Person:
YARDIMCI, ERKAN

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Job Title
Last Name
YARDIMCI
First Name
ERKAN
Name

Search Results

Now showing 1 - 10 of 34
 • Publication
  Metadata only
  Placement of peritoneal dialysis catheter with mini-laparotomy under local anesthesia Lokal anestezi altında mini-laparatomi ile periton diyaliz kateteri yerleştirilmesi
  (2015-01-01) yardımcı, ERKAN; HASBAHCECI, Mustafa; Cengiz, Merve Busra; idiz, Ufuk Oguz; YILMAZ, SİNAN; KAZANCIOĞLU, RÜMEYZA; YARDIMCI, ERKAN; YILMAZ, SİNAN; KAZANCIOĞLU, RÜMEYZA
 • Publication
  Metadata only
  Pankreas başı tümörlerinde preoperatif tam kaplı metal stent ile plastik bilier stentin pankreatikoduadenektomi operasyonu üzerine etkileri
  (2014-04-20) KARATEPE, OĞUZHAN; HASBAHCECI, MUSTAFA; CENGİZ, MERVE BÜŞRA; AKBULUT, HÜSEYİN; YARDIMCI, ERKAN; AKÇAKAYA, ADEM; MÜSLÜMANOĞLU, MAHMUT; MALYA, FATMA ÜMİT; BEKTAŞOĞLU, HÜSEYİN KAZIM; AKBULUT, HÜSEYİN; YARDIMCI, ERKAN; AKÇAKAYA, ADEM; ŞENTÜRK, HAKAN
 • Publication
  Metadata only
  İleri Yaş Obez Bireylerde (60≥Yaş) Sleeve Gastrektomi ve Gastrik By-Pass Ameliyat Yöntemlerinin Sonuçlarının Karşılaştırılması
  (2021-11-01T00:00:00Z) İskurt, Yiğit; Ayan, Furkan; Yapalak, Yunus; Coşkun, Halil; Yardımcı, Erkan; İSKURT, YİĞİT; AYAN, FURKAN; COŞKUN, HALIL; YARDIMCI, ERKAN
  AMAÇ: Günümüzde obezite yaşlı popülasyonda da (≥60 yaş) artan bir sorun haline gelmiştir (1,2). Yeni metaanalizlere göre yaşlı popülasyonun obezite tedavisinde önceki yılların aksine genç popülasyonla karşılaştırıldığında; kabul edilebilir komorbidite (%2,545,84) ve mortalite (%0,14-0,89) oranları ile uygulanabilirliği desteklenmiştir (1). Literatürde yaşlıların obezite cerrahisinde sleeve gastrektomi veya gastrik bypass tekniklerinden hangisinin tercih edilmesi gerektiği ile ilgili tartışmalar devam etmektedir (3,4). Çalışmamızda yaşlı popülasyonda uyguladığımız laparoskopik sleeve gastrektomi (LSG) ve laparoskopik tek anastomozlu gastrik by-pass (LTAGB) tekniklerinin sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık. YÖNTEM: Retrospektif kohort olarak tasarlanan çalışmada; 2018-2021 yılları arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda bariatrik ve metabolik cerrahi uygulanan 634 hastadan; 60 yaş ve üzerinde obezite ve/veya ilişkili hastalıklar nedeniyle başvuran (VKİ≥ 40kg/m2 veya VKİ≥35 kg/m2 olup obezite ile ilişkili hastalıkları olanlar) 25 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalara LSG (grup-1) ve LTAGB (grup-2) teknikleri uygulandı. Revizyon cerrahisi olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların yaş, cins, ek hastalık, beden kitle indeksi, komorbid hastalıkları, ilaç kullanım öyküsü gibi demografik bulguları kaydedildi. Postoperatif dönemde erken dönem komplikasyonları, yeniden yatış oranları, komorbid hastalıkların remisyon durumları ve fazla kilo kaybı oranları (%EWL) değerlendirildi ve karşılaştırıldı. BULGULAR: Çalışmaya 25 hasta (grup-1: n:17, grup-2: n:8) dahil edildi. Hastaların 16’sı (%64) kadın ve 9’u (%36) erkek, ortalama yaşı 64,8±4,7 yıl idi. Preoperatif ortalama vücut kitle indeksi (VKİ) 48,4±10,24 kg/m2 idi. Hastaların 24’ünde (%96) obezite ile ilişkili komorbid hastalık (Tip 2 diyabet 19 kişide (%76), hipertansiyon 18 kişide (%72), obstrüktif uyku apne sendromu 9 kişide (%36), hiperlipidemi 13 kişide (%52)) mevcut idi. Ameliyat süresi grup-1 de istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde daha kısa bulundu (Grup-1:82,3±8,5 dk, Grup-2: 110,9±10 dk, p<0,001). Tüm ameliyatlar laparoskopik olarak tamamlandı ve postoperatif erken dönemde herhangi bir komplikasyon izlenmedi. Mortalite görülmedi. Gruplar arasında hastaneye tekrar yatışlar arasında herhangi bir fark izlenmedi. Yatış süresi tüm hastalar için ortalama 5,4±2,6 gün idi ve gruplar arası karşılaştırmada istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (Grup-1: 4,5±1 gün, Grup-2: 6,38±3,8 gün, p=0,007). Ortalama takip süresi grup-1’de 20±5,21 ay, grup-2’de 14±2,96 ay olup gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0,788). 1. yıl sonundaki %EWL değişimleri grup-1 de %64,6 (p<0,001), grup-2 de %73,5 (p<0,001), olup gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0,408). Tip 2 diyabeti olan hastalardaki preoperatif ve postoperatif 1. yıldaki HbA1c düzeyleri karşılaştırıldığında grup-1’de %7,13±1,24’ten %5,42±1,20’ye gerilediği (p=0,002), grup-2’de ise %8,38±1,38’den %5,24±0,91’e gerilediği (p=0,018) bulundu ve gruplar arasında HbA1c değişimleri istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,022). SONUÇ: İleri yaşta (≥60 yaş) bariatrik cerrahi obezitenin tedavisinde güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir. Özellikle ağır diyabetik hastalarda LTAGB yöntemi LSG’ye göre daha çok tercih edilebilir. Daha geniş hasta gruplarının olduğu ve daha uzun takip süresi olan çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: Yaşlı hasta, Sleve Gastrektomi, Tek Anastomozlu Gastrik By-Pass
 • Publication
  Metadata only
  Effect of probiotic supplementation after laparoscopic sleeve gastrectomy on constipation and gastrointestinal quality of life
  (2021-12-01T00:00:00Z) Yıldız, Nida; Baş, Murat; Coşkun, Halil; Batar, Nazlı; Yardımcı, Erkan; COŞKUN, HALIL; YARDIMCI, ERKAN
  Aim: In this study, we aimed to investigate the early effect of probiotic supplementation after Laparoscopic Sleeve Gastrectomy (LSG) on constipation and gastrointestinal quality of life compared to control group. Methods: This study was a prospective, randomized clinical trial. Participants were recruited to Bariatriklab Obesity and Metabolic Surgery Center for LSG. All patients were divided into 2 groups as probiotic and control by using simple randomization. The probiotic group consumed Bifidobacterium animalis lactis BB-12 strain as a probiotic supplement during 6 weeks after LSG. Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS), Constipation Severity Instrument (CSI), Patient Assessment of Constipation Quality of Life Scale (PAC-QOL), Bristol Stool Form Scale (BSFS), Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI) of the patients were recorded before LSG and at the 2nd, 4th, 6th weeks after LSG. Results: The probiotic group had an average age of 37.00±8.92 years (18 female, 12 male), the control group had an average age of 41.03±11.29 years (23 female, 7 male). CSI (16.50 ± 14.76 vs. 31.37 ± 15.34), PAC-QOL (58.53 ± 12.59 vs 72.30 ± 19.70), GSRS (26.83 ± 9.14 vs. 37.93 ± 16.59) and total score mean were lower compared to the control group, GIQLI total score average (147.50 ± 11.79 vs 136.87 ± 18.98) was found higher (p <0.05) in probiotic group. Conclusions: Probiotic supplementationimproved the constipation and gastrointestinal quality of life in the early post LSG-period in the brobiotic group compared to the control group.
 • Publication
  Metadata only
  Midgut malrotation causing intermittent intestinal obstruction in a young adult.
  (2014-01-01T00:00:00Z) Bektasoglu, HÜSEYİN KAZIM; Idiz, UO; Hasbahceci, M; Yardimci, ERKAN; Firat, YD; Karatepe, O; Muslumanoglu, M; BEKTAŞOĞLU, HÜSEYİN KAZIM; YARDIMCI, ERKAN
 • Publication
  Metadata only
  Bariatrik Cerrahinin Morbid Obezite ile Komorbid Hastalıkların Tedavisi Üzerine Olan Etkinliği
  (2020-01-02T00:00:00Z) Yardımcı, Erkan; YARDIMCI, ERKAN
  Amaç: Çalışmamızda bariatrik cerrahinin obezite ve ilişkili komorbid hastalığı olan bireylerdeki kilo kaybısonuçlarının yanında Tip2 diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi ve uyku apne sendromu üzerine olan etkinliğinideğerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Ocak 2018 ile Eylül 2019 tarihleri arasında BezmialemVakıf Üniversitesi Genel Cerrahi Bölümü’nde bariatrik cerrahi geçiren ve düzenli takipleri yapılan hastalarınverileri retrospektif olarak incelendi ve analiz edildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 260 olgunun 198’i(%76,2) kadın, ortalama yaş 38,6±12 yıl, ortalama beden kitle indeksi (BKI) 44,6±7,7 kg/m2 ve ortalama takipsüresi 11±3.6 ay idi. Tip2 diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi ve uyku apne sendromu olan olguların sayısısırasıyla 84, 68, 67 ve 18 idi. Tip2 diyabeti olan olguların preoperatif glukoz ve Hemoglobin A1c (HbA1c)değerleri ortalaması sırasıyla 140,2±60,9 mg/dl ve 6,7±2,6% olup, postoperatif 6,12 ve 18. aylardaki ortalamaglukoz değerleri sırasıyla 101±31, 101,2±56 ve 96,2±21,4 mg/dl idi. Postoperatif 6,12 ve 18. aylardaki ortalamaHbA1c değerleri sırasıyla 5,6±1,0, 6,4±6,5 ve 5,8±1,1% idi. Preoperatif ve postoperatif 12. ayda ortalamaglukoz ve HbA1c değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p<0,001). Hiperlipidemisiolan olguların preoperatif ve postoperatif 12. ayda ortalama trigliserid değerleri sırasıyla 210,5±91,3 mg/dl ve129,3±67,1 mg/dl olup bu değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p<0,001). 68 hipertansif(%80.9) ve 18 uyku apne sendromu (%100) olan olguda tam remisyon elde edildi. Postoperatif 1. yıldaortalama BKI değeri (32 ± 5.2 kg/m2 ) başlangıca göre anlamlı düşüktü (p<0.001). Sonuç: Bariatrik cerrahiameliyatları; uygun endikasyonlarda ve operasyon sonrası düzenli takipleri yapılan hastalarda, etkili kilo kaybınınyanısıra obezite ile ilişkili komorbid hastalıkların tedavisinde de yüz güldürücü sonuçlara sahiptir.
 • Publication
  Open Access
  Comparison of Weight Loss, Ghrelin, and Leptin Hormones After Ligation of Left Gastric Artery and Sleeve Gastrectomy in a Rat Model.
  (2017-03-24) YARDIMCI, ERKAN; BOZKURT, SÜLEYMAN; CENGIZ, MB; Malya, FATMA ÜMİT; YARDIMCI, ERKAN; BOZKURT, SÜLEYMAN; MALYA, FATMA ÜMİT
  BACKGROUND Ligation of the left gastric artery (LLGA), which supplies the fundus of the stomach, may reduce the appetite hormone ghrelin, resulting in weight control. The aim of this study was to compare LLGA and sleeve gastrectomy (SG) in terms of postoperative outcomes in a rat model. MATERIAL AND METHODS Fifteen male Wistar albino rats, weighing >350 grams (range 350-525 grams), were enrolled in LLGA (N=5), SG (N=5), and control (N=5) groups. Blood samples were drawn preoperatively and also during the first and fourth week postoperatively to assay ghrelin and leptin hormone levels. Body weight was measured in each group. RESULTS The maximum reduction in ghrelin level (41.5%) was found in the LLGA group. Considerable% total weight loss (TWL) (mean 24.1%) was observed in the SG group, and slight%TWL was noted in the control and LLGA groups (means of 0.1% and 2.1%, respectively). There was no significant difference in mean percent weight change between the LLGA and the SG groups (p=0.08). Blood sample analysis revealed no statistically significant changes in ghrelin or leptin levels between the groups (p=0.9 and p=0.3, respectively). CONCLUSIONS We present evidence that LLGA causes the same reduction in ghrelin hormone levels as SG at 4 weeks after surgery in a rat model. However, LLGA did not cause the same%TWL as SG. The mechanism of weight loss in SG is most likely due to restriction and to the effects of the procedure, rather than due to neurohormonal changes.
 • Publication
  Open Access
  Metachronous metastatic paraganglioma in jejunum as a rare entity: A case report
  (2015-03-01) Bektasoglu, HÜSEYİN KAZIM; CIPE, Gokhan; YARDIMCI, ERKAN; Arici, DİLEK SEMA; HASBAHCECI, Mustafa; KARATEPE, Oguzhan; MUSLUMANOGLU, Mahmut; BEKTAŞOĞLU, HÜSEYİN KAZIM; YARDIMCI, ERKAN; ARICI, DILEK SEMA
  Pheochromocytomas and paragangliomas are neuroendocrine tumors that arise from chromaffin cells of adrenal medulla and extra-adrenal paraganglia, respectively. The recurrence of these neuroendocrine tumors as a jejunal mass causing obstruction in the small intestine is an exceptional entity. The present study reports the case of a 70-year-old male who presented to the Emergency Department of Bezmialem Vakif University Hospital with abdominal pain and vomiting. The patient possessed a history of left nephrectomy due to malignant pheochromocytoma that had invaded into the left kidney eight months prior to presentation. Bowel obstruction was diagnosed and the patient underwent a laparoscopic procedure. Partial resection of the jejunum was performed and immunohistochemical studies revealed the lesion to be malignant paraganglioma. The majority of paragangliomas are chemo- and radioresistant. Surgical excision remains the primary treatment. Metachronous paraganglioma arising from the small intestine is an extremely rare entity and may be a relevant consideration in patients presenting with bowel obstruction.
 • Publication
  Open Access
  Nonclosure of the Peritoneum during Appendectomy May Cause Less Postoperative Pain: A Randomized, Double-Blind Study
  (2019-01-01) BEKTAŞOĞLU, HÜSEYİN KAZIM; Hasbahceci, Mustafa; YIĞMAN, SAMET; YARDIMCI, ERKAN; KUNDUZ, ENVER; MALYA, FATMA ÜMİT; BEKTAŞOĞLU, HÜSEYİN KAZIM; YIĞMAN, SAMET; YARDIMCI, ERKAN; KUNDUZ, ENVER; MALYA, FATMA ÜMİT
  Objective: We aim to evaluate the effect of peritoneal closure on postoperative pain and life quality associated with open appendectomy operations. Methods: This is a single-center, prospective, randomized, and double-blinded study. Here, 18-65-year-old patients who underwent open appendectomy for acute appendicitis were included. Demographic data of the patients, operation time, length of hospital stay, pain scores using a 10 cm visual analogue scale (VAS) on the first postoperative day, quality of life assessment using the EuroQol-5D-5L questionnaire on postoperative 10th day, deep wound dehiscence, bowel obstruction, and mortality data were recorded. Results: In total, 112 patients were included in the study. The demographic data showed no significant difference between the groups. The median VAS score was lower in the group with open peritoneum, but this difference was not statistically significant (3 vs. 4, p=0.134). The duration of surgery was significantly shorter in the peritoneal nonclosure group (31.0 ± 15.1 vs. 38.5 ± 17.5 minutes, p=0.016). Overall complication rates and life quality test (EuroQol-5D-5L) results were similar between groups. Conclusion: Nonclosure of the peritoneum seems to shorten the duration of surgery without increasing complications during open appendectomy. Postoperative pain and life quality measures were not affected by nonclosure of the peritoneum. This trial is registered with NCT02803463.
 • Publication
  Metadata only
  Evaluation of gastro-oesophageal reflux disease after Sleeve Gastrectomy and the results of laparoscopic double loop gastric bypass in revisional surgery
  (2019-12-27T00:00:00Z) Yardımcı, Erkan; Coşkun, Halil; YARDIMCI, ERKAN; COŞKUN, HALIL
  Introduction: Gastroesophageal reflux (GERD) might be occurred after Sleeve Gastrectomy (SG). In this study, we aimed to show the results of preoperative diagnostic tests and laparoscopic double loop gastric bypass (LDLGB) surgery for de novo GERD after SG. Material and Methods: From January 2018 to July 2019, 8 patients who underwent LDLGB for the conversion of SG because of GERD analyzed retrospectively. All patients who suffered from symptomatic and/or resistant reflux after SG underwent esophagogastroduodenoscopy (EGD), 24-hour esophageal pH meter and esophageal manometry. In the LDLGB procedure, sleeved stomach was transected above the incisura angularis via linear stapler to create the gastric pouch. The biliary limb was measured 100 cm distal to the Treitz ligament and gastrojejunostomy was performed using a linear stapler. Starting at this level, the alimentary limb was measured up to 100 cm and fixed by stitching it to the biliary limb. Side-to-side jejunojejunostomy was performed between alimentary and biliary limbs. Finally, the biliary loop and alimentary loop were separated using a linear stapler. Results: The mean preoperative BMI was 32±3.9 kg/m2 . At EGD, class A esophagitis and alkaline reflux(bile) gastritis was found in 75% and 87.5% of cases, respectively. The mean DeMeester score and mean lower esophageal sphincter pressure was 66.3 and 16.4±5.2 mmHg, respectively. The mean operation time was 164±24 minute. There was no complication recorded. The mean BMI was 25.7±1.4 kg/m2 in the follow-up period (mean 12.3±3.2 months). Reflux symptoms completely resolved in all patients. Conclusion: The evaluation of de novo GERD after SG is important and it should be diagnosed by appropriate tests. Conversion of SG to LDLGB is a reliable and feasible technique in the treatment of de novo GERD.