Person:
ASLAN, TURAN

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
Last Name
ASLAN
First Name
TURAN
Name

Search Results

Now showing 1 - 10 of 15
 • Publication
  Metadata only
  İmmünsupresif Hastada İntramuskuler Apselerle Seyreden Salmonella Enterica Bakteriyemisi
  (2021-05-20T00:00:00Z) Özmen, Mehmet Emin; Okay, Gülay; Yüce, Nurgül; Durdu, Bülent; Aslan, Turan; Meriç Koç, Meliha; ÖZMEN, MEHMET EMİN; OKAY, GÜLAY; ANDIÇ, NURGÜL; DURDU, BÜLENT; ASLAN, TURAN; MERİÇ KOÇ, MELİHA
 • Publication
  Metadata only
  Kafa Karışıklığının Nedeni Herpes Ensefaliti Olabilir Mi?
  (2022-05-25T00:00:00Z) Çekiç, Adem Burak; Uslu, Ayşe Betül; Okay, Gülay; Aslan, Turan; ÇEKİÇ, ADEM BURAK; USLU, AYŞE BETÜL; OKAY, GÜLAY; ASLAN, TURAN
 • Publication
  Metadata only
  Covid-19-un akut böbrek hasar belirteçleri uzerine etkisi
  (2022-05-25T00:00:00Z) Akkoyunlu, Yasemin; Koçyiğit, Abdürrahim; Elçioğlu, Ömer Celal; Güler, Eray Metin; Sümbül, Bilge; Okay, Gülay; Durdu, Bülent; Bolukçu, Sibel; Kazancıoğlu, Rümeyza; Aslan, Turan; AKKOYUNLU, YASEMİN; KOÇYİĞİT, ABDÜRRAHİM; ELÇİOĞLU, ÖMER CELAL; SÜMBÜL, BİLGE; OKAY, GÜLAY; DURDU, BÜLENT; KAZANCIOĞLU, RÜMEYZA; ASLAN, TURAN
 • Publication
  Metadata only
  Karında Şişlik ile Saptanan Pott Apsesi Olgusu
  (2022-05-25T00:00:00Z) Karakuş, Hatice Dilara; Akkoyunlu, Yasemin; Sümbül, Bilge; Altıntaş, Fazılhan; Aslan, Turan; KARAKUŞ, HATİCE DİLARA; AKKOYUNLU, YASEMİN; SÜMBÜL, BİLGE; ALTINTAŞ, FAZILHAN; ASLAN, TURAN
 • Publication
  Metadata only
  Etanercept kullanımı sırasında INH profilaksisine rağmen gelişen tüberküloz peritonit
  (2021-11-24T00:00:00Z) Uslu Ersöz, Ayşe Betül; Akkoyunlu, Yasemin; Karakuş, Hatice Dilara; Aslan, Turan; USLU, AYŞE BETÜL; AKKOYUNLU, YASEMİN; KARAKUŞ, HATİCE DİLARA; ASLAN, TURAN
 • Publication
  Metadata only
  HIV/AIDS ilişkili Kaposi Sarkomu Tanısı Alan Olgularımızın Klinik Özellikleri
  (2021-11-18T00:00:00Z) Ekşi, Çağla; Okay, Gülay; Durdu, Bülent; Akkoyunlu, Yasemin; Aslan, Turan; Meriç Koç, Meliha; EKŞİ, ÇAĞLA; OKAY, GÜLAY; DURDU, BÜLENT; AKKOYUNLU, YASEMİN; ASLAN, TURAN; MERİÇ KOÇ, MELİHA
 • Publication
  Metadata only
  Septik Abortus Sonrası Gelişen Menenjit
  (2022-05-25T00:00:00Z) Ekşi, Çağla; Okay, Gülay; Akkoyunlu, Yasemin; Aslan, Turan; EKŞİ, ÇAĞLA; OKAY, GÜLAY; AKKOYUNLU, YASEMİN; ASLAN, TURAN
  Giriş: Septik abortus, spontan düşük veya küretajın pelvik enfeksiyon ile komplike olma durumudur. Septik abortusun herhangi bir evresinde bakteriyemi ve sepsis gelişebilir. Koryon villus biyopsisi sonrası septik abortus ve sepsise sekonder gelişen menenjit olgusu sunulmuştur.Olgu: Yirmi iki yaşında bilinen kronik hastalığı olmayan 10 haftalık gebe hasta vajinal kanama, karın ağrısı ve ateş şikayeti ile acil servise başvurdu. İlk çocuğu spinal musküler atrofi (SMA) tanılı olan hastanın fetust SMA araştırılması amacıyla bir gün önce koryon villus biyopsisi yapılm öyküsü mevcuttu. Yapılan fizik muayenede batında yaygın hassasiye mevcuttu; defans, rebound yoktu. Laboratuvar sonuçlarında lökosit 16.800/ul, %9 PMNL hakimiyetindeydi, CRP: 205 mg/l, prokalsitonin 23,43 ng/ml saptandı. Kan biyokimyasında özellik yoktu. Ampirik olara klindamisin 3x900 mg ve gentamisin 1x240 mg iv tedavi başlanan hastanın kan kültüründe Gram-olumsuz basil görülmesi ve septik tabloda olması nedeniyle tedavisi meropenem 3x1 gr iv olarak değiştirildi. Kan kültüründen ve eş zamanlı alınan idrar ve vajen sürüntü kültüründen Escherichia coli izole edildi. Yatışının 2. gününde şiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti olan hastanın fizik muayenesinde ense sertliği saptanması üzerine çekilen kontrastlı kraniyal MR leptomenenjit ile uyumlu saptandı. Göz dibi muayenesi doğal olan hastaya lomber ponksiyon (LP) yapıldı. Beyin omurilik sıvısı (BOS) bulanıktı, BOS’de 1400 eritrosit/mm3, 180 lökosit/mm3 (%60’ı polimorfonükleer lökosit) görüldü, glukoz: 28 mg/dl, eş zamanlı kan şekeri 86 mg/dl ve protein: 108 mg/dl idi. BOS kültüründe üreme olmadı. Kan, idrar ve vajen kültüründe üreyen Escherichia coli’nin ESBL negatif ve 3. kuşak sefalosporinlere duyarlı saptanması üzerine hastanın tedavisi seftriakson 2x2 gr iv tedavisine de-eskale edildi. Takibinin 3. gününde ateşi düşen; 6. gününde baş ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri azalan hastanın tedavisi 14 güne tamamlandı. Hasta poliklinik kontrolüne gelmek üzere şifa ile taburcu edildi.Sonuç: Septik abortus gelişmekte olan ülkelerde kadın hayatını tehdit eden ciddi ve nadir olmayan bir sağlık sorunudur. En önemli risk faktörü gebeliksırasında steril olmayan aletler ile yapılan girişimsel işlemlerdir. Erken tanı ve uygun ampirik tedavinin mortaliteyi ve komplikasyonları azaltmada etkili olduğu gösterilmiştir.Anahtar Kelimeler: Menenjit, septik abortus
 • Publication
  Metadata only
  Efficacy of Tocilizumab in Patients with a Moderate and Severe COVID-19: A Retrospective Single Center Cohort Study
  (2021-11-01T00:00:00Z) Karakuş, Hatice Dilara; Okay, Gülay; Akkoyunlu, Yasemin; Sümbül, Bilge; Durdu, Bülent; Meriç Koç, Meliha; Aslan, Turan; KARAKUŞ, HATİCE DİLARA; OKAY, GÜLAY; AKKOYUNLU, YASEMİN; SÜMBÜL, BİLGE; DURDU, BÜLENT; MERİÇ KOÇ, MELİHA; ASLAN, TURAN
 • Publication
  Metadata only
  İmmünokompetan Bir Olguda Rino-Orbito-Serebral Mukormikoz
  (2022-05-25T00:00:00Z) Özmen, Mehmet Emin; Uslu, Ayşe Betül; Okay, Gülay; Aslan, Turan; ÖZMEN, MEHMET EMİN; USLU, AYŞE BETÜL; OKAY, GÜLAY; ASLAN, TURAN
 • Publication
  Metadata only
  AIDS İlişkili Pneumocystis Jirovecii Pnömonisi: Bir Vaka Serisi
  (2021-11-18T00:00:00Z) Karakuş, Hatice Dilara; Meriç Koç, Meliha; Akkoyunlu, Yasemin; Durdu, Bülent; Okay, Gülay; Aslan, Turan; KARAKUŞ, HATİCE DİLARA; MERİÇ KOÇ, MELİHA; AKKOYUNLU, YASEMİN; DURDU, BÜLENT; OKAY, GÜLAY; ASLAN, TURAN