Person:
ÖZYILDIRIM, BEDİA

Loading...
Profile Picture
Status
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
First Name
BEDİA
Last Name
ÖZYILDIRIM
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 10 of 19
 • PublicationMetadata only
  Research on services requests and utilisation status and satisfaction in family health center in Istanbul
  (2022-09-01) ELKİN N.; ÖNAL A. E.; ÖZYILDIRIM B.; GÖKÇAY E. G.; ÖZYILDIRIM, BEDİA
 • PublicationMetadata only
  Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sağlık Sosyolojisi Dersinin Gerekliliğine Yönelik Algısı
  (2019-11-30T00:00:00Z) Ünlü, Eyyub Selim; Mutluer, Beste; Acar, Ceyda; Balcı Yapalak, Ayşe Nur; Şentürk, Yasemen; Özyıldırım, Bedia; ÖZYILDIRIM, BEDİA
  Giriş ve Amaç: Sağlık sosyolojisinin, insan sağlığının sosyal belirleyicilerini anlayarak teşhis ve tedavi süreçlerindeki başarısıyla beraber toplum sağlığının geliştirilmesi açısından tıptaki yeri önemlidir. Öğrencilerin sağlık sosyolojisi hakkındaki görüşleri eğitimdeki motivasyonlarını etkilemektedir. Araştırmanın amacı tıp fakültesi öğrencilerinin sağlık sosyolojisi derslerinin önemine dair görüşlerini ortaya koymaktır. Gereç ve Yöntem: Araştırma, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde temel bilim ve klinik bilim derslerini bir yıldır almış 2. ve 5. sınıf tıp fakültesi öğrencileriyle yapılmış, analitik kesitsel bir çalışmadır. Araştırmacı tarafından oluşturulan sağlık sosyolojisi ile ilgili bilgi, tutum, davranış anketi araştırmaya katılmayı kabul eden 147 (%58) öğrenciye uygulanmıştır. Fakülte öğrencilerine uygulanan bir araştırma programından dolayı araştırma yorgunluğu içinde olmalarının katılım oranının düşüklüğüne neden olduğu düşünülmektedir. Anketin ilk bölümünde sosyo-demografik bilgiler hakkında, ikinci bölümünde sağlık sosyolojisi hakkında genel düşüncelerine yönelik, üçüncü bölümünde ise sağlık sosyolojisi bilgi düzeyini ölçmeye yönelik likert tipi sorular bulunmaktadır. Sorularda; kültür, ekonomik düzey, cinsiyet, eğitim düzeyi ve mesleğin sağlık durumuna olan etkisi hakkındaki görüşlerin 1’den 5’e puanlanması istenmiştir. Verilere SPSS programında Ki-kare ve MannWhitney U testleri uygulanmıştır. Etik kurul onayı 11/204 karar numarası ile 21.09.2019 tarihinde alınmıştır. P değerinin anlamlılık düzeyi 0,05 kabul edilmiştir. Araştırma esnasında çıkar çatışması meydana gelmemiştir. Bulgular: Anketi dolduranların %64,6 (n=95)’sı kadınlardan, %59,2 (n=87)’si ikinci sınıflardan, %40,8 (n=60)’i beşinci sınıflardan oluşmaktadır. 2. sınıf öğrencilerinin %81,6 (n=71)’sı, 5.sınıf öğrencilerinin %60 (n=36)’ı, toplamda 107 öğrenci (%72,8) -hastayı anlamak ve güvenini kazanmak için mesleklerinde kendilerine faydalı olacağı- görüşüyle tıp öğrencilerinin sağlık sosyolojisi dersi alması gerektiğini düşünmektedir. Kalan 40 öğrenci (%37,2) ise teori ezberlemenin işlevsizliği ve tıbbi derslerinin fazlalığını -Zaten bir sürü aklımızda kalmayan dersimiz var- şeklinde ifade ederek bu görüşte olmadıklarını belirtmiştir. ‘Sizce sağlık sosyolojisi dersleri almak kariyerinizde fayda sağlar mı?’ sorusuna 2.sınıf öğrencilerinin %82,8’i, 5.sınıf öğrencilerinin %43,3’ü evet yanıtını vermiştir (p<0,001). Sağlık sosyolojisi kavramını önceden duymuş öğrencilerde sağlık sosyoloji dersinin tıp eğitimine eklenmesi gerektiğini (p<0,001) ve kariyerlerine fayda sağlayacağını (p=0,007) düşünenlerin oranı duymayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir. Sağlık sosyolojisi eğitimi ‘kariyerime fayda sağlar’ diyen öğrencilerde kültür (p<0,001) ve eğitimin (p=0,004) bireyin sağlık durumuna etkisi olduğu görüşü, ‘kariyerime fayda sağlamaz’ diyenlere göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur.Sonuçlar ve Öneriler: Tıp fakültesi öğrencileri, sağlık sosyolojisi dersinin genellikle hastahekim ilişkisinde yararlı olabileceği görüşündedir. Sağlık sosyolojisi eğitiminin gerekmediğini düşünen öğrenciler, ezberci eğitimlerin hekimlik uygulamasında faydalı olmadığı deneyiminden dolayı kuram ezberi gerektiren dersler verilmesiyle ilgili sorunları vurgulamaktadır. Tıp eğitimi müfredatındaki sosyal bilimler eğitimlerinin sağlık perspektifinden verilmesi öğrencilerin motivasyonunu ve sosyal bilimlerin tıbbi alandaki faydasını arttıracaktır.
 • PublicationMetadata only
  RESPIRATORY FUNCTIONS OF THE PEOPLE WORKING IN SOLID WASTE STORAGE CENTERS IN ISTANBUL
  (2011-01-01T00:00:00Z) İŞSEVER, Halim; Ozyildirim, BEDİA; Ince, Nurhan; Ince, Haluk; Bayraktarli, Recep; Isik, Erol; AYVAZ, Özkan; Gelincik, Asli Akkor; ERELEL, Mustafa; Ozdilli, Kusrat; Gungor, Gunay Yilmaz; ÖZYILDIRIM, BEDİA
  Objective: Solid storage sanitarian workers are exposed to many chemical and physical hazards. The aim of this study is to find out the environmental effects of the work-places on the respiratory functions of the people working in solid waste storage centers.
 • PublicationMetadata only
 • PublicationMetadata only
  Knowledge, Attitudes and Behaviors of 4th Year Students of Faculty of Medicine and Faculty of Pharmacy in Bezmialem Vakif University about Rational Medicine and Its Use
  (2021-06-01) Kaner Z. S.; Özyıldırım B.; ÖZYILDIRIM, BEDİA
  Introduction: The use of wrong, unnecessary, ineffective and costly drugs all over the world causes problems of various dimensions. These effects include increased morbidity and mortality rates. For these reasons, various solutions have been tried to be produced and developed in the world. In this context, \"Rational Drug Use\" studies have been initiated in the world. Physicians, pharmacists, other groups can be considered as responsible parties in raising awareness on rational drug use and raising public awareness. In this study, it was aimed to evaluate the knowledge, attitudes and behaviors of the students of the Faculties of Medicine and Pharmacy about rational drug use in order to raise the awareness about rational drug use in future physicians and pharmacists. Method: In the evaluation of knowledge, attitudes and behaviors regarding rational drug use, Bezmialem Vakif University 4th year Medicine and 4th year Pharmacy students in the 2019/2020 academic year were selected as the study universe. In the population of the study, Bezmialem Vakif University Faculties of Medicine (88) and Pharmacy (39) students were included, and there was no exclusion criterion in the selection of the universe. A 15-question questionnaire was applied to evaluate knowledge, attitudes and behaviors regarding rational drug use. The questionnaire to be applied was prepared on the internet using google forms. Results: In the 15-question survey study, a significant difference was found between the 11th (p=0.023) and 15th (<0.001) questions. While pharmacy students used the medication until their complaints were over, medical students preferred to use the medication until the end of the medication. While pharmacy students learned about drug side effects from the pharmacist, medical students preferred to learn from the physician. There was not a meaningful result in other questions. Conclusion: Students trust people in the field in which they are studying. Key words: Rationaldruguse
 • PublicationMetadata only
  Fungal Flora at Solid Waste Storage Centres and Their Potential Allergenic Effects on the Workers
  (2011-06-01T00:00:00Z) İŞSEVER, Halim; Ozyildirim, BEDİA; Ince, Nurhan; Ince, Haluk; Bayraktarli, Recep; GELİNCİK, Aslı; Ozseker, Ferhan; ERELEL, Mustafa; Buyukozturk, Suna; Gungor, Gunay Yilmaz; ÖZYILDIRIM, BEDİA
  Purpose: The aim of this study was to find out the fungal flora at solid waste storage centres and its potential allergenic effects on the workers.
 • PublicationMetadata only
  Bezmialem Vakıf Ünivesitesi Tıp Fakültesi Sağlık Sosyolojisi Seçmeli Ders Alan Öğrencilerinin Sosyolojik Gözlem Raporlarının Tematik Analizi
  (2019-04-12T00:00:00Z) Özyıldırım, Bedia; ÖZYILDIRIM, BEDİA
  Giriş:Sağlıkta Sosyolojik bakış, hekimler açısından, bireylerin sağlık durumlarını etkileyen pek çok toplumsal yönelimi anlayarak tedaviyi yönetebilmek için yadsınamaz bir öneme sahiptir.Amaç:Sağlık Sosyolojisi seçmeli dersi alan öğrencilerin sağlıkta toplumsal etkilere yönelik gözlem ve tartışmalarını tanımlamaktır.Yöntem:Bezmialem Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencilerinden, 2018-2019 Güz Döneminde, Sağlık Sosyolojisi seçmeli dersini seçen 10 öğrencinin ödevleri, tematik analiz ile değerlendirilmiştir. Öğrencilere Sağlık Sosyolojisi kuramlarından Post Yapısalcılık, Sembolik Etkileşimcilik ve Yapısal işlevselcilik; sırasıyla Foucault, Goffman ve Parsons’un yaklaşımlarıyla aktarılmıştır. Öğrencilerden poliklinikteki hasta-hekim ilişkisi gözlemlerini adı geçen üç kuramla ilişkilendirerek yorumlamaları istenmiştir.Bulgular:Raporlardan elde edilen temalar; -Hasta talepleri-, -Hekimlerin hastaya yönelik tepkileri ve davranışları- ve -Hastalık ve tedavi ile ilgili toplumsal algılar- olarak ortaya çıkmıştır. Her bir tema hasta-hekim arasındaki güç ilişkileri açısından değerlendirilmiştir.Hasta talepleri temasında; hastaların tanı ve tedavilerine yönelik sorularının ve karar verme isteklerinin gerekçeleri sorgulanmıştır. Bu gerekçelerin kendi sağlıkları ile ilgili endişelerinden kaynaklandığı gözlemlenmiş ve hastalara yönelik empati geliştirilmiştir.Hekimlerin hasta taleplerine yönelik kimi zaman olumsuz tutumlarının toplumsal ve yapısal arka planı değerlendirilmiştir. Hekimin tutumunun tedavi başarısına etkisi, güven bağlamında tartışılmıştır.Medyanın sağlık algısına ve sağlık arama davranışına etkileri, hastaların aşı gibi koruyucu müdahalelere yönelik sorgulamaları etrafında tartışılmıştır. Medyanın yönlendirdiği hasta tutumu ile hekimlerin hastalardan beklentilerinin uyumsuzluğu tartışılmıştır.Sonuç:Öğrencilerin bu raporları hazırlarken; hasta ile empati kurabilme, hastanın direnç gösterme nedenlerini değerlendirebilme, hekime güveni sağlayacak profesyonel becerileri tartışabilme gibi bakış açıları kazandıkları görülmektedir.Öğrenciler bu perspektifle; profesyonel hayatlarında klinik, iletişim, yönetim gibi pek çok alanda onlara fayda sağlayacak eleştirel bakış açıları geliştirebilmişlerdir.
 • PublicationMetadata only
  AN INVESTIGATION ON OCCUPATIONAL DISEASES AMONG TEACHERS IN SILIVRI, ISTANBUL
  (2012-01-01T00:00:00Z) Ince, Nurhan; Ozyildirim, BEDİA; Ince, Haluk; Issever, Halim; Malkoc, Salih; Karagoz, Zuhal; Celik, Hanife; Isik, Erol; Ayvaz, Ozkan; Hapcioglu, Bilge; Erelel, Mustafa; Ozdilli, Kursat; Babaoglu, Ulken Tunga; ÖZYILDIRIM, BEDİA
  Objective: Teachers, who account for the largest group among public employees (728,048 people) are exposed to many causes of occupational diseases. This study aims to identify the frequency of health problems related with occupational and working conditions of teachers in Silivri district of Istanbul.
 • PublicationMetadata only
  Evaluation of the Effects of Raisins and Hazelnuts Added To the Diet on Lipid Profiles and Anthropometric Measurements in Women with Hyperlipidemia
  (2019-10-01T00:00:00Z) Özyıldırım, Bedia; ÖZYILDIRIM, BEDİA
  Objective:The positive effects of nuts and grape products on lipid profiles have been proved by epidemiological and clinical studies. However, studies investigating the effect of raisins on lipid profiles are limited. The aim of this study was to compare the effects of consuming a cardioprotective control diet, and the cardioprotective diet containing either raisins, hazelnuts, or a combination of raisins and hazelnuts in hyperlipidemic obese women in terms of lipid profiles and anthropometric measurements.Methods:Thirty-seven hyperlipidemic obese women were involved in a parallel controlled randomized clinical trial. Participants were randomly divided into four groups. The control group consumed a cardioprotective diet for six weeks while the other participants consumed 50 g/day hazelnut, 50 g/day raisins or 50 g/day hazelnut +50 g/day raisins in a cardioprotective diet. Blood lipids, blood glucose levels, blood pressure, and anthropometric measurements were measured at the beginning and at the end of the study.Results:There was not any significant difference between groups in terms of lipid profiles, blood glucose, blood pressure and anthropometric measurements (all p>0.05). Compared with initial measurements, total cholesterol, low density lipoprotein cholesterol, and body mass index levels decreased statistically significantly
 • PublicationMetadata only
  Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19) Nedenli Evde İzole Olan Bir Sağlık Kuruluşu Çalışanlarının Günlük Semptom Takibi
  (2022-06-01T00:00:00Z) Türkoğlu, Sezanur Nazlı; ÖZYILDIRIM, BEDİA; TÜRKOĞLU, SEZANUR NAZLI