Person:
SUNAL AKTÜRK, EZGİ

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Job Title
Last Name
SUNAL AKTÜRK
First Name
EZGİ
Name

Search Results

Now showing 1 - 10 of 23
 • Publication
  Metadata only
  Tek Taraflı Kondiler Hiperplazide Kombine Kondilektomi ve Ortodontik Tedavi Yaklaşımı
  (2021-03-13T00:00:00Z) Aktürk, Osman Öktem; Sunal Aktürk, Ezgi; Diker, Nurettin; Alkan, Alper; AKTÜRK, OSMAN ÖKTEM; SUNAL AKTÜRK, EZGİ; DİKER, NURETTİN; ALKAN, ALPER
  Amaç: Tek taraflı kondiler hiperplazi, mandibular kondilin aşırı vertikal ve/veya horizontal büyümesi sonucu yüz asimetrisine neden olan nadir görülen bir hastalıktır.Bu vaka raporunda amaç, kondiler hiperplaziye bağlı fasiyal asimetri gözlenen erişkin hastanın kondilektomi cerrahisi ve ortodontik tedavi ile birlikte oklüzyon, sert ve yumuşak dokularda elde edilen değişikleri sunmaktır.Olgu Sunumu:Yüzündeki asimetri şikayetiyle başvuran 23 yaşındaki iskeletsel sınıf 3 maloklüzyona sahip kadın hastanın yapılan klinik muayenesinde üst orta hatta 1 mm sağa sapma, alt orta hatta 3 mm sola sapma, sağda Sınıf III kanin ilişki, solda Sınıf II kanin ve molar ilişki, anterior ve posterior çapraz kapanış gözlenmiştir. Posteroanterior radyografide 5˚ menton deviasyonu olduğu gözlenmiştir. Kondiler hiperaktivitenin olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla alınan sintigrafide mandibulada sağ kondilde sola göre artmış aktivite izlendiği bildirilmiştir. Sağ ve sol kondiller arası boyut uyuşmazlığını değerlendirmek amacıyla CBCT incelenmiştir.Hastanın tedavisinde kombine ortodontik- cerrahi yaklaşım uygulanmıştır. Cerrahi işlem genel anestezi altında preauriküler yaklaşımla yapılmıştır. Piezocerrahi ile sağ kondil başında 5 mmlik kondilektomi sonrası yuvarlak elmas frez ile kondil başı düzeltilmiştir. Eş zamanlı olarak sağ alt posterior bölgedeki diş eksikliklerinin idamesi amacıyla 2 adet implant yerleştirilmiştir. Postoperatif dönemde ortodontik tedavi ile dişler sıralanıp seviyelenmiş, oklüzyonun stabilizasyonu ve kasların adaptasyonu amacıyla intraoral lastikler kullanılmıştır. 10 ay süren ortodontik tedavi sonrası implant üstü protez yapılmıştır. Fasiyal simetri ve Sınıf I ilişkinin elde edilmesi için kondilektomi harici bir cerrahiye başvurulmamıştır. 6 aylık retansiyon döneminin sonunda oklüzyonun hala stabil olduğu gözlenmiştir.Sonuç:Kondiler hiperplaziye bağlı fasiyal asimetri olgularında asimetrinin kaynağının tespit edilmesi ve ona yönelik bir tedavi uygulanması ile stabil ve estetik sonuçlar elde edilebilmektedir.
 • Publication
  Metadata only
  Maloklüzyonların Adolesanların Ağız Sağlığı ile İlgili Yaşam Kalitesine Etkisi
  (2022-09-11T00:00:00Z) SUNAL AKTÜRK, EZGİ; YAVUZ, FATMA NUR; ÜNSAL, HÜMEYRA; ŞEKER, ELİF DİLARA; SUNAL AKTÜRK, EZGİ; ŞEKER, ELIF DILARA
 • Publication
  Metadata only
  Ortodontik Tedavinin Çürük Prevelensına Etkisinin Değerlendirilmesi
  (2019-11-05T00:00:00Z) Algül, Mükremin Emirhan; Sunal, Ezgi; Efe, Osman Eren; Kurt, Gökmen; SUNAL AKTÜRK, EZGİ; KURT, GÖKMEN
  AMAÇ: Ortodontik tedaviye olan ihtiyaç, insanların güzel bir gülüş estetiği ve sağlıklı bir çiğneme fonksiyonu kazanması için her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmanın amacı sabit ortodontik tedavi süresince oluşan çürük artışını belirlemek ve çürük oluşumunun tedavi süresiyle olan ilişkisini değerlendirmektir.GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamızda fakültemiz Ortodonti kliniğinde tedavi görmüş, arşiv dosyaları eksiksiz olan 175 hastanın kayıtları incelenmiştir. Bireyler tedavi gördükleri sürelere göre iki gruba ayrılmıştır. (Grup A=6 ay-18ay, Grup B=18 ay-36 ay). Araştırmamızda tedavi başlangıç ve bitim çürük prevelansını karşılaştırmak için Dünya Sağlık Örgütü’nün kullandığı DMFT indexi kullanılmıştır. Elde edilen veriler IBM SPSS Statistics Version 22 paket programı ile analiz edilmiştir. Grup A ile Grup B arasında tedavi sonu DMFT skorlarının karşılaştırılması amacıyla nonparametrik test olan Mann Whitney U Testi, grup içi karşılaştırma için ise Wilcoxon Testi kullanılmıştır. BULGULAR: Her iki gruptaki bireylerin ortalama DMFT skorları tedavi bitiminde başlangıcına göre anlamlı düzeyde artış göstermiştir (p<0,001). Gruplar birbirleriyle karşılaştırıldığında ise tedavi sonu DMFT skorları arasında anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir (p=0.80). SONUÇ: Ortodontik tedavi öncesi bireylerin çürük risk grubunun belirlenmesi, tedavi motivasyonunun yüksek tutulması, oral hijyen eğitiminin ve beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesi, bireylere flor içerikli diş macunları ve ağız gargaraları tavsiye edilmesi, tedavi süresince oluşabilecek çürük lezyonlarının azalmasına yardımcı olabilir.
 • Publication
  Metadata only
  Ortognatik Cerrahi Hastalarında Postoporeratif Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
  (2021-10-04T00:00:00Z) Şeker, Elif Dilara; Sunal Aktürk, Ezgi; Büyükmumcu, Halit Selim; ŞEKER, ELIF DILARA; SUNAL AKTÜRK, EZGİ
 • Publication
  Metadata only
  Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler, 2021/Mayıs
  (2021-05-01T00:00:00Z) Kösen, Ezgi; Sunal Aktürk, Ezgi; SUNAL AKTÜRK, EZGİ
 • Publication
  Metadata only
  Occlusal plane rotation and orthodontic decompensation: influence on the outcome of surgical correction of class III malocclusion Rotation der Okklusionsebene und kieferorthopädische Dekompensation: Einfluss auf das Ergebnis der chirurgischen Korrektur einer Klasse-III-Malokklusion
  (2022-01-01T00:00:00Z) ŞEKER, Elif Dilara; SUNAL AKTÜRK, EZGİ; YILMAZ, HANİFE NURAY; Kucukkeles, Nazan; ŞEKER, ELIF DILARA; SUNAL AKTÜRK, EZGİ
  © 2022, Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von Springer Nature.Purpose: The aim of this retrospective multicenter study is to evaluate the influence of surgical manipulation of the upper occlusal plane (UOP) and orthodontic decompensation on the outcome of class III orthognathic surgery. Methods: Incisor inclinations, occlusal plane inclination as well as skeletal and soft tissue changes were assessed in lateral cephalograms of 85 class III patients who had previously undergone orthognathic surgery. Fourteen linear and eight angular measurements were performed on each radiograph at the beginning of treatment (T0), before surgery (T1) and at the end of treatment (T2) using imaging software. After measurement of variables, Mann–Whitney U‑test, repeated-measures analysis of variance (ANOVA) with Bonferroni multiple comparison test, and Spearman’s correlation analysis were performed. Results: A statistically significant improvement was observed in both sagittal skeletal and soft tissue measurements (p < 0.05). Surgical change in UOP was significantly correlated with changes in overbite, upper lip strain and soft tissue B‑point change in the sagittal direction (p < 0.05). Overjet change was significantly correlated with changes in the soft tissue and all sagittal skeletal parameters except for SNA. Changes in the incisor inclinations was significantly correlated with changes in the sagittal skeletal parameters and lower facial height. Significant differences were also observed between the groups with induced clockwise or counterclockwise rotation of the mandible in terms of IMPA (long axis of LI to mandibular plane), overbite, upper lip strain and position of soft tissue B‑point (p < 0.05). Conclusion: Sufficient dental decompensation is crucial for controlling the sagittal as well as the vertical relationship during surgery. Counterclockwise rotation provides an increase in sagittal projection of the mandibular body at the soft tissue B‑point.
 • Publication
  Metadata only
  İskeletsel Ankraj ve Loop Bükümleri Kullanılarak Çekim Boşluğu Kapatılması:Olgu Sunumu
  (2021-11-29T00:00:00Z) Sunal Aktürk, Ezgi; Şahin, Şerife; Çakır, Ezgi; Özden, Muhammet Furkan; SUNAL AKTÜRK, EZGİ; ŞAHİN, ŞERİFE
  Amaç: Ortodontik tedavilerde iskeletsel ankrajın kullanımı geçmişten günümüze devam etmektedir.İskeletsel ankraj sağlanmasında geçmişte ekstraoral apareyler kullanılmaktayken günümüzde intraoral mini vidaların kullanımı yaygın hale gelmiştir. Bu vaka raporundaki amaç mini vida ankrajı ve loop bükümleri ile çekimli olarak tedavi edilen vakanın tedavi sonuçlarını değerlendirmektedir Vaka: 16 yaşındaki Sınıf II iskeletsel ve Sınıf II subdivision dental paterne sahip kadın hastada maksillada -8.2 mm, mandibula da ise -5.7 mm yer darlığı bulunması sebebiyle çekimli tedavi uygulamasına karar verilmiştir. Maksillada 14 ve 24 numaralı dişlerin, mandibulada ise geniş lezyonlu başarısız kanal tedavileri bulunan 36 ve 46 nolu dişlerin çekimine karar verilmiştir. Ayrıca karanlık bukkal koridorların bulunması nedeniyle Damon braket sistemi kullanılması uygun bulunmuştur. Tedaviye üst çene seviyelemesi ile başlanmış olup, seviyeleme sonrası 14 24 nolu dişler çekilip infrazigomatik mini vidalardan crimpable hooklara kapalı coiller ile sağ ve solda 200 grlık en masse retraksiyon kuvveti uygulanmıştır. Eş zamanlı olarak 36 ve 46 numaralı dişler çekilmiş, çekim boşluklarının kapatılmasında Sınıf II elastiklerle eş zamanlı olarak loop mekanikleri kullanılmıştır. Tedavi bitirme işlemlerinin yapılmasıyla sonlandırılmıştır.Tedavi sonunda Sınıf II subdivizyon kaynaklı dental orta hat sapması düzeltilmiş, sağ ve sol molar ve kanin ilişki ideal duruma getirilmiştir. Sonuç: Mini vidalar ortodontik tedavi esnasında gerekli ankrajın sağlanmasında iyi bir alternatiftir.Damon braket sistemi karanlık bukkal koridorların giderilmesinde oldukça etkilidir.
 • Publication
  Metadata only
  Şeffaf Plaklarla Ortodontik Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Vaka Raporu
  (2021-03-14T00:00:00Z) Sunal Aktürk, Ezgi; Kaya, Nihal; SUNAL AKTÜRK, EZGİ
  Amaç:Estetik beklentilerin artması ile şeffaf plaklarla tedaviler günümüzde daha popüler hale gelmeye başlamıştır. Bu vaka raporundaki amaç; şeffaf plaklar ile tedavi edilmiş hastanın sanal tedavi sonucu ile tedavi sonunda elde edilen klinik sonucu karşılaştırmaktır.Gereç ve Yöntem:20 yaşındaki Sınıf l dental ve iskeletsel paterne sahip hastada orta hat diasteması, üst sağ lateralinde crossbite, maksiller ve mandibular arklarda çapraşıklık ve geniş bukkal koridorlar mevcuttur. Estetik kaygıları bulunan hastanın tedavisi için Invisalign® sistemi tercih edilmiştir. Bu sistemin yazılımı olan Clincheck programı ile bilgisayar ortamında planlama yapılmakta ve her bir plak ile elde edilecek diş hareketlerinin simülasyonu görülebilmektedir. Kullanılacak plak sayısı 14 olarak belirlenmiş ve öngörülebilir hareketler elde edebilmek amacıyla her bir plağın 2 hafta süre ile kullanılması planlanmıştır. Çapraşıklığı gidermek amacıyla hem maksilla hem de mandibulada 2.1 mm IPR (interproksimal aşındırma) yapılmış, rotasyonların, dişlerin akslarının düzeltilmesi ve retansiyon için gerekli ataçmanlar yapıştırılmıştır. Belirlenen plak sayısıyla elde edilmesi zor olan rotasyon düzeltiminin sağlanabilmesi amacıyla son 2 plakta üst çenede palatinal yüzeyde basınç alanları oluşturulmuştur. Hastanın randevularında gözlenen diş hareketleri ile Clincheck simülasyonu karşılaştırılmıştır.Bulgular:Tedavi sonunda arklardaki seviyesizlikler giderilmiş, rotasyonlar ve 1.2 numaradaki çapraz kapanış düzeltilmiş ve orta hat diasteması kapatılmıştır. Elde edilen diş hareketlerinin sanal tedavi planı ile benzerlik gösterdiği gözlenmiştir.Sonuç:Şeffaf plak tedavileri hasta kooperasyonu gerektirmesine rağmen estetik beklentisi olan erişkin hastalar için iyi bir tedavi alternatifidir. Limitli plak sayısıyla elde edilmesi zor olan hareketlerin yardımcı mekaniklerin desteği ile düzeltilmesi sağlanabilmektedir.
 • Publication
  Metadata only
  The Effects of Occlusal Plane Inclination and Dental Decompensation on the Overall Result of Surgical Correction of Class II Malocclusion.
  (2022-03-09T00:00:00Z) Seker, Elif Dilara; Sunal Akturk, EZGİ; Yerli, Burcu; Coban, Gokhan; Kucukkeles, Nazan; ŞEKER, ELIF DILARA; SUNAL AKTÜRK, EZGİ