Person:
KARAKUŞ, HATİCE DİLARA

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
First Name
HATİCE DİLARA
Last Name
KARAKUŞ
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 7 of 7
 • PublicationMetadata only
  Etanercept Kullanımı Sırasında Inh Profilaksisine Rağmen Gelişen Tüberküloz Peritonit
  (2022-01-04) Uslu Ersöz A. B.; Akkoyunlu Y.; Karakuş H. D.; Şekerci A.; Aslan T.; AKKOYUNLU, YASEMİN; KARAKUŞ, HATİCE DİLARA; ŞEKERCİ, ABDÜSSELAM; ASLAN, TURAN
 • PublicationMetadata only
  Karında Şişlik ile Saptanan Pott Apsesi Olgusu
  (2022-05-25T00:00:00Z) Karakuş, Hatice Dilara; Akkoyunlu, Yasemin; Sümbül, Bilge; Altıntaş, Fazılhan; Aslan, Turan; KARAKUŞ, HATİCE DİLARA; AKKOYUNLU, YASEMİN; SÜMBÜL, BİLGE; ALTINTAŞ, FAZILHAN; ASLAN, TURAN
 • PublicationMetadata only
  Etanercept kullanımı sırasında INH profilaksisine rağmen gelişen tüberküloz peritonit
  (2021-11-24T00:00:00Z) Uslu Ersöz, Ayşe Betül; Akkoyunlu, Yasemin; Karakuş, Hatice Dilara; Aslan, Turan; USLU, AYŞE BETÜL; AKKOYUNLU, YASEMİN; KARAKUŞ, HATİCE DİLARA; ASLAN, TURAN
 • PublicationMetadata only
  Efficacy of Tocilizumab in Patients with a Moderate and Severe COVID-19: A Retrospective Single Center Cohort Study
  (2021-11-01T00:00:00Z) Karakuş, Hatice Dilara; Okay, Gülay; Akkoyunlu, Yasemin; Sümbül, Bilge; Durdu, Bülent; Meriç Koç, Meliha; Aslan, Turan; KARAKUŞ, HATİCE DİLARA; OKAY, GÜLAY; AKKOYUNLU, YASEMİN; SÜMBÜL, BİLGE; DURDU, BÜLENT; MERİÇ KOÇ, MELİHA; ASLAN, TURAN
 • PublicationMetadata only
  AIDS İlişkili Pneumocystis Jirovecii Pnömonisi: Bir Vaka Serisi
  (2021-11-18T00:00:00Z) Karakuş, Hatice Dilara; Meriç Koç, Meliha; Akkoyunlu, Yasemin; Durdu, Bülent; Okay, Gülay; Aslan, Turan; KARAKUŞ, HATİCE DİLARA; MERİÇ KOÇ, MELİHA; AKKOYUNLU, YASEMİN; DURDU, BÜLENT; OKAY, GÜLAY; ASLAN, TURAN
 • PublicationMetadata only
  Actinomyces Odontolyticus Enfeksiyonlarına 2 Olgu ile Bakış
  (2021-05-20T00:00:00Z) Karakuş, Hatice Dilara; Akkoyunlu, Yasemin; Uslu, Ayşe Betül; Ekşi, Çağla; Sümbül, Bilge; Meriç Koç, Meliha; KARAKUŞ, HATİCE DİLARA; AKKOYUNLU, YASEMİN; USLU, AYŞE BETÜL; EKŞİ, ÇAĞLA; SÜMBÜL, BİLGE; MERİÇ KOÇ, MELİHA
 • PublicationMetadata only
  Pandoraea norimbergensis; mortal seyreden kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu etkeni
  (2023-02-01) Karakuş H. D.; Durdu B.; Akkoyunlu Y.; Okay G.; Aslan T.; Sümbül B.; Haliloğlu M.; KARAKUŞ, HATİCE DİLARA; DURDU, BÜLENT; AKKOYUNLU, YASEMİN; OKAY, GÜLAY; ASLAN, TURAN; SÜMBÜL, BİLGE; HALİLOĞLU, MURAT
  AMAÇ: Pandoraea norimbergensis Gram negatif, hareketli, oksidaz pozitif, non-fermentatif, zorunlu aerob basildir. Genellikle kistik fibrozis, bronşektazi gibi kronik akciğer hastalığı olanlarda etken olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte toprak, gıda, su ve kan örneklerinden de izole edilmiştir. En yakın filogenetik akrabası Burkholderia cinsidir. Bu olguda yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) takip edilen ve mortalite ile sonuçlanan Pandoraea norimbergensis’in etken olduğu kateter ilişkili kan dolaşım enfeksiyonu (KİKDE) sunulmuştur.OLGU: Hipertansiyon, diabetes mellitus, konjestif kalp yetmezliği, larinks kanseri tanıları olan 78 yaşında erkek hasta nefes darlığı, halsizlik şikayetleriyle acil kliniğimize başvurmuştur. Hemodinamik bozukluk ve solunum yetmezliği tespit edilen hasta YBÜ’ne yatırılmıştır. Yatışının 10. gününde ateş, akut faz reaktanlarında yükselme, hemodinamik bozulma (septik şok) olması üzerine ampirik olarak meropenem, kolistin ve norepinefrin başlanmıştır. Santral venöz kateter ve periferden alınan kan kültürlerinde Pandoraea norimbergensis üremiştir. İdentifikasyonu MALDI-TOF MS ile yapılmıştır. Otomatize sistem (VITEK® 2 bioMérieux) ile yapılan antibiyogram sonucu tablodaki gibidir. Antibiyogram sonucuna göre mevcut tedaviye levofloksasin eklenmiştir. Meropenem ve kolistinin 7.gününde, levofloksasinin 3. gününde kardiyak arrest gelişen hasta hayatını kaybetmiştir.SONUÇ: Literatür incelendiğinde Akut Lenfoblastik Lösemi tanılı bebek hastada Pandoraea pnomenusa’nın etken olduğu tek bir KİKDE olgusu bildirilmiştir. Pandoraea türleri daha çok kistik fibrozis ve bronşiektazi varlığında solunum yolu patojeni olarak tanımlanmıştır. Ampisilin, 3.,4. Kuşak sefalosporinler, piperasilin, azitromisin, aminoglikozidlere direnç bildirilmiştir. Kinolonlar ve trimetoprim/sulfumetoksazole değişken duyarlılık göstermektedir. Hastane enfeksiyonlarında nadir gördüğümüz bu etken çoklu ilaç direnci ile birlikte mortal seyredebilmektedir. Antibiyotik Duyarlılık Piperasilin/tazobaktam duyarlı Levofloksasin orta duyarlı Siprofloksasin dirençli Meropenem dirençli Ertapenem dirençli Sefepim dirençli Gentamisin dirençli Tobramisin dirençli TABLO : Pandoraea norimbergensis antibiyotik duyarlılık sonuçları