, fibrinojen ve pentraxin-3 seviyeleri ile bunların ameliyat öncesi yapılan batın tomografisi (BT) skorlarıyla, Alvarado skorlarıyla, apandisitin histopatolojik evreleriyle olan ilişkisine bakıldı. BULGULAR: Ortalama yaş, hasta grubunda 36.1 ± 13.6, kontrol grubunda 47.7 ± 16.6 yıldı. BT’de hastaların %13’ünde (n=10) perfore apandisit saptandı. İstatiksel olarak BT skorlarıyla CRP (p=0.001), prokalsitonin (p=0.019), fibrinojen (p=0.025) arasında anlamlı korelasyon varken lökosit ve pentraksin-3 ile korelasyon saptanmadı. Alvarado skorları ile lökosit (p=0.001) ve prolaksitonin (p=0.037) arasında arasında anlamlı korelasyon saptanmışken; CRP, fibrinojen ve pentraksin-3 ile korelasyon bulunmadı. Histopatolojik incelemelerde hastaların %6.5’inde (n=5) perfore apandisit saptandı. Apendisitin histopatolojik evreleriyle CRP (p=0.0001), prokalsitonin (p=0.0001) ve fibrinojen (p=0.008) arasında anlamlı şekilde korelasyon varken lökosit ve pentraksin- 3 ile korelasyon saptanmadı. SONUÇ: Bu klinik çalışmamızda özellikle prokalsitonin düzeyleri akut apandisit tanısı ve hastalığın evresi ile ilgili olarak iyi bir gösterge olduğu bulundu. Diğer taraftan pentraksin-3’ün tanıda ve prognozun belirlenmesinde bir öneminin olmadığı belirlendi.Anahtar Kelimeler: Apandisit, akut faz reaktanı, pentraxin-3
 • Publication
  Fibroepitelyal Anal Polipler Ve Eşlik Eden Anal Hastalıklar
  (2019-10-01T00:00:00Z) Destek, Sabahattin; DESTEK, SABAHATTİN
 • Publication
  Clinical and Pathological Evaluation of Benign Skin Lesions
  (2019-12-01T00:00:00Z) Destek, Sabahattin; Gül, Vahit Onur; DESTEK, SABAHATTİN
  Skin lesions are commonly benign in nature. The present study aims to evaluate the prevalence and clinicopathological characteristics of a large series of benign skin lesions (BSLs) excised in our clinic. Patients with skin lesions who underwent total excisional biopsy at the general surgery clinic between 2012 and 2016 were reviewed. A total of 551 patients with BSLs were included in the study. Of these, 43.7% were females and 56.7% were males. The age range was between 2 and 98 years with a mean of 39.7 years. The most commonly occurring group of BSLs was of the appendageal tumors (33.3%), and this finding was statistically significant. The most common keratinocytic BSL (13.6%) was verruca vulgaris. In the present study, various types of BSLs and their occurrences were evaluated. Benign skin tumors can turn into malignant types. A biopsy should be performed to establish the exact diagnosis. We performed an excisional biopsy to confirm the diagnosis.
 • Publication
  Hereditary Thrombophilia Risk Factors In Patients With Venous Thromboembolism
  (2020-01-01T00:00:00Z) Destek, Sabahattin; Gül, Vahit Onur; DESTEK, SABAHATTİN
  Venous thromboembolic disease (VTD) is a serious cause of mortality and morbidity with an incidence of 0.1% per year. The etiology of VTD is multifactorial and associated with acquired and hereditary conditions. The aim of our study was to investigate the presence of rare genetic mutations in VTD patients and to evaluate their distribution according to thrombosis sites.The study group consisted of 107 patients who underwent genetic testing for thrombophilia due to VTD between 2015 and 2017. Patients with VTD who underwent thrombophilic genetic examination by polymerase chain reaction method were included in the study. Antithrombin III, protein C and protein S deficiency patients diagnosed with biochemical tests were excluded from the study. The demographic characteristics and clinical results of the patients were obtained from the hospital archive. The control group consisted of 112 healthy individuals randomly selected from the community. The patient group and the control group were compared.The mean age of the patients was 39.6 years. The female/male ratio was 1.7. Advanced age and female gender were statistically significantly more frequent in the patient group (In both, p=0.0001). Factor V G1691A and B-Fibrinogen-455 genetic defects were statistically significantly higher in the patient group (Respectively; p=0.008, p=0.049). The most frequent (54.2%) PAI-4G&5G heterozygous gene defect was found in the patients. Deep venous thrombosis was detected in 54.2%, intraabdominal VTD in 4.7%, pulmonary embolism in 27.1%, and cerebral venous thrombosis in 30.8% of the VTD patients.Thrombophilic genetic mutations are not uncommon in patients with VTD. Thrombophilic genetic mutations in VTD etiology and in selected patients should be investigated. In patients without known thrombophilia mutations, rare thrombophilic mutations should be examined.
 • Publication
  Recent Clinical Techniques, Results, and Research in Wounds
  (2017-09-01T00:00:00Z) Gül, Vahit Onur; Destek, Sabahattin; Ahioğlu, Serkan; DESTEK, SABAHATTİN
  Pilonidal sinus is a common disease of the sacrococcygeal area. Although many surgical treatment methods have been described, there is no ideal treatment, owing to the high recurrence rates, and available surgical techniques are still subject to debate. The existing treatment methods range from complete and large excision with or without wound closure to curettage of the sinus with a brush. Because of the high recurrence rates, pilonidal sinus can become a chronic and complicated disease, particularly when it is in the intergluteal area. Sometimes it may fistulize to the gluteal area, with secondary orifices opening to this region. In recent years, minimally invasive surgical techniques have become increasingly common in parallel with increasing experience and development of new instruments. When compared with large excisions, limited excision of the pilonidal sinus tract (fistula) may be a better treatment option regarding healing time and patient comfort. In this section, we explain why limited excision is a good treatment option not only in simple pilonidal sinus cases but also in complicated cases with recurrence and fistulization.